IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) FINANCIAL ACCOUNTING Code 16204002
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First 2Q
Language
Castellà
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
PIÉ DOLS, LAIA
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
E-mail mangels.trave@urv.cat
laia.pie@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
angels.ninerola@urv.cat
Lecturers
TRAVÉ BAUTISTA, MARÍA ÁNGELES
PIÉ DOLS, LAIA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
NIÑEROLA MONTSERRAT, ANGELS
Web
General description Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Manage the financial and / or accounting area of any organization, public or private, and provide an interrelated overview of both areas.
 A3 Understand accounting as the language of the economic reality of the company
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Draw up annual accounts and draw conclusions from them.
 A3 Understand financial instruments and their accounting.
Calculate profit and corporation tax correctly.
Understand the various components of equity and equity accounting and can distribute profits correctly.
Apply the accounting method to all transactions.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els actius financers 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Crèdits i partides a cobrar
5. Interessos i dividends rebuts d’actius financers: casos pràctics
6. Baixa d’actius financers.
7. Operacions de factoring
8. Casos pràctics
TEMA 2. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: Els passius financers 1. Definició i classificació dels passius financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Dèbits i partides a pagar
4. Préstecs
5. Pòlissa de crèdit
6. Leasing
TEMA 3. ALTRES PASSIUS 1. Provisions i contingències: concepte , valoració i registre i aplicació
1.1. Provisió per actuacions mediambientals
1.2. Provisió per a impostos
1.3. Provisió per a desmantellament, retirament o rehabilitació de l’immobilitzat
1.4. Provisió per a altres responsabilitat
2. Provisió per a operacions comercials
3. Fiances i dipòsits
4. Casos pràctics
TEMA 4. El PATRIMONI NET 1. Concepte i components de Patrimoni Net
2. Els Fons propis: capital reserves i resultats pendents d’aplicació
3. Ajustaments per canvi de valor
4. Les subvencions, donacions i llegats
5. Casos pràctics
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferències permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
7. Limitacions legals a la distribució de dividends.
8. Casos pràctics
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
1.3. Normes comuns a tots els comptes anuals.
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. L’estat de canvis de Patrimoni Net
5. L’estat de Fluxos d’efectiu
6. La Memòria
7. Casos pràctics

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A2
1 0 1
Lecture
A2
A3
25 26 51
Problem solving, classroom exercises
B2
24 27 51
Problem solving, exercises
B2
0 37 37
Personal tuition
B2
2 0 2
 
Practical tests
A2
A3
B2
C4
4 0 4
Oral tests
A2
C4
2 0 2
Practical tests
A2
A3
B2
C4
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Problem solving, exercises Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Personal tuition

Personalized attention
Description
El professor indicarà a l'inici de les classes el seu horari d'atenció als alumnes, temps en el qual els alumnes poden resoldre dubtes que se'ls plantegin al llarg de les classes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A2
A3
B2
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%


20%
Oral tests
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A3
B2
C4


La prova final consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.
50%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.


Sources of information

Basic Jesus Omeñaca GArcia, Contabilidad General, Ultima edició disponible, Barcelona
Antonio López Diaz, Manual de Contabilidad Financiera, Última edició disponible, Madrid
David Castillo y Santiago Aguilá , Nuevo PGC: una visión practica, Última edició disponible, Barcelona
, Plan General de contabilidad y de PYMES, Última edición disponible, Madrid

LLIBRES ELECTRÒNICS

AmatSalas, O. (2008). Comprender el nuevo plan general de contabilidad.Barcelona: Gestión 2000.

AmatSalas, O. (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed.).Barcelona: Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Contabilidad general (11® act ed.). Barcelona:Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y desociedades (6a ed.). Barcelona: Deusto.

Omeñaca García, J.(2009).Plan general de contabilidad y PGC de PYMES comentados(7® ed.).Barcelona: Deusto.

Complementary Fernando Javier Fernandez Gonzalez, Plan General contable: 125 supuestos practicos, Última edició disponible, Madrid
Francesc Gomez y otros, Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC. , Última edició disponible, Barcelona
(Manuals ACCID);6 , Pla General de Comptabilitat , Última Edició disponible , Barcelona
, , ,

 

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO ACCOUNTING/16214001
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.