DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Codi 12132119
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
CATALÀ TORRES, NATÀLIA
Adreça electrònica natalia.catala@urv.cat
maria.cucurull@urv.cat
luminitafelicia.tunsoiu@urv.cat
Professors/es
CATALÀ TORRES, NATÀLIA
CUCURULL JANER, MARIA
TUNSOIU ., LUMINITA FELICIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura proposa un acostament crític als mijans de comunicació i la societat que construeixen així com una revisió de les principals teories sobre els mass media.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Introducció i conceptes previs Definició de comunicació i establiment del seu camp d'estudi

Informació - comunicació

Modernitat - postmodernitat
Societat, cultura i comunicació
Cultura de masses, indústria de la cultura i cultura mediàtica

Societat de la informació

De la globalitzció a la societat en xarxa

La opinió pública
El periodisme i els mitjans de comunicació de masses
Teoria general sobre els mitjans: Marshal McLuhan

El periodisme

La notícia: producció, circulació i consum

Estudi dels mitjans de comunicació: prensa, radio, televisió, mitjans digitals
Els models de comunicació Models linials: Lassell, Shannon i Weaver

Model circular de Schramm

Model general de la comunicació de Gerbner

Model d'acció dramàtica de Burke

Model semiòtic d'Umberto Eco
Teories de la comunicació Perspectiva interpretativa: Escola de Palo Alto, Escola de Chicago, Interaccionisme Simbòlic, Construccionisme

Perspectiva funcionalista

Perspectiva crítica: Escola de Frankfurt, Estudis Culturals

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada se centra, fonamentalment, en la direcció dels treballs pràctics que l'alumne ha de realitzar durant el curs, així com en el suport en les dinàmiques de presentació.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Busquet Duran, J., Els escenaris de la cultura. Formes simbòliques i públics a l'era digital, Trípodos, Barcelona, 2005
Farré coma, J., Invitació a la teoria de la comunicació, Cossetània, Tarragona, 2005
Rodrigo Alsina, M., La construcción de la noticia, Paidós, Barcelona, 2005
Castells, M., La era de la información. Sociedad, Economía y Cultura. 3 vols., Alianza, Madrid, 1997
Martín Algarra, M, Teoría de la comunicación. Una propuesta, Tecnos, Madrid, 2003
Rodrigo Alsina, M., Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas, Aldea Global, Barcelona, 2001

Complementària Lipovetsky, G., Metamorfosis de la cultura liberal, Anagrama, Barcelona, 2003
Luhmann, N., La realidad de los medios de masas, Anthropos, Barcelona, 2000
Bourdieu, P., Sobre la televisió, Edicions 62, Barcelona, 1997

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent