DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA Codi 16204005
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
FLAMAND , SABINE CHARLOTTE M
UCEDA TARAMONA, DAVID
PASCUAL LORENTE, ALBERT
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
QUESADA ARANA, ANTONIO
Adreça electrònica agusti.segarra@urv.cat
antonio.quesada@urv.cat
albert.pascual@urv.cat
david.uceda@urv.cat
0
sabine.flamand@urv.cat
Professors/es
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
QUESADA ARANA, ANTONIO
PASCUAL LORENTE, ALBERT
UCEDA TARAMONA, DAVID
FIGUEROLA JIMENEZ, BERNAT ROGER
FLAMAND , SABINE CHARLOTTE M
Web
Informació rellevant L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria macroeconòmica: representació i anàlisi del funcionament global d'una economia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix els agregats macroeconòmics i les seves implicacions per al funcionament de l'economia.
Sap explicar els efectes macroeconòmics de les polítiques fiscals i monetàries.
Sap avaluar la situació d'una economia, coneix el seu funcionament i els efectes de les polítiques econòmiques.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Diner i actius financers
2. Banc central
3. Cicle econòmic, ocupació i atur
4. Govern i economia

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A7
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A7
C1
C3
20 20 40
Resolució de problemes, exercicis
A1
B4
C3
C4
20 30 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A7
B4
C3
20 36 56
Atenció personalitzada
B4
C1
C3
1 0 1
 
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura i resolució de dubtes dels estudiants.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'estudiant.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor responsable de cada grup informarà del seu horari d'atenció als estudiants.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A7
B4
C1
C3
C4
EN PRIMERA CONVOCATÒRIA

El professor responsable de cada grup:

(i) explicarà el sistema d'avaluació continuada, que inclourà una prova d'avaluació global de tots els continguts de l'assignatura a realitzar al final del període lectiu;

(ii) indicarà si hi ha condicions necessàries, i quines, per a aprovar l'assignatura (com, per exemple, l'assistència a classe un nombre mínim d'hores o el lliurament de respostes a exercicis proposats);

(iii) informarà de les condicions que comportaran una qualificació de zero en una prova escrita (com, per exemple, l'excés de faltes d'ortografia i gramaticals, parlar durant la prova amb un altre estudiant, l'ús i/o tinença de dispositius de comunicació o càlcul, l'ús de material docent no permès, l'intent flagrant de conèixer les respostes donates per un altre estudiant o l'intent de facilitar les seves a un altre estudiant).
60%
Altres  

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA Examen final a realitzar durant el període oficial d'exàmens. Tindrà característiques similars a la prova global i sotmès a les mateixes regulacions. APROVAR AQUEST EXAMEN (obtenir almenys 5 sobre 10 punts) ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA PER A APROVAR L'ASSIGNATURA. El professor de cada grup informarà sobre com es determina la nota final en primera convocatòria si no s'aprova l'examen final.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La qualificació de l'examen final de la segona convocatòria determina la qualificació final de l'assignatura en segona convocatòria.


Fonts d'informació

Bàsica

Qualsevol manual que porti per títol "Principis de Macroeconomia", "Introducció a la Macroeconomia" o, simplement, "Macroeconomia" (si el nivell del llibre no és superior a un nivell intermedi) pot ser emprat per a preparar els continguts bàsics de l'assignatura. També es pot fer servir la part de Macroeconomia dels llibres amb títol "Principis d'Economia", "Fonaments d'Economia", "Introducció a l'Economia" o, simplement, "Economia".

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent