DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MITOLOGIA CLÀSSICA Codi 12121208
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Adreça electrònica jesus.carruesco@urv.cat
Professors/es
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Web
Descripció general Introducció a les diverses aproximacions científiques a l’estudi de la mitologia clàssica, als principals temes i arguments del pensament mític grec i a les formes de la seva influència i pervivència al llarg de la història de l’art occidental.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els mites grecs més importants des del punt de vista de la seva influència en la història de l'art A1
A3
A4
A10
A11
A13
A14
A15
A17
B4
C2
C3
C5
Reconèixer les diverses aproximacions teòriques a l'estudi del mite A5
A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
C3
C5
Comprendre les característiques i el funcionament del pensament mític com a pensament narratiu oral i tradicional i la capacitat mitopoètica com element propi de l'ésser humà A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B1
B3
B4
B6
B7
B8
B13
C1
C3
C5
Conèixer les característiques específiques de la mitologia grecoromana A1
A3
A10
A11
C5
Identificar i distingir les diverses fonts escrites i iconogràfiques que ens han transmès el mite clàssic A1
A3
A4
A10
A11
B3
B4
C2
C5
Formular els grans temes del pensament mític grec com a ordenació i explicació del món (cosmogonia, religió, condició humana, societat) A10
A11
A12
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C5
Diferenciar els processos de transformació del pensament mític grec en mitologia clàssica entesa com a llenguatge de l'art i del pensament de la cultura occidental A1
A3
A10
A11
A12
B3
B4
B9
C2
C3
C5
Distingir els diversos nivells de significació del mite clàssic en funció de la seva evolució històrica A1
A3
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B3
B4
B5
B9
C2
C3
C5
Analitzar obres d'art (textuals, iconogràfiques, musicals i cinematogràfiques) de contingut mític des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar el pensament mític com una expressió de la diversitat cultural, des d'una perspectiva antropològica A3
A7
A10
A11
A12
A13
A15
B6
B8
C3
Sintetitzar les diverses perspectives d'anàlisi del mite com a llenguatge global i polisèmic A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B12
B13
C2
C3
C5
Identificar els esquemes mítics bàsics de la mitologia clàssica en la seva estructura profunda i analitzar les seves formulacions en formes narratives diverses A1
A3
A4
A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B9
B12
B13
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció: reflexions teòriques sobre el mite:
- Mite i mitologia: assaig de definició
- Panorama històric de la ciència del mite: principals escoles
- El mite grecorromà: trets característics i context sociocultural
El mite grecorromà i les seves fonts:
- Fonts literàries: èpica, lírica, teatre
- Fonts iconogràfiques: tipologia i mètodes d’anàlisi
Mite i antropologia: el mite grec com a ordenació i explicació del món:
- Mites dels orígens: cosmogonia, teogonia i antropogonia a Hesíode i en l’orfisme
- L’ordre actual del món: estructura del panteó grec
- Reflexions mítiques sobre la condició humana: Prometeu, Pandora i el mite de les edats
- El mite heroic: assaig de tipologia de motius i personatges
Reinterpretacions antigues del mite:
- La racionalització històrica: evemerisme.
- La racionalització filosòfica: al•legoria.
- La sistematització científica: mitografia.
- El mite com a ficció: art, poesia, novel•la.
La pervivència del mite:
- La mitologia clàssica a través de la història cultural d’Occident: períodes, canals de transmissió, modes de transformació.
- dos exemples metodològics:
. Orfeu: música i més enllà en l’art occidental, de les Metamorfosis a l’art contemporani.
. Dionís: l’èxtasi i els instints en la creació artística, de les Bacants a les avantguardes.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i comentari de la bibliografia
Sessió Magistral Desenvolupament del temari a través d’explicacions del professor i posterior discussió de tota la classe sobre les obres de lectura indicades i el material complementari prèviament indicat o suministrat (en fotocòpies o a través de Moodle). Es procedirà també al visionat i comentari de documents iconogràfics i audiovisuals.
Treballs A partir del material reunit i comentat en les classes teòriques i pràctiques, l’alumne realitzarà dos comentaris iconogràfics, respectivament d’un document grec d’època arcaica o clàssica i d’una obra d’art d’èpoques posteriors (de l’Edat Mitja fins a l’època contemporània) de tema mític, incloent-hi en tots dos casos comparacions amb d’altres documents escrits i iconogràfics rellevants. De manera optativa, l’alumne pot realitzar també un treball monogràfic sobre un tema triat conjuntament amb el professor a principis de curs i tutoritzat al llarg del quadrimestre. La realització d’aquest treball eximeix del lliurament d’un dels dos comentaris iconogràfics de presentació obligatòria abans esmentats.
Presentacions / exposicions Es dedicarà una classe a la presentació per part dels alumnes de l’argument, tema i estructura de les tragèdies gregues conservades.
Estudis previs Cerca d'informació en reculls de dades iconografiques (e.g., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Oxford Companion to Classical Mythology in the Arts, ...) i en altres repertoris de fonts artístiques i/o literàries, conduint a l'elaboració dels treballs (comentaris obligatoris i treball optatiu; cf. supra)
Pràctiques externes (de camp/sortides) En funció de l’oferta disponible, es realitzarà una visita a una exposició, a una representació teatral o operística o a una projecció cinematogràfica de tema mític.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Fent ús de les TIC, es procedirà a la recerca de material escrit, iconogràfic i audiovisual (textos, imatges, pel•lícules, òpera, ...) per al treball posterior de classificació, presentació i comentari.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Treballs
Descripció
Presencial: Horari d’atenció a l’alumne (serà penjat a principis de curs en el despatx del professor)
Virtual: Comunicació a través de l’espai Moodle de l’assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Presentació, pautada al llarg del curs, de dos comentaris iconogràfics, respectivament d’un document grec d’època arcaica o clàssica i d’una obra d’art d’èpoques posteriors (de l’Edat Mitja fins dea l’època contemporània) de tema mític. 20%
Presentacions / exposicions Presentació en classe de l’argument, el tema i l’estructura d’una tragèdia grega 5%
Proves objectives de tipus test Prova en què l’alumne demostri el coneixement dels principals personatges i històries mítiques del món grecorromà (a principis de curs se suministrarà un llistat orientatiu). 5%
Proves de Desenvolupament Prova escrita en què l’alumne desenvoluparà un tema o realitzarà un comentari d’un text de tema mític posant en relació els diferents temes que formen el curs. 40%
Proves objectives de preguntes curtes Prova escrita en què l’alumne contestarà unes preguntes breus sobre els diversos blocs del temari. 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Treball monogràfic (OPTATIU): Treball sobre un tema específic de mitología clàssica (en el món antic o en la tradició occidental), triat a principis de curs i tutoritzat pel professor. N.B. 1. La presentació dels treballs i la realització de les 3 proves són una condició necessària per poder avaluar l'assignatura. 2. L'obtenció d'una puntuació igual o superior a 5 en la prova tipus test és una condició necessària per aprovar l'assignatura. Si no s'assoleix aquest resultat, la prova pot ser repetida fins a 3 vegades al llarg del curs. 3. La realització del treball monogràfic és optativa. La seva valoració només pot incidir positivament en l'avaluació de l'assignatura, determinant fins a un 40% d'aquesta. La realització d'aquest treball eximeix de la presentació d'un dels dos treballs de comentari iconogràfic, però no de les proves escrites.


Fonts d'informació

Bàsica

Fonts antigues:

Hesíode, Teogonia, Treballs i Dies

Eurípides, Les Bacants

Ovidi, Les Metamorfosis

 

Bibliografia:

Garcia Gual, C., Introducción a la mitología griega, col. “Libro de Bolsillo” nº 1580, Madrid, Alianza Editorial, 1992.

Vernant, J.-P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, Madrid, Siglo XXI, 1982

Carpenter, T. H., Arte y mito en la Grecia antigua, Destino, Madrid, 2001

Seznec, J., Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Taurus, Madrid, 1983

 

Llibres de consulta:         

Bonnefoy, Y. (ed.), Diccionario de las mitologías, 5 vols., Barcelona, Destino, 1996-2000 (ed. francesa, Dictionnaire des mythologies, Paris, 1981)

Grimal, P. Diccionario de la Mitología Griega y Romana, Barcelona/Buenos Aires/México, Paidós, 1981 (ed. francesa, Paris, PUF, 1951; 1ª ed. española, 1965)

AA.VV., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Zurich, 1981-1999.

Davidson Reid, J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, Oxford  1993

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Per a un bon coneixement dels principals mites grecs es recomana, a més dels textos antics de la literatura bàsica (Hesíode, les Bacants i les Metamorfosis), la lectura de la Ilíada, l’Odissea i l’Eneida, les tragèdies gregues i la Biblioteca d’Apol•lodor, o bé una de les exposicions modernes ressenyades en la bibliografia complementària (especialment l’obra de Vernant).