DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANGLÈS Codi 21021015
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Estudis Anglesos i Alemanys
Coordinador/a
SOLSONA SANS, FRANCESCA
Adreça electrònica francesca.solsona@urv.cat
Professors/es
SOLSONA SANS, FRANCESCA
Web
Descripció general English language for future professionlas of the tourism sector. Students will be expected to reach acceptable communication skills at both writen and spoken level.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Saber parlar en públic en anglès A13
A15
B4
B12
B14
B15
B17
B18
B26
C1
C5
Saber comprendre i escriure cartes comercials en anglès A13
A15
A29
B1
B4
B11
B12
B20
C1
C3
C5
Consolidar els coneixements gramaticals dels alumnes, necessaris per poder comprendre textos orals i escrits, i per poder comunicar-se de manera aficient fent servir l'anglés com a llengua vehicuar A13
A15
B4
B6
B9
B13
B14
B15
B16
B20
B28
B31
C1
C2
C3
C4
C5
Ampliar el vocabulari específic del sector turístic A13
A15
B4
B6
C1

Continguts
Tema Subtema
Comunicació oral Tècniques per parlar en públic
Estuctura d'una presentació oral
Tècniques de conversa
Pronunciació bàsica de l'anglès
Cartes comercials Sol.licituds
Respostes (acceptació/denegació)
Bones/males notícies
Parts de les cartes comercials en anglès
Vocabulari i fraseologia típics
Gramàtica Multi-word (phrasal) verbs
Passiva i activa
Usos del passat
Verbs modals
Ús de preposicions de lloc i de temps
Hedging
Comunicació escrita Descripció
Narració
Expressió de desitjos, sentiments, suggeriments, etc.
Argumentació

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura:
objectius
metodologies
programa d'activitats
tipus de provesi sistema d'avaluació
Sessió Magistral Explicació teòrica de les estructures gramaticals que s'han d'adquirir durant el curs
Debats El professor presenta diversos temes, d'entre els quals els alumnes han d'escollir un o mès, segons l'activitat. Llavors, han d'ampliar la informació que tenen del tema per tal de preparar la seva argumentació i exposar la seva posició als altres alumnes. Després s'obre un torn obert de preguntes i comentaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis escrits individuals per millorar la gramàtica. Converses guiades entre estudiants per millorar la seva capacitat comunicativa oral. Debats oberts amb participació de tots els estudiants
Presentacions / exposicions Els alumnes hauran de parlar en públic sobre un tema relacionat amb el turisme acordat prèviament amb el professor. Hauran també de respondre les preguntes del públic i del professor

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Proves orals
Proves pràctiques
Descripció
Part de la preparació de les proves oral ( parlar en public ) s'haurà de fer amb el professor que guiarà els alumnes per treure el maxim rediment del seu esforc d'aprenentatge. Els temes desl quals parlaran els alumnes caldra negociar-los de manera individual

Avaluació
  Descripció Pes
Proves orals Preparar un tema i presentar-lo en públic. La presentació serà en anglès, i haurà d'estar estructurada correctament. Al final hi haurà preguntes del públic i/o del professor. ELs alumnes han de demostrar que poden parlar en públic i conversar en anglès 25 %
Proves pràctiques Prova de gramàtica. Prova de redacció 1. Prova de redacció 2 65 %
Altres

Assistència i participació activa a les activitats de classe

10 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Vicky Hollet, Busines Objectives, 1998, Oxford Uni. Press
Murphy R., English Grammar in Use, 1988, Cambridge
Murphy R., Essential Grammar in Use, 2004, Cambridge

Complementària

Jones, C. i Bastow, T. (2001 o edició posterior) Inside Out Level V. Student’s Book. MacMillan Heinemann. Oxford.

Jones, C. (2001 o edició posterior) Inside Out Level V. Workbook. MacMillan Heinemann. Oxford

Martin Heweings (1999 o edició posterior) Advanced Grammar in use. Cambridge University Press. Cambridge.side Out Level V. Workbook. MacMillan Heinemann. Oxford.

Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomana que els alumnes matriculats a aquesta assignatura hagin superat abans el curs de 4t del Servei Lingüístic, l'EOI o una altra entitat oficial similar, o que hagin superat l'examen "First Certificate" de la universitat de Cambridge.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent