IDENTIFYING DATA 2009_10
Subject (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Code 16204006
Study programme
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Formació bàsica First Second
Language
Català
Department Economia
Coordinator
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
E-mail monica.martin@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
marielaroxana.fuks@urv.cat
jordijosep.teixido@urv.cat
sergi.bosque@urv.cat
patricia.esteve@urv.cat
Lecturers
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
TEROL GRAU, VICENT
FUKS AGUILAR, MARIELA ROXANA
TEIXIDÓ FIGUERAS, JORDI JOSEP
BOSQUE ROSICH, SERGI
ESTEVE GONZÁLEZ, PATRICIA
Web
General description L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Type B Code Competences Transversal
 B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Management of information and knowledge.
 C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
 A7 Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Type B Code Learning outcomes
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Type C Code Learning outcomes
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1.- CREIXEMENT ECONÒMIC: VARIABLES RELLEVANTS PER A L’ANÀLISI D’UNA ECONOMIA 1.1. El creixement econòmic: aproximacions teòriques.
1.2. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.3. Els indicadors de l’activitat econòmica i de la distribució de la renda.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: creixement, crisi i reptes actuals de l’economia espanyola
TEMA 2. EL MERCAT DE TREBALL 2.1. La mesura de l’atur. Conceptes bàsics
2.2. Tipologies de l’atur
2.3. Interpretacions teòriques de l’atur
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: Evolució i característiques del mercat de treball a l’economia espanyola
TEMA 3. EL SECTOR PÚBLIC 3.1. La funció del Sector Públic en les economies modernes
3.2. Ingressos públics i sistema fiscal
3.3. La despesa pública i l’Estat del Benestar
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: el dèficit públic i les seves implicacions
TEMA 4. EL SECTOR EXTERIOR 4.1 Capacitat i necessitat de finançament d’una economia oberta
4.2 La Balança de Pagament: balances i equilibri exterior
4.3 Intercanvis amb l’exterior: indicadors
4.4 Fonts estadístiques
4.5 Cas aplicat: Evolució del sector exterior de l’economia espanyola i comparativa amb altres economies
TEMA 5 . EL SECTOR AGRARI 5.1 El procés de transformació del sector agrari: de l’agricultura de subsistència a l’agricultura subsidiada
5.2. Principals característiques de l’agricultura espanyola
5.3. Els reptes actuals de l’agricultura
5.4. Fonts estadístiques
5.5. Cas aplicat: Globalització i sobirània alimentària
TEMA 6. EL SECTOR INDUSTRIAL 6.1 Característiques del sector industrial i energètic
6.2 Evolució del sector industrial i energètic
6.3 Especialització i condicionants futurs
6.4 Fonts estadístiques
6.5 Cas aplicat: Una aproximació subsectorial i la seva evolució
TEMA 7. EL SECTOR SERVEIS 7.1 Característiques del sector terciari
7.2 Evolució del sector serveis
7.3 Especialització i tendències futures
7.4 Fonts estadístiques
7.5 Cas aplicat: Una perspectiva subsectorial i les seves característiques
TEMA 8. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 8.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
8.2. Els coeficients tècnics
8.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
8.4. Fonts estadístiques
8.5. Estudi de cas: la Taula Input-ouput de l’economia espanyola

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A5
A7
0.5 1 1.5
Lecture
A7
C3
22 40 62
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
A5
C3
18 33 51
Problem solving, classroom exercises
A5
A7
B6
10 6 16
Assignments
A5
A7
B6
C3
C4
4 6 10
Personal tuition
B6
1.5 0 1.5
 
Extended-answer tests
A5
A7
C4
4 4 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Lecture Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Problem solving, classroom exercises Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Assignments Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)

Personalized attention
Description
L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A5
A7
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Assignments
A5
A7
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A5
A7
C4
Exàmens sobre els continguts del programa 70%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria de l'assignatura consistirà en un examen que representa el 70% de la nota de l'assignatura, atès que es mantenen les qualificacions assolides al treball (20%) i als exercicis avaluables (10%).


Sources of information

Basic DELGADO, M.J. et al. , Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, 2002, Ariel Practicum, Barcelona.
GARCIA DELGADO, J.L. i R. MYRO (coord.) , Lecciones de economía española, 8a ed., 2007, Civitas, Madrid.
JIMÉNEZ, J.C. et al. , Ejercicios y prácticas de economía española, 1999, Civitas, Madrid.
MARTIN, M. et al. , Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, 2000, Servei Lingüístic URV (EINA 17).
MARTINEZ CHACÓN, E. , Economía española, 2a ed., 2009, Ed. Ariel, Barcelona
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación I. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación II. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
RALLO, A. et al. , Curso de estructura económica española, 2001, Pirámide, Madrid.
TORRES LÓPEZ, J. , Economía política, 3a ed., 2005, Pirámide, Madrid

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.