DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Código 16204003
Titulación
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Primero
Lengua de impartición
Anglès
Castellà
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
Correo-e juanandres.pons@urv.cat
mabelen.lopez@urv.cat
albert.fonts@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
Profesores/as
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
FONTS RIBAS, ALBERT
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
Web
Descripción general Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions. Aproximació als subsistemes empresarials: conceptes i mètodes inicials.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
 B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concreto
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
 A5 Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1 Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Funcions de l’empresa com a agent econòmic
1.3. Introducció conceptual a l’empresa
1.4. Classes d’empreses
1.5. La figura de l’empresari i de l'emprenedor: la creació d'empreses
TEMA 2. ELS SUBSISTEMES EMPRESARIALS 2.1. Els subsistemes constitutius de l’empresa
2.2. El subsistema d’administració
2.3. El subsistema productiu i d’operacions
2.4. El subsistema comercial
2.5. El subsistema de recursos humans
2.6. El subsistema d’inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Factors de l’entorn i efectes sobre l’empresa
3.3. La resposta de l’empresa a l’entorn: la direcció estratègica
3.4. Els grups d’interès a l’empresa
3.5. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 4. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 4.1. Concepte i nivells de la competitivitat
4.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
4.3. Avantatges competitius i estratègies competitives
4.4. Les forces competitives en els sectors industrials
4.5. Recursos i capacitats de l’empresa


Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A2
A5
2 0 2
Trabajos
A2
A5
B6
C1
C4
2 20 22
Sesión magistral
A2
A5
B4
C1
32 0 32
Estudios previos
A2
A5
4 50 54
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria
A2
A5
B4
B6
C1
12 0 12
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A2
A5
B4
B6
C1
2 0 2
Atención personalizada
A2
A5
2 0 2
 
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A5
B4
C1
4 20 24
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Trabajos Treballs que realitza l'alumne.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Estudios previos Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l'alumne.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atención personalizada
descripción
Durant la realització de les pràctiques proposades l'alumnat tindrà les oportunes tutoritzacions per part del professor, tant a l'aula com fora de l'aula. Les hores de tutoria al despatx del professor es comunicaran als alumnes a l'inici del curs.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A2
A5
B6
C1
C4
Es faran dos treballs al llarg del curs. Els treballs s’elaboraran en grup. El pes de cada treball a la nota final serà del 20%. 40%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
A5
B4
C1
Es realitzaran dues proves objectives tipus test amb preguntes teòriques i pràctiques. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova es realitzarà l’últim dia del curs e inclourà tots el continguts de la assignatura. El pes de la primera prova en la nota final es del 10%. El pes de la segona prova es del 50%.
60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dos parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 60% i el de la pràctica, el 40% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.


Fuentes de información

Básica

BUENO CAMPOS, E.: Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización. Pirámide, Madrid, 2002.

CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir. y Coord.): Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, Madrid, 2003.

AGUIRRE SÁDABA, A. (Coord.): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide, Madrid, 1992.

Complementária , , ,

BUENO, E.; CRUZ ROCHE, I. y DURÁN, J. J.: Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales. 15ª Edición, Pirámide, Madrid, 1992.

DÍEZ DE CASTRO, E.; GALÁN, J. L. y MARTÍN, E.: Introducción a la economía de la empresa. 2 Volúmenes. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa: introducción. Ceura, Madrid, 1994.

SUÁREZ, A. S.: Curso de introducción a la economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1991.

Bibliografia exercicis

GARCÍA DEL JUNCO, J. y CASANUEVA ROCHA, C. (Coord. y Dir.) (2000): Prácticas de la gestión empresarial, McGraw-Hill, Madrid.

GARCÍA MORENO, S.; NÁJERA SÁNCHEZ, J. J. y RICO GARCÍA, M. G. (2001): Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, Madrid.

HERNÁNDEZ ORTIZ, M. J. (Coord.): Casos prácticos de administración y organización de empresas. Pirámide, Madrid, 2000.

MARTÍN, E.; GALÁN, J. L.; BARROSO, C. y COSSIO, J.: Problemas de economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa aplicada. Pirámide, Madrid, 1990.

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.