DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Codi 16204005
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
PASCUAL LORENTE, ALBERT
CURULL GASOL, JOSE
UCEDA TARAMONA, DAVID
GARCIA FORTUNY, JUDIT
QUESADA ARANA, ANTONIO
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica antonio.quesada@urv.cat
mariajose.perez@urv.cat
albert.pascual@urv.cat
marioeduardo.firmenich@urv.cat
jose.curull@urv.cat
david.uceda@urv.cat
judit.garcia@urv.cat
mariajose.solis@urv.cat
Professors/es
QUESADA ARANA, ANTONIO
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
PASCUAL LORENTE, ALBERT
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
CURULL GASOL, JOSE
UCEDA TARAMONA, DAVID
GARCIA FORTUNY, JUDIT
SOLÍS BALTODANO, MARÍA JOSÉ
Web
Descripció general L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria macroeconòmica: representació i anàlisi del funcionament global d'una economia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques econòmiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Part 1. Anàlisi del sector financer de l'economia Els continguts més importants d'aquesta part són (no necessàriament explicats en aquest ordre):
-agregats monetaris
-creació de diner
-multiplicador monetari
-característiques i eines d'un banc central
-el Banc Central Europeu
-determinació de la taxa d'interès al mercat de liquiditat
-els actius financers
-l'arbitratge financer
-taxa d'interès real i equació de Fisher
-determinació de la taxa de canvi al mercat de divises
-l'arbitratge de divises espacial i triangular
-el trilema de l'economia oberta
-taxa de canvi real
-taxa de canvi de paritat del poder adquisitiu
-l’arbitratge comercial
Part 2. Anàlisi del sector real de l'economia Els continguts més importants d'aquesta part són (no necessàriament explicats en aquest ordre):
-variables descriptives bàsiques del sector real: PIB, taxa d'inflació i taxa d'atur
-la identitat de l'estalvi
-el fenomen del cicle econòmic
-el pressupost del govern
-característiques i limitacions de la política macroeconòmica
-el model d'oferta i demanda agregades
-l'efecte multiplicador de la despesa
-efectes de la política fiscal
-efectes de la política monetària
-l'equació quantitativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A7
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A7
C1
C3
20 20 40
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A7
B4
C3
20 36 56
Atenció personalitzada
B4
C1
C3
1 0 1
 
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i resolució de dubtes dels estudiants.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'estudiant.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
L'horari d'atenció es comunicarà oportunament pel professor responsable de cada grup. Aquesta informació també es podrà sol·licitar a la secretaria del Departament d'Economia.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

Diferents activitats d'avaluació continuada concretades pel professor del grup corresponent: proves de tipus test, preguntes directes a classe sobre els continguts del curs, resolució d'exercicis a la pissarra pels estudiants, proves escrites de resolució de problemes i explicació de conceptes (exàmens parcials), qüestionaris a l'Entorn Virtual de Formació (moodle), tests de lectura i comprensió, anàlisi d'articles a diaris, comentaris sobre epígrafs de manuals de l'assignatura, lliurament dels apunts que es prenen a classe, lliurament de respostes als problemes o exercicis plantejats...

El professor podrà requerir com a condició necessària per a aprovar l'assignatura en primera convocatòria l'assistència a un nombre mínim d'hores durant el curs, el lliurament de la resolució de parts de les llistes d'exercicis o la compleció de determinades activitats a l'Entorn Virtual de Formació.
x%

(x és un valor entre 40 i 44 determinat pel professor corresponent)
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

PROVA D'AVALUACIÓ GLOBAL de tots els continguts de l'assignatura a realitzar durant la darrera setmana de curs.

Contindrà preguntes de tipus test, preguntes d'anàlisi, de relacions de conceptes i problemes numèrics.

El professor podrà tenir en consideració l'excés de faltes d'ortografia i de faltes gramaticals en les respostes escrites. El professor podrà especificar criteris que condueixin a avaluar com a zero una prova amb un nombre excessiu de faltes.

Durant la realització d'aquesta prova, el professor podrà qualificar amb zero a un estudiant que no respecti les normes dictades per a la realització de la prova: escriure les respostes a llapis, parlar durant la prova amb un altre estudiant, l'ús i/o tinença de dispositius de comunicació o càlcul, l'ús de material docent no permès, l'intent flagrant de conèixer les respostes d'un (o facilitar-les a un) altre estudiant, etc.
(60-x)%
Altres  

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EXAMEN FINAL DURANT EL PERÍODE OFICIAL D'EXÀMENS. Examen de característiques similars a la prova global i sotmès a les mateixes regulacions. APROVAR AQUEST EXAMEN (obtenir almenys 5 sobre 10 punts) ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A APROVAR L'ASSIGNATURA. Cas de no aprovar l'examen final, la nota en primera convocatòria serà el mínim entre 4'5 i el resultat d'aplicar la ponderació establerta en el sistema d'avaluació (x%-(60-x)%-40%) a les proves realitzades. Fer una prova d'avaluació en primera convocatòria implica obtenir un zero a la resta de proves en primera convocatòria en què no es participi.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En SEGONA CONVOCATÒRIA, el 100% de la nota s'obté de l'examen final a realitzar durant el període oficial d'exàmens.


Fonts d'informació

Bàsica Paul Krugman, Robin Wells, Fonaments d'Economia, Reverté, 2013
Michael Parkin, Economía, Pearson, 2009
Gregory Mankiw, Principios de Economía, Thomson, 2007

Qualsevol manual que porti per títol "Principis de Macroeconomia", "Introducció a la Macroeconomia" o, simplement, "Macroeconomia" (si el nivell del llibre no és superior a un nivell intermedi) és un bon substitut dels llibres seleccionats més amunt. També és un bon substitut la part de Macroeconomia dels llibres amb títol "Principis d'Economia", "Introducció a l'Economia" o, simplement, "Economia".

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent