DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Codi 278481
Ensenyament
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Alumnes externs
Cicle 3r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 4.5 0 Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Coordinador/a
QUERAL CASANOVA, ROSA
Adreça electrònica victoria.arija@urv.cat
montse.giralt@urv.cat
rosa.queral@urv.cat
Professors/es
ARIJA VAL, MARIA VICTORIA
GIRALT BATISTA, MONTSERRAT
QUERAL CASANOVA, ROSA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Conèixer les metodologies que permeten definir estratègies per promocionar la alimentació saludable i salut

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les metodologies sobre les que és fonamenta la promoció de la salut
Impulsar l’auto-aprenantatge de les metodologies.
Definir un programa de promoció de la salut

Continguts
Tema Subtema
Promoció de la salut La carta d’Ottawa, Conferència d’Adelaida, Conferència de Sundswall, la Declaració de Yakarta. Àrees temàtiques de promoció de la salut.
Educació sanitària, Educació per a la salut, Educació sobre salut com a eina fonamental de promoció de la salut.
El màrqueting sociosanitari com activitat humana dirigida a satisfer necessitats i desitjos de la societat.

Models epistemològics, teories de l’educació i models i enfocaments de l’Eps El concepte d’educació i l’acte educatiu des del punt de vista del naturalisme pedagògic. L’educació des del punt de vista de la pedagogia idealista. Pedagogia de la por. L’educació entesa com l’adaptació de l’individu a la societat. L’educació com ajuda. Antinòmies educatives.
Teories de l’aprenentatge. Teories associacionistes conductuals. Teories cognoscitives i
constructivistes.
Enfocaments de l’educació sanitària tradicional, dels mitjans, epidemiològic, sociopolític, comunitari...
El procés d’ensenyament aprenentatge Concepte d’ensenyament i aprenentatge. El discent-docent. Els agents educatius. El rol docent. Els àmbits de l’Eps: centre de salut, hospitals, lloc de treball, escola, comunitat.
Necessitats educatives: Procediments diagnòstics (models i tècniques de mesura). Àmbits diagnòstics. Orientació diagnòstica. La gestió del canvi.
La programació de l’ensenyament. Els objectius i les seves qualitats. Els continguts i la seva determinació. Metodologia de l’ensenyament. Estratègies didàctiques: comunicació-motivació. Clima d’aprenentatge. Mètodes, mitjans i recursos didàctics adaptats a les diferents necessitats educatives i àmbits d’actuació. Bases i tècniques de l’avaluació. Funcions de l’avaluació. Tipus d’avaluació. Tècniques.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició i discussió d’unitats de continguts o la seva síntesi en gran grup i a l’aula per la professora
Seminaris Discussió i síntesi en grups petits de temes teòrics - pràctics inclosos en el programa, prèviament elegits per la professora i a l’aula a càrrec dels alumnes
Presentacions / exposicions L'alumne presenta el programa educatiu desenvolupat de forma teòrica
Resolució de problemes, exercicis treball en equip interdisciplinar per a realitzar el treball encomanats en grups de 3-5 alumnes.
La metodologia d’ensenyament-aprenentatge requereixen que l’alumne/a disposi del suport bibliogràfic pertinent que li permetrà el treball personal. La professora proporcionarà un dossier de lectures que quedarà dipositat al servei de fotocòpies de la Facultat, perquè es puguin fer còpies de treball d’aquells textos difícils d’aconseguir per altres mitjans.
Treballs Presentació escrita del programa educatiu realitzat pel grup d'alumnes

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Proves de desenvolupament
Descripció
El professor assessora a l'alumne de forma continuada en el desenvolupament dels treballs pràctics i aclarirà els dubtes dels temes teòrics.
Es realitzarà als depatxos dels professors.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Valoració del document escrit del programa educatiu 30%
Proves de desenvolupament Participació de l’alumne/a en els debats que es realitzaran en les sessions a l’aula, als seminaris i a la tutoria 40%
Proves orals Presentació oral del programa educatiu realitzat pel grup d'alumnes i defensa ante un tribunal 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica
 • AAVV (1995):Red de Actividades de promoción de la salud número 1, 3 Granada. Edit. Escuela Andaluza de Salud Pública
 • AAVV (1997): Jornadas aragonesas de EPS. Actas.Saragossa. Edit. Universitat de Saragossa i Govern d’Aragó
 • ANGULO, F. BLANCO, N. (1994): Teoría y desarrollo del curriculum. Aljibe. Archidona
 • BERNARDO, E. GUTIÉRREZ, M. AROCHA, S.L. (1996):Salud Pública y Educación para la Salud.Las Palmas. Edit. Instituto Canario de Estudios y Promoción Social y Sanitaria.
 • BOLIVAR, A. (1995): La evaluación de valores y actitudes Madrid Edit. Anaya
 • COSTA, M. LÓPEZ, E. (1996):Educación para la salud. Una estrategia para cambiar estilos de vida Madrid. Edit. Pirámide.
 • ESTEBARANZ, A. (1994):Didáctica e innovación curricular. Sevilla. Edit. Pub. Universidad de Sevilla
 • GIMENO, J. y PEREZ, A. (1992): Compreneder y transformar la enseñanza. Morata. Madrid.
 • HAWE, P. DEGELING, D. HALL, J. (1993):Evaluación de la Promoción de Salud Barcelona. Edit. Masson.
 • IVERNOIS, J-F. GAGNAYRE, R. (1995): Apprendre à éduquer le patient. Paris. Edita. Edit. Vigot
 • KOTLER, P. ROBERTO, E.L. (1992):Marketing Social. Madrid. Edit. Díaz de Santos
 • KRUEGER, R.A. (1991): El grupo de discusiónMadrid Edit. Pirámide
 • MÉNDEZ CARRILLO, X. MACIÀ, A. OLIVARES D. (1993): Intervención coductual en contextos comunitarios I Programas aplicados de prevención.Madrid. Edit. Piràmide.
 • NAIDOO, J. WILLIS, J. (1994):Health Promotion. London.Baillière Tindall
 • QUNTANA CABANAS, J.M. (1995): Teoría de la Educación Madrid. Edit. Dikinson
 • ROCHON, A. (1991):Educación para la salud. Barcelona.Edit Masson
 • SANTOS, M.A. (1990) Hacer visible lo cotidiano .Madrid. Edit. Akal.
 • S.E.C.C. (1992): Projecte curricular: Què és, què pretén, de què consta i com s’elabora. (4 quaderns) Barcelona.
 • SERRRAMONA, J. (2000): Teoría de la educación.

  Barcelona

  Edit. Ariel  
 • TONES, KEITH, TILFORD, S. (1990):Healt Education. Effectiveness, efficiency and equity

  London

  . Edit. Chapman & Hall
Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent