DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Codi 16204006
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Adreça electrònica monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
marielaroxana.fuks@urv.cat
jordijosep.teixido@urv.cat
sergi.bosque@urv.cat
patricia.esteve@urv.cat
Professors/es
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
TEROL GRAU, VICENT
FUKS AGUILAR, MARIELA ROXANA
TEIXIDÓ FIGUERAS, JORDI JOSEP
BOSQUE ROSICH, SERGI
ESTEVE GONZÁLEZ, PATRICIA
Web
Informació rellevant L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
 A7 Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- CREIXEMENT ECONÒMIC: VARIABLES RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI D’UNA ECONOMIA 1.1. El creixement econòmic: aproximacions teòriques.
1.2. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.3. Els indicadors de l’activitat econòmica i de la distribució de la renda.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: creixement, crisi i reptes actuals de l’economia espanyola
TEMA 2. EL MERCAT DE TREBALL 2.1. La mesura de l’atur. Conceptes bàsics
2.2. Tipologies de l’atur
2.3. Interpretacions teòriques de l’atur
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Evolució i característiques del mercat de treball a l’economia espanyola
TEMA 3. EL SECTOR PÚBLIC 3.1. La funció del Sector Públic en les economies modernes
3.2. Ingressos públics i sistema fiscal
3.3. La despesa pública i l’Estat del Benestar
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: el dèficit públic i les seves implicacions
TEMA 4. EL SECTOR EXTERIOR 4.1 Capacitat i necessitat de finançament d’una economia oberta
4.2 La Balança de Pagament: balances i equilibri exterior
4.3 Intercanvis amb l’exterior: indicadors
4.4 Fonts estadístiques
4.5 Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i comparativa amb altres economies
TEMA 5 . EL SECTOR AGRARI 5.1 El procés de transformació del sector agrari: de l’agricultura de subsistència a l’agricultura subsidiada
5.2. Principals característiques de l’agricultura espanyola
5.3. Els reptes actuals de l’agricultura
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: Globalització i sobirània alimentària
TEMA 6. EL SECTOR INDUSTRIAL 6.1 Característiques del sector industrial i energètic
6.2 Evolució del sector industrial i energètic
6.3 Especialització i condicionants futurs
6.4 Fonts estadístiques
6.5 Cas aplicat: Una aproximació subsectorial i la seva evolució
TEMA 7. EL SECTOR SERVEIS 7.1 Característiques del sector terciari
7.2 Evolució del sector serveis
7.3 Especialització i tendències futures
7.4 Fonts estadístiques
7.5 Cas aplicat: Una perspectiva subsectorial i les seves característiques
TEMA 8. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 8.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
8.2. Els coeficients tècnics
8.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
8.4. Fonts estadístiques
8.5. Estudi de cas: la Taula Input-ouput de l’economia espanyola

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
A7
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A7
C3
22 40 62
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
C3
18 33 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A7
B6
10 6 16
Treballs
A5
A7
B6
C3
C4
4 6 10
Atenció personalitzada
B6
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A5
A7
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A7
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A5
A7
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A5
A7
C4
Exàmens sobre els continguts del programa 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria de l'assignatura consistirà en un examen que representa el 70% de la nota de l'assignatura, atès que es mantenen les qualificacions assolides al treball (20%) i als exercicis avaluables (10%).


Fonts d'informació

Bàsica DELGADO, M.J. et al. , Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, 2002, Ariel Practicum, Barcelona.
GARCIA DELGADO, J.L. i R. MYRO (coord.) , Lecciones de economía española, 8a ed., 2007, Civitas, Madrid.
JIMÉNEZ, J.C. et al. , Ejercicios y prácticas de economía española, 1999, Civitas, Madrid.
MARTIN, M. et al. , Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, 2000, Servei Lingüístic URV (EINA 17).
MARTINEZ CHACÓN, E. , Economía española, 2a ed., 2009, Ed. Ariel, Barcelona
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación I. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación II. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
RALLO, A. et al. , Curso de estructura económica española, 2001, Pirámide, Madrid.
TORRES LÓPEZ, J. , Economía política, 3a ed., 2005, Pirámide, Madrid

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent