DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LLENGUA FRANCESA II Codi 12131106
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica immaculada.rius@urv.cat
Professors/es
RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
Web
Descripció general Consolidar el coneixement de la llengua i la cultura franceses en una doble perspectiva de comprensió i comunicació (oral i escrita).

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre oralment : converses en llengua francesa A11
A12
A13
B4
B13
C1
C2
C3
C4
Comprendre textos escrits en llengua francesa A11
A12
A13
A15
B13
C1
C2
C3
C4
Expressar-se oralment A11
A12
A16
B4
B5
C1
C3
C4
Expressar-se per escrit A11
A12
A15
A16
B4
C1
C3
C4

Continguts
Tema Subtema
1- Continguts gramaticals 1.1- Narració en passé composé/imparfait (accord du participe passé).
1.2- Estudi dels temps: futur, présent du subjonctif.
1.3- Pronoms personals: directe, indirecte, y, en. Combinació de pronoms.
1.4- Repàs dels articles partitius.
1.5- Frases negatives amb rien, jamais, personne, etc.
2- Continguts lexicals i comunicatius 2.1- Lèxic referent a: ciutats, edificis, comerços, restaurants, aliments, etc.
2.2- Expressions per a preguntar i indicar el camí (expressions de lloc).
2.2- Expressions per a la compra i per demanar un menú.
3- Continguts culturals 3.1- Descripció de regions, ciutats o pobles.
3.2- Confecció de receptes culinàries de plats típics.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del programa i metodologia.
Sessió Magistral Explicació de conceptes teòrics i pràctics sobre la llengua francesa.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis pràctics per tal de dur a terme l'aplicació dels conceptes treballats a classe. Audicions en francès i redaccions.
Treballs Els alumnes hauran de fer treballs personals sobre documents autèntics
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació de les noves tecnologies a la llengua francesa amb cerques per Internet.

Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Treballs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Proves orals
Proves pràctiques
Proves objectives de preguntes curtes
Descripció
S'atendran personalment els alumnes durant les hores especificades d'atenció a l'alumnat.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Examen escrit dels coneixements impartits. 20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Examen escrit dels coneixements impartits. 10%
Treballs L'alumne haurà de lliurar un treball al llarg del curs. 20%
Proves orals Converses, participació mitjançant la utilització de la llengua oral. 15%
Proves pràctiques Exercicis fets durant les classes. 15%
Proves objectives de preguntes curtes Proves de test sobre punts molt concrets de la llengua francesa. 5%
Altres

Comprensió oral d'enregistraments o lectures.

15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es valorarà la participació en les activitats de classe (exercicis d'aplicació gramatical, redaccions, audicions, converses i debats, etc.). Prova escrita final: aplicació dels punts gramaticals estudiats, comprensió i síntesis d'un text escrit i redacció.


Fonts d'informació

Bàsica

Diccionari francès-català / català-francès, Barcelona, Enciclopèdia Catalana (2 vols.).

Diccionario General español-francés / français-espagnol,  Paris, Larousse.

Delatour, Y. i altres (2000): Grammaire pratique du français, Paris, Hachette.

Grégoire, M. & Thiévenaz, O. (2003): Grammaire progressive du français avec 600 exercices. Niveau intermédiaire, Paris, CLE International.??

Complementària , Le français en ligne, Le point du FLE, TV5Monde, Le conjugueur, French Online..., ,

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana la lectura de textos originals en llegua francesa: diaris, revistes,etc., a més de la consulta a Internet de pàgines escrites en francès. Aquesta lectura s'hauria de fer parcialment en veu alta. També és convenient fer audicions en francès: música, emissores de ràdio, televisió, etc.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent