DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Codi 16204003
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
FONTS RIBAS, ALBERT
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
Adreça electrònica mabelen.lopez@urv.cat
albert.fonts@urv.cat
gerard.vallduvi@urv.cat
sergio.furquet@urv.cat
jesus.lifante@urv.cat
joancarles.virgili@urv.cat
yury.ustrov@urv.cat
ferran.figueras@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ PANISELLO, MA. BELÉN
FONTS RIBAS, ALBERT
VALLDUVÍ BOTET, GERARD
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
LIFANTE JORDA, JESUS
VIRGILI FONT, JOAN CARLES
USTROV ., YURY
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
Web
Descripció general Introducció als conceptes d'empresa i empresari. Ubicar l'empresa en un entorn on la competitivitat és determinant a l'hora de prendre decisions. Aproximació als subsistemes empresarials: conceptes i mètodes inicials.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Sap analitzar la influència de l'entorn sobre l'empresa.
 A5 Sap explicar el concepte d'empresa i el d'empresari.
Sap explicar el concepte de competitivitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. EMPRESA I EMPRESARI


1.1. L’empresa i el sistema econòmic
1.2. Funcions de l’empresa com a agent econòmic
1.3. Introducció conceptual a l’empresa
1.4. Classes d’empreses
1.5. La figura de l’empresari i de l'emprenedor: la creació d'empreses.
TEMA 2. ELS SUBSISTEMES EMPRESARIALS 2.1. Els subsistemes constitutius de l’empresa
2.2. El subsistema d’administració
2.3. El subsistema productiu i d’operacions
2.4. El subsistema comercial
2.5. El subsistema de recursos humans
2.6. El subsistema d’inversió i finançament
TEMA 3. L'ENTORN EMPRESARIAL 3.1. Concepte i naturalesa de l'entorn
3.2. Factors de l’entorn i efectes sobre l’empresa
3.3. La resposta de l’empresa a l’entorn: la direcció estratègica
3.4. Els grups d’interès a l’empresa
3.5. L’ètica i la responsabilitat social de l’empresa
TEMA 4. LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 4.1. Concepte i nivells de la competitivitat
4.2. Les dimensions i factors de la competitivitat
4.3. Avantatges competitius i estratègies competitives
4.4. Les forces competitives en els sectors industrials
4.5. Recursos i capacitats de l’empresa


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A5
35 0 35
Treballs
A2
A5
B4
B5
C1
C4
2 20 22
Estudis previs
A2
A5
B4
B6
C4
2 50 52
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
C4
12 0 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
A5
B4
B6
2 0 2
Atenció personalitzada
A2
A5
B4
B6
C4
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
A5
B4
B6
C1
C4
3 20 23
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori... per part de l'alumne.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant la realització de les pràctiques proposades l'alumnat tindrà les oportunes tutoritzacions per part del professor, tant a l'aula com fora de l'aula. Les hores de tutoria al despatx del professor es comunicaran als alumnes a l'inici del curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A2
A5
B4
B5
C1
C4
Es realitzarà un treball en grup al llarg del curs. 25%
Proves mixtes
A2
A5
B4
B6
C1
C4
Es realitzaran dues proves mixtes amb preguntes teòriques i pràctiques. Les proves inclouran un test de teoria i preguntes pràctiques (exercicis, casos, etc.) a desenvolupar. La primera prova es realitzarà a meitat del curs. La segona prova tindrà lloc a la data oficial del examen final i inclourà tots el continguts de l'assignatura. El pes de la primera prova en la nota final és del 15% i el de la segona del 60%. 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segona convocatòria: L'examen de la segona convocatòria constarà de dues parts: teòrica i pràctica. La part teòrica inclourà preguntes tipus test. La pràctica inclourà exercicis, preguntes curtes, casos, etc. En la qualificació de l'examen, el pes de la teoria serà del 50% i el de la pràctica, el 50% restant. No es tindran en compte les activitats realitzades durant el curs.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.


Fonts d'informació

Bàsica

BUENO CAMPOS, E. (2006): Curso básico de economía de la empresa: un enfoque de organización. Pirámide, Madrid.

CASTILLO CLAVERO, A.M. (Dir. y Coord.) (2003): Introducción a la economía y administración de empresas, Pirámide, Madrid.

MAYNAR MARIÑO, P. (Dir. y Coord.) (2008): La economía de la empresa en el espacio de educación superior, McGraw-Hill, Madrid.

AGUIRRE SÁDABA, A. (Coord.) (1992): Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide, Madrid.

Complementària , , ,

BUENO, E.; CRUZ ROCHE, I. y DURÁN, J. J.: Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales. 15ª Edición, Pirámide, Madrid, 1992.

DÍEZ DE CASTRO, E.; GALÁN, J. L. y MARTÍN, E.: Introducción a la economía de la empresa. 2 Volúmenes. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa: introducción. Ceura, Madrid, 1994.

SUÁREZ, A. S.: Curso de introducción a la economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1991.

Bibliografia exercicis

GARCÍA DEL JUNCO, J. y CASANUEVA ROCHA, C. (Coord. y Dir.) (2000): Prácticas de la gestión empresarial, McGraw-Hill, Madrid.

GARCÍA MORENO, S.; NÁJERA SÁNCHEZ, J. J. y RICO GARCÍA, M. G. (2001): Organización y administración de empresas. Una visión práctica, ESIC, Madrid.

HERNÁNDEZ ORTIZ, M. J. (Coord.): Casos prácticos de administración y organización de empresas. Pirámide, Madrid, 2000.

MARTÍN, E.; GALÁN, J. L.; BARROSO, C. y COSSIO, J.: Problemas de economía de la empresa. Pirámide, Madrid, 1996.

PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Economía de la empresa aplicada. Pirámide, Madrid, 1990.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent