DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) COMPTABILITAT FINANCERA Codi 16204002
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
PIÉ DOLS, LAIA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
Adreça electrònica laia.pie@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
juan.marin@urv.cat
Professors/es
PIÉ DOLS, LAIA
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
MARÍN GARCÍA, JUAN
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura és altament abstracta i requereix haver assolit coneixements d'Introducció a la Comptabilitat, així com coneixements bàsics de matemàtica financera. L’objectiu principal d’aquest curs consisteix en profunditzar en el coneixement del PGC, en aspectes tals com: actius i passius financers, provisions, càlcul i comptabilització de l’Impost de Societats i elaboració dels comptes anuals. S’aprofundeix en cadascun dels apartats del temari amb casos pràctics que facin entenedors els conceptes teòrics.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A3 Entendre la comptabilitat com a llenguatge de la realitat econòmica de l'empresa.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap elaborar els comptes anuals i extreure'n conclusions.
 A3 Coneix els instruments financers i la seva comptabilització.
Realitza correctament el càlcul de beneficis i la comptabilització de l'impost de societats.
Coneix els diferents components del patrimoni net, la seva comptabilització, i realitza correctament la distribució de beneficis.
Aplica el mètode comptable a qualsevol transacció que es presenti.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Immobilitzat material
1.1. Concepte i classificació
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Operacions comptables del immobilitzat material
1.3.1. Adquisicions a subministradors aliens
1.3.2. Adquisicions per producció pròpia
1.3.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.3.4. Baixes en inventari
1.3.5. Ampliacions i millores
2. Inversions immobiliàries
2.1. Concepte i classes
2.2. Valoració i comptabilització
2.3. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor

TEMA 2. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1. Concepte i classes
1.2. Normes de registre i valoració
1.3. Despeses d'investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4. Aplicacions informàtiques
1.5. Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valorTEMA 3. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS ACTIUS FINANCERS 1. Definició i classificació dels actius financers
2. Registre i valoració dels actius financers
2.1. Actius financers a cost amortitzat
2.2. Actius a cost amortitzats mantinguts per a negociar
2.3. Actius financers a cost
3. Correccions de valor per deteriorament
4. Interessos i dividends rebuts d’actius financers
5. Baixa d’actius financers
6. Fiances i dipòsits d’Actius

TEMA 4. ELS INSTRUMENTS FINANCERS EN EL PGC: ELS PASSIUS FINANCERS Y ALTRES PASSIUS 1. Definició i classificació dels passius financers i no financers
2. Registre i valoració dels passius financers
3. Préstecs
4. Pòlissa de crèdit
5. Leasing
6. Registre i valoració dels passius no financers
6.1. Provisió per actuacions mediambientals
6.2. Provisió per a impostos
6.3. Provisió per a altres responsabilitat
7. Fiances i dipòsits de Passius
TEMA 5. DETERMINACIÓ DEL RESULTAT I APLICACIÓ 1. El resultat del període
2. Ajustaments en el resultat comptable: Diferències permanents i temporaries
3. Impost corrent: Actius i passius per impost corrent
4. Impost diferit: Actius i passius per impost diferit
5. Comptabilització de l’Impost de societats.
6. Aplicació del resultat net del període: dotacions obligatòries i voluntàries.
TEMA 6. ELS COMPTES ANUALS 1. Introducció
1.1. Formulació dels comptes anuals
1.2. Models de presentació dels comptes anuals: normal, abreujat i PIME
2. El Balanç
3. El compte de Pèrdues i Guanys
4. La Memòria
Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A3
26.5 26 52.5
Resolució de problemes, exercicis
B2
24 64 88
Atenció personalitzada
B2
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
4 0 4
Proves orals
A2
C4
0.5 0 0.5
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Atenció personalitzada Temps per resoldre dubtes als estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor indicarà a l'inici de les classes el seu horari d'atenció als alumnes, temps en el qual els alumnes poden resoldre dubtes que se'ls plantegin al llarg de les classes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
A l'avaluació continuada hi haurà dues proves pràctiques.
La primera amb una valoració d'un 25% de la nota final.
La segona amb una valoració d'un 20% de la nota final.
25%


20%
Proves orals
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4


La prova final consistirà en uns supòsits pràctics del contingut de tot el temari de l'assignatura.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la primera convocatòria es requerirà una nota mínima del final per poder aprovar igual a 4.

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.


Fonts d'informació

Bàsica Jesus Omeñaca GArcia, Contabilidad General, Ultima edició disponible, Barcelona
Antonio López Diaz, Manual de Contabilidad Financiera, Última edició disponible, Madrid
David Castillo y Santiago Aguilá , Nuevo PGC: una visión practica, Última edició disponible, Barcelona
, Plan General de contabilidad y de PYMES, Última edición disponible, Madrid

LLIBRES ELECTRÒNICS

AmatSalas, O. (2008). Comprender el nuevo plan general de contabilidad.Barcelona: Gestión 2000.

AmatSalas, O. (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros (2a ed.).Barcelona: Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Contabilidad general (11® act ed.). Barcelona:Deusto.

OmeñacaGarcía, J. (2008). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y desociedades (6a ed.). Barcelona: Deusto.

Omeñaca García, J.(2009).Plan general de contabilidad y PGC de PYMES comentados(7® ed.).Barcelona: Deusto.

Complementària Fernando Javier Fernandez Gonzalez, Plan General contable: 125 supuestos practicos, Última edició disponible, Madrid
Francesc Gomez y otros, Ejercicios resueltos y comentados con el nuevo PGC. , Última edició disponible, Barcelona
(Manuals ACCID);6 , Pla General de Comptabilitat , Última Edició disponible , Barcelona
, , ,

 

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16204001
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent