DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura SEXE, GÈNERE I AMOR Codi 12102216
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
ROCA GIRONA, JORDI
Adreça electrònica jordi.roca@urv.cat
Professors/es
ROCA GIRONA, JORDI
Web
Descripció general El propòsit de l’assignatura és oferir una presentació panoràmica dels processos presents en l’elaboració de la realitat inclosa dins l’àmbit dels conceptes de sexe, gènere i amor. Per bé que el plantejament teòric i disciplinar parteix de la perspectiva antropològica, es pretén aportar una visió interdisciplinària que reculli aportacions realitzades des de les diferents ciències socials.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
A1
A2
A3
B6
B7

Continguts
Tema Subtema
1.- Elements teòrico-conceptuals
Biologia i cultura.
- Construccionisme social.
- Sexe i gènere.
- Els sistemes de gènere: models ideals, relacions i comportaments de gènere.
- Sexualitat, amor, enamorament, seducció, intimitat...
- Els cànons de bellesa.
2.- Elements teòrico-antropològics -El debat sobre el matriarcat: els evolucionistes del s. XIX.
- Sexe i temperament: Margaret Mead, el particularisme històric i l’escola de Cultura i Personalitat als EE.UU.
- La vida sexual dels selvatges: Malinowski i el funcionalisme.
- Les estructures elementals del parentiu: Lévi-Strauss i l’estructuralisme.
- L’home-caçador i la dona recol.lectora: el neoevolucionisme.
- De l’antropologia de la dona a l’antropologia dels gèneres
3.- Dades etnogràfiques dels papers de dones i homes en les societats pre-industrials

- Societats caçadores-recol.lectores: el domini econòmic de les dones.
- Societats agrícoles i/o ramaderes: el domini econòmic dels homes.
- El debat entorn de la situació d’homes i dones a les societats primitives.
4.- Sexe, gènere i amor a l’occident industrial-capitalista 4.1.- Les bases ideològiques.
- L’univers judeo-cristià: el mite del Gènesis. [CAPELLANS]
- La invenció de l’amor romàntic.
- El model burgès de mestressa de casa: la mística de la feminitat i la maternitat.
- La biologia com a destí: Freud. [METGES]

4.2.- Les bases materials.
- La divisió de les esferes productiva i reproductiva, de l’àmbit públic i el domèstic.
- La contradicció dels papers femenins: emancipació i explotació.

4.3.- L’evolució dels papers de gènere a la societat industrial.
- El no treball, la proletarització i la mà d’obra de reserva de les dones.
- La societat post-industrial: el treball com opció i la doble jornada laboral; les professions “femenines”; mercat de treball i gènere.
- Monogàmia, adulteri i subordinació femenina a occident. [JUTGES I LEGISLADORS]
- Del somni de la igualtat al redescobriment de les diferències (deficiències?): vells i nous models en debat.
- De la psicoanàlisi a la sexologia i la democràcia (¿) sexual. (SEXÒLEGS)
5.- Del present al futur: constatacions, símptomes i projeccions de l’actual sistema de gèneres - Canvi radical o realitat distorsionada?: les dones com a primer sexe i els homes com a sexe dèbil.
- La (pretesa) feminització de la societat (o autoenganyar-se és bonic –i pervers!-): a major glòria del feminisme yuppie.
- Mascle post-modern, mascle fracassat?
- La (tossuda) permanència de les estructures patriarcals (o qui té cura –amorosament- de l’àmbit de la reproducció).
- Amor-passió, amor-raó... els dilemes de l’amor en una societat electiva.
- Reestructuracions: viure separats, junts o enfrontats dins o fora de la família; amor lliure, divorci lliure; la procreació, tanmateix; decadència i idolatria del matrimoni, la família, la intimitat i l’amor.
- “Dissidències” sexuals: homosexualitat, prostitució, pornografia, bissexualitat, sadomassoquisme, intersexualitat, adultisme.
- Conflictes sexuals: violació, maltractaments i acuitament sexual.
- Els usos post-moderns del cos, el sexe i l’amor: les formes elementals de la vida socioeròtica –totalitarisme sexual, ascetisme sexual i seducció- amb els cyborgs a l’horitzó.
- Solucions, utopies, disbarats... crisi i/o mort del gènere: més enllà dels rols masculí i femení.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació curs i treball.
Sessió Magistral Impartició temes teòrics.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Documentals i navegació webs. Anàlisi i comentaris.
Treballs

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves pràctiques
Descripció
Atenció en hores de tutoria i acompanyament al camp.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Visió i anàlisi webs i documentals. 10%
Treballs Consisteix a realitzar, de forma individual, algun dels possibles treballs següents relacionats amb problemàtiques/temàtiques específiques dels tres grans àmbits d’anàlisi de l’assignatura: el sexe, el gènere i l’amor.

- Gènere: Cap a una nova feminitat/masculinitat? Transformacions i/o permanències de la identitat de gènere al segle XXI (metrosexuals, siliconades, feministes yuppies, nou sexe dèbil, nou primer sexe...)
- Sexe: Els usos postmoderns del sexe (sexe virtual -o no- a internet, noves -o actuals- formes de prostitució -acompanyats, gigolós, prostitució de luxe, prostitució de carretera, massatgistes, ....-, sexe –amb, sense, per...- amor,...)
- Amor: Noves –o alternatives o renovades- formes de relació i convivència (L.A.T., segones i terceres núpcies, parelles interculturals, homosexuals, etc.).
80%
Proves pràctiques Dirari de camp/Ressenya 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

ARIÈS, Ph., BÉJIN, A., FOUCAULT, M. i altres Sexualidades occidentales, Paidós,    Barcelona, 1987.

ARIÈS, Ph. I DUBY, G. Historia de la vida privada, Taurus, Madrid, 10 vols., 1991.

ARTOUS, Antoine Los orígenes de la opresión de la mujer, Fontamara, Barcelona, 1982.

BEAUVOIR, Simone de El segundo sexo, Cátedra, Madrid, 1998 (1949), 2 vols.

BECK, Ulrich i BECK-GERNSHEIM, Elisabeth El normal Caos del Amor, El Roure, Barcelona, 1998.

BOURDIEU, Pierre La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 2000.

BUSS, David M. La evolución del deseo, Alianza, Madrid, 1996.

FEATHERSTONE, Mike (Ed.) Love & Eroticism, Sage, London, 1999.

FISHER, Helen Anatomía del amor. Historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio, Anagrama, Barcelona, 1999.

FLANDRIN, Jean-Louis La moral sexual en occidente, Juan Granica, Barcelona, 1984.

FOUCAULT, M. Historia de la sexualidad, Siglo XXI, Madrid, 1978.

GIDDENS, Anthony La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas, Cátedra, Madrid, 2000.

GUASCH, O. i VIÑUALES, O. (eds.) Sexualidades. Diversidad y control social, edicions bellaterra, Barcelona, 2003.

HARAWAY, Donna J. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1995.

MEAD, Margaret Educación y cultura en Nueva Guinea, Paidós, Barcelona, 1999 (1930).

Sexo y temperamento en las sociedades primitivas, Paidós, Barcelona, 1990 (1935).

Masculino y femenino, Minerva, Madrid, 1994 (1949).

MEILLASSOUX, Claude Mujeres, graneros y capitales, Siglo XXI, México, 1993.

MOORE, Henrietta L. Antropología y feminismo, Cátedra, Madrid, 1991.

PAGLIA, Camille Vamps & Tramps. Más allá del feminismo, Valdemar, Madrid, 2001.

ROCA i GIRONA, Jordi De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino en la postguerra española, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996.

WHITTOCK, Margaret Feminising the Masculine? Women in non-traditional employment, Ashgate, 2000.

ZELDIN, Theodore Historia íntima de la humanidad, Alianza, Madrid, 1997.

 

Complementària

Recomanacions