DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FRANCÈS Codi 21021017
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
VELASCO HALLBERG, MÓNICA
Adreça electrònica monica.velasco@urv.cat
Professors/es
VELASCO HALLBERG, MÓNICA
Web
Descripció general Intensificació i perfeccionament del frencès amb especial aplicaió al sector turístic

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Utilitzar l’idioma activament durant la classe per a dur a terme tasques de comunicació en una varietat de situacions i contextos diferents. A6
A13
A16
A17
A18
A27
B1
B4
B5
B7
B11
B12
B16
B17
B18
B20
B22
B24
B28
B29
C1
C2
C3
C4
Expressar-se amb claredat sobre temes relatius a l’àmbit d’estudi i intervenir de forma espontània en temes de conversa. A6
A13
A16
A17
B1
B2
B4
B16
B20
B24
C1
C2
C3
Escriure textos senzills sobre temes d’interès. A13
A16
A17
B1
B2
B4
B11
B16
B17
C1
C2
C3
C4
Utilitzar els coneixements lingüístics i comunicatius per tal d’acomplir una sèrie d’activitats (orals i escrites), tant en el context global com dins l’àmbit del turisme A6
A7
A13
A16
A17
A18
A26
B1
B4
B5
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B24
B27
B28
B30
B31
B32
C1
C2
C3
C4
Interesar-se per la cultura dels països de parla francesa A1
A16
A17
A29
B3
B11
B12
B13
B15
B16
B20
B27
B28
B30
C1
C3
C4

Continguts
Tema Subtema
1. Funcions comunicatives 1.1 Prendre contacte amb el client, acollida i informació
1.2 Animació turística
1.3 Promoció d’una destinació
1.4 Venta d’un producte turístic
1.5 Visita guiada
2. Morfosintàxi 2.1 Conjugació de verbs
2.2 Possessius i demostratius
2.3 Preposicions
2.4 Comparatiu i superlatiu
2.5 Qui- que- où- dont
2.6 Indefinits
2.7 Pronoms personals directes i indirectes

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Exposició del programa de l'assignatura que se seguirà al llarg del curs. Explicació de la forma d'avaluació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels punts gramaticals
Presentacions / exposicions L'alumne haurà d'expossar oralment la promoció d'uns destinació turística
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució dels exercicis corresponents a l'exlicació feta en la sessió magistral
Treballs Presentació d'exercicis escrits com ara un mail o una carta per a comprovar la seva aptitu vers l'exercici de la llengua
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'exercicis fora de l'aula

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Resolució de problemes, exercicis
Atenció personalitzada
Descripció
Temps reservat per atendre els dubtes dels alumnes referents al desenvolupament dels exercicis, presentacions, treballs i proves pràctiques, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb l'assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Resoldre preguntes curtes referents a situacions turístiques 40%
Proves de desenvolupament Aquesta prova consisteix en desenvolupar uns situació tiurística de demanda d'informació 30%
Proves objectives de tipus test Resolució de quüestions amb resposta múltiple 20%
Proves orals Generar una conversa entre dues persones per avaluar la coherència lingüística (gramatical, lexical) 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Material pedagògic d’àudio

Llibre d’exercicis de gramàtica: Exercices communicatifs de la Grammaire progressive du français (niveau intermédiaire). CLE International.

Diccionari bilingüe.

Tourisme.com Sophie Corbeau Clé international

Complementària

Les Métiers du Tourisme Odile Chantelauve Chiari, Hachette-F.L.E

La France de Toujours- Civilisation  Nelly Mauchamp, Clé International

La France d'aujourd'hui- Civilisation Nelly Mauchamp, Clé

Scénarios Professionnels 1- Méthode de Français, Clé International

Le tourisme culturel. Claude Origet du Cluzeau," Que sais-je?" PUF

Le tourisme urbain. Georges Cazes et Françoise Potier, "Que sais-je? " PUF

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent