DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MITOLOGIA CLÀSSICA Codi 12121208
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologia Catalana
Coordinador/a
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Adreça electrònica jesus.carruesco@urv.cat
Professors/es
CARRUESCO GARCIA, JESÚS
Web
Descripció general Introducció a les diverses aproximacions científiques a l’estudi de la mitologia clàssica, als principals temes i arguments del pensament mític grecoromà i a les formes de la seva influència i pervivència al llarg de la història de l’art i la literatura occidental.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els mites grecs més importants des del punt de vista de la seva influència en la història de l'art A1
A3
A4
A10
A11
A13
A14
A15
A17
B4
C2
C3
C5
Reconèixer les diverses aproximacions teòriques a l'estudi del mite A5
A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
C3
C5
Comprendre les característiques i el funcionament del pensament mític com a pensament narratiu oral i tradicional i la capacitat mitopoètica com element propi de l'ésser humà A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B1
B3
B4
B6
B7
B8
B13
C1
C3
C5
Conèixer les característiques específiques de la mitologia grecoromana A1
A3
A10
A11
C5
Identificar i distingir les diverses fonts escrites i iconogràfiques que ens han transmès el mite clàssic A1
A3
A4
A10
A11
B3
B4
C2
C5
Formular els grans temes del pensament mític grec com a ordenació i explicació del món (cosmogonia, religió, condició humana, societat) A10
A11
A12
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C3
C5
Diferenciar els processos de transformació del pensament mític grec en mitologia clàssica entesa com a llenguatge de l'art i del pensament de la cultura occidental A1
A3
A10
A11
A12
B3
B4
B9
C2
C3
C5
Distingir els diversos nivells de significació del mite clàssic en funció de la seva evolució històrica A1
A3
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B3
B4
B5
B9
C2
C3
C5
Analitzar obres d'art (textuals, iconogràfiques, musicals i cinematogràfiques) de contingut mític des del punt de vista narratiu, simbòlic i estètic A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar el pensament mític com una expressió de la diversitat cultural, des d'una perspectiva antropològica A3
A7
A10
A11
A12
A13
A15
B6
B8
C3
Sintetitzar les diverses perspectives d'anàlisi del mite com a llenguatge global i polisèmic A7
A8
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B9
B12
B13
C2
C3
C5
Identificar els esquemes mítics bàsics de la mitologia clàssica en la seva estructura profunda i analitzar les seves formulacions en formes narratives diverses A1
A3
A4
A5
A7
A8
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
B9
B12
B13
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció Introducció: reflexions teòriques sobre el mite:
-Mite i mitologia: assaig de definició
-Les interpretacions del mite: del món antic a l'actualitat.
Fonts El mite grecorromà i les seves fonts:
- Fonts literàries: èpica, lírica, teatre
- Fonts iconogràfiques: tipologia i mètodes d’anàlisi
Funcions del mite a Grècia i Roma Mite i antropologia: el mite grec com a ordenació i explicació del món:
- Mites dels orígens: cosmogonia, teogonia i antropogonia a Hesíode i en l’orfisme
- L’ordre actual del món: estructura del panteó grec.
El mite a Roma: Etrúria i Roma arcaica. Història i mite: els fundadors de l'estat. Mite clàssic i cristianisme.
Pervivència del mite: una sel·lecció d'exemples. -El món dels vaticinis: les Sibil·les. El Cant de la Sibil·la.
-Déus i ritual del matrimoni: l'Epitalami de Martí Ivarra.
-Neptú en Quevedo: el naufragi al·legóric.
-Apol·lo i Orfeu en Carles Riba.
-Mitologica poètica i simbolisme en la poesia de Iorgos Seferis.Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i comentari de la bibliografia
Sessió Magistral Desenvolupament del temari a través d’explicacions del professor i posterior discussió de tota la classe sobre les obres de lectura indicades i el material complementari prèviament indicat o suministrat (en fotocòpies o a través de Moodle). Es procedirà també al visionat i comentari de documents iconogràfics i audiovisuals.
Estudis previs Cerca d'informació en reculls de dades iconografiques (e.g., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Oxford Companion to Classical Mythology in the Arts, ...) i en altres repertoris de fonts artístiques.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Fent ús de les TIC, es procedirà a la recerca de material escrit, iconogràfic i audiovisual (textos, imatges, pel•lícules, òpera, ...).

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
Presencial: Horari d’atenció a l’alumne (serà penjat a principis de curs en el despatx del professor)
Virtual: Comunicació a través de l’espai Moodle de l’assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament Dues proves escrites, una la darrera setmana d'octubre i l'altra al desembre en què l’alumne desenvoluparà un tema i constestarà unes preguntes breus sobre la matèria tractada al curs. 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica

Fonts antigues:

Hesíode, Teogonia, Treballs i Dies

Ovidi, Les Metamorfosis

 

Bibliografia:

Garcia Gual, C., Introducción a la mitología griega, col. “Libro de Bolsillo” H 4116, Madrid, Alianza Editorial, 2007.

Vernant, J.-P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, Madrid, Siglo XXI, 1982

Carpenter, T. H., Arte y mito en la Grecia antigua, Destino, Madrid, 2001

Seznec, J., Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento, Taurus, Madrid, 1983

 

Llibres de consulta:         

Bonnefoy, Y. (ed.), Diccionario de las mitologías, 5 vols., Barcelona, Destino, 1996-2000 (ed. francesa, Dictionnaire des mythologies, Paris, 1981)

Grimal, P. Diccionario de la Mitología Griega y Romana, Barcelona/Buenos Aires/México, Paidós, 1981 (ed. francesa, Paris, PUF, 1951; 1ª ed. española, 1965)

AA.VV., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Zurich, 1981-1999.

Davidson Reid, J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s, Oxford  1993

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Per a un bon coneixement dels principals mites grecs es recomana, a més dels textos antics de la literatura bàsica (Hesíode i les Metamorfosis), la lectura de la Ilíada, l’Odissea i l’Eneida, les tragèdies gregues i la Biblioteca d’Apol•lodor, o bé una de les exposicions modernes ressenyades en la bibliografia complementària (especialment l’obra de Vernant).
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent