DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Codi 21011220
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
TURRION PRATS, JUDITH
Adreça electrònica judith.turrion@urv.cat
Professors/es
TURRION PRATS, JUDITH
Web http://moodle.urv.net
Descripció general El principal objectiu d'aquesta assignatura consisteix en saber gestionar i dissenyar un nou producte turístic

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Saber gestionar i dissenyar un nou producte turístic A27
B6
B9
B29
C2
C5
Conèixer l'entorn a on es vol dessenvolupar aquest producte A1
A2
B14
C2
Elaborar un producte turístic A1
A3
A14
A23
A27
B1
B2
B3
B6
B8
B9
B14
B18
B24
B29
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
Part I El mercta turístic Tema 1: La demanda turística
Tema 2: L'oferts turística
Part II Disseny i desenvolupament d'un producte turístic Tema 3. Planificació estratègica
Tema 4. Investigació de mercats
Tema 5. Anàlisi de les forces competitives
Tema 6. Llancament de nous productes
Tema 7. La integració en el sector turístic
Part III: Disseny i anàlisi d'un cas pràctic Tema 8. Disseny d'un producte turístic

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducción y presentación de la asignatura
Sessió Magistral Presentación en clase de los diferentes conceptos que conforman el temario
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolución de problemas, cuestiones y ejercicios numéricos planteados durante el desarrollo del temario
Presentacions / exposicions Presentación oral y por escrito de diferentes partes del temario
Treballs Realización de trabajos sobre el diseño de un producto turístico

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Presentacions / exposicions
Treballs
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Solucionar i orientar a los alumnos sobre los diferentes problemas que se pueden encontrar al llevar a cabo la parte práctica de la asignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realización de un producto turístico 30% de la nota final
Proves de desenvolupament Desarrollo de los conceptos y los ejercicios explicados en clase 30% de la nota final
Proves objectives de tipus test Ejercicios de elección múltiple sobre los conceptos explicados 30% de la nota final
Altres

Presentaciones en clase de diferentes trabajos

10% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Realización de controles sobre los conceptos de las clases magistrales y sobre los problemas resueltos en clase


Fonts d'informació

Bàsica Isabel Milio Balanza, Comercialización de productos y servicios turísticos locales y regionales, 2004, Ed. Paraninfo
Jean-Jaques Lambin, Marketing estratégico, 1998, Ed. McGraw-Hill
Carmen Altés Machín, Marketing y Turismo, 1995, Ed. Síntesis

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA/21011007
ECONOMIA DEL TURISME/21011101
TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT/21011203
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent