DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Codi 16204005
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
PASCUAL LORENTE, ALBERT
UCEDA TARAMONA, DAVID
QUESADA ARANA, ANTONIO
MOGAS AMORÓS, JOAN
MARTINEZ MORA, FRANCISCO DE ASIS
TURRION PRATS, JUDITH
Adreça electrònica antonio.quesada@urv.cat
albert.pascual@urv.cat
joan.mogas@urv.cat
judith.turrion@urv.cat
david.uceda@urv.cat
francisco.mmora@urv.cat
Professors/es
QUESADA ARANA, ANTONIO
PASCUAL LORENTE, ALBERT
MOGAS AMORÓS, JOAN
TURRION PRATS, JUDITH
UCEDA TARAMONA, DAVID
MARTINEZ MORA, FRANCISCO DE ASIS
Web
Informació rellevant L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria macroeconòmica: representació i anàlisi del funcionament global d'una economia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques econòmiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L’evidència empírica • Els cicles econòmics
• Creixement econòmic
• Inflació i deflació
Tema 2. Mesurar una economia • Diagrama flux circular
• PIB (real i nominal)
• Atur
• IPC
Tema 3. L’oferta i la demanda agregades • L’oferta agregada: curt i llarg termini
• La demanda agregada (DA): components i pendent
• Equilibri
Tema 4. El mercat de béns • Els components de la DA i variables explicatives
• La Política Fiscal: dèficit públic, multiplicador, efecte desplaçament
Tema 5. El mercat financer • El diner
• Mercat monetari, multiplicador monetari
• La política monetària: instruments, objectius
Tema 6. Economia oberta • Fluxos de capital i balança de pagaments
• El tipus de canvi
• La política canviària
Tema 7. Casos d'estudi • Hiperinflació i deflació
• Crisis canviàries
• La zona euro


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A7
C1
35 35 70
Resolució de problemes, exercicis
A7
B4
C1
C3
C4
10 20 30
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A7
B4
C1
C3
C4
10 20 30
Atenció personalitzada
A7
C1
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A7
B4
C1
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i plantejament de qüestions i situacions a tractar amb l'anàlisi exposat
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.

Atenció personalitzada
Descripció
L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A7
B4
C1
C3
C4
Es faran dues proves al llarg del curs que suposaran el 50% de la nota i una altra a la data oficial de la primera convocatòria que suposarà el 50%. 50%
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la data oficial de la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Paul Krugman and Robin Welss, Macroeconomics, Worth Publishers, 2006
Michael Parkin, Economics, Pearson, 2009
Gergory Mankiw, Principles of Economics, Thomson, 2007
Bernanke i Frank , Principios de Economía, McGrawhill , 2007

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent