DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Codi 21011217
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Geografia
Coordinador/a
LÓPEZ MONNÉ, RAFAEL
Adreça electrònica rafael.lopezmonne@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ MONNÉ, RAFAEL
Web
Descripció general Ànalisi, confecció i programació de rutes i d'itineraris a partir dels recursos. Condicionats per a la creació i gestió de rutes i itineraris turístics. Tècniques aplicables al guia turístic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Desenvolupar els criteris bàsics que permetin distinguir allò que veritablement constitueix una proposta tuística de ruta o itinerari, així com els instruments per a la seva definició, disseny i gestió. A2
A3
A6
A7
A8
A9
A18
A19
A25
A27
A28
A30
A31
B1
B2
B14
B15
B16
B17
B18
B22
B23
B28
B29
B30
C3
C5
Conèixer els procediments per a la interpretació turística dels recursos. A1
A2
A3
A9
A29
A30
A31
B1
B14
B15
B22
B23
C3
C5
Conèixer sumàriament les tècniques de guiatge. A13
A31
B2
B3
B7
B8
B13
B14
B15
B17
B18
B19
B20
B26
B27
B28
B30
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció
-El concepte d’itinerari, un concepte geogràfic
-Els itineraris, rutes i cirqüits com a producte turístic
-Components materials i vivencials (el guiatge, que pot o no ser-hi present)
I. Els itineraris -Les rutes, el patrimoni i el turisme -cultural
-Caracterització de les rutes i itineraris
-Estructura material en tant que producte turístic
-Itineraris segons les escales:
-Itineraris segons dels promotors:
-La concepció d’una ruta. Com es crea una ruta
-La gestió d’una ruta
-Anàlisi d’una modalitat de turisme itinerant: el senderisme
II El guiatge
-La figura del guia a través de la història
-Els tipus de guies
-Reglamentació de la professió de guies de turisme
-Planificar una visita guiada
-Comunicació i dinàmica de grups, nocions essencials

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de continguts, objectius i metodologia
Sessió Magistral Exposició de continguts
Seminaris Conferències a càrrec d'experts en la matèria i col·loquis
Pràctiques de camp/sortides Visites a rutes i experiències guiades
Treballs Anàlisi d'una ruta o visita guiada
Creació d'una ruta o visita guiada
Resum crític d'una de les conferències

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Seminaris
Pràctiques de camp/sortides
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i orientació individual de l'alumne

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Resum comentari d'una conferència És obligatori però sols serveix per pujar la nota
Pràctiques de camp/sortides Resum comentari d'una pràctica És obligatòri però sols serveix per pujar la nota
Treballs Anàlisi d'una ruta o visita guiada previ acord amb el professor.
Creació d'una ruta o visita guiada previ acord amb el professor
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
  • ANTON CLAVÉ, S. (1998) Rutas e itinerarios culturales. Propuestas y desafíos Karis, [Barcelona], 8, 11-18.
  •  Grande Ibarra, J. (ed)  (1998) Actas del Congreso Europeo sobre Itinerarios Culturales y Rutas Temáticas, Logroño.
  • LENO CERRO, F. (1993) Técnicas de evaluación del potencial turístico. Madrid. Secretaría General de Turismo.
Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS/21011005
PATRIMONI CULTURAL/21011010

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent