DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA Codi 16204006
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
RUIZ SALVADOR, ESTHER
VERDE LLOP, SONIA
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Adreça electrònica juancarlos.sanchez@urv.cat
josemanuel.vila@urv.cat
mariavictoria.soldevila@urv.cat
esther.ruiz@urv.cat
judit.albiol@urv.cat
guiomar.ibanez@urv.cat
sonia.verde@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
RUIZ SALVADOR, ESTHER
ALBIOL SÁNCHEZ, JUDIT
IBÁÑEZ ZARATE, GUIOMAR
VERDE LLOP, SONIA
Web http://http://moodle.urv.net/moodle/
Descripció general L’assignatura Principis d’Economia Aplicada ofereix una visió que combina teoria i pràctica per tal d’entendre les característiques, macromagnituds i importància de l’activitat econòmica. Concretament, es presenten els principals trets que caracteritzen les economies modernes, tant pel que fa als sectors d’activitat en què aquestes s’estructuren, com a les institucions que les regeixen. Cal destacar que l’enfocament de l’assignatura és eminentment pràctic, ja que al marge de la caracterització teòrica de cadascun dels temes, els alumnes utilitzen una part important del temps de treball en buscar informació econòmica, processar-la i confeccionar treballs i exercicis.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Domina els instruments d'anàlisi de l'estructura econòmica d'un territori.
Coneix els fons documentals més habituals per a l'anàlisi de l'activitat econòmica.
Utilitza i combina informacions de diferents fons documentals, n'extreu el contingut bàsic i redacta informes de síntesi de tipus sectorial o territorial.
 A7 Coneix i comprèn les diferents activitats, institucions i agents presents a l'economia espanyola.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- LA COMPTABILITAT NACIONAL 1.1. L’activitat econòmica i el concepte de Valor Afegit.
1.2. El PIB a la comptabilitat nacional.
1.3. Del PIB a la capacitat/necessitat de finançament del país.
1.4. Fonts estadístiques
1.5. Cas aplicat: anàlisi de les dades de la comptabilitat nacional
TEMA 2. EL CREIXEMENT ECONÒMIC 2.1. El PIB i el creixement econòmic: comparacions temporals.
2.2. Benestar i els determinants del PIB per càpita
2.3. Diferències internacionals del PIB per càpita: comparacions territorials.
2.4. Fonts estadístiques
2.5. Cas aplicat: comparacions temporals i territorials de magnituds econòmiques.
TEMA 3. ELS DESEQUILIBRIS INTERNS 3.1. Desequilibris monetaris: la inflació. Indicadors de preus
3.2. Desequilibris al mercat de treball: l'atur. Indicadors del mercat de treball.
3.3. Desequilibris del sector públic: el dèficit públic i el deute.
3.4. Fonts estadístiques
3.5. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris interns d'una economia
TEMA 4. ELS DESEQUILIBRIS EXTERNS 4.1. La Balança de Pagaments.
4.2. El compte corrent i el compte de capital: la capacitat/ necessitat de finançament
4.3. El compte financer.
4.4. Visió conjunta de la Balança de Pagaments.
4.5. Fonts estadístiques
4.4. Cas aplicat: anàlisi dels desequilibris externs d'una economia.
TEMA 5 . ELS SECTORS PRODUCTIUS 5.1 Els canvis en l'estructura sectorial de l'economia espanyola.
5.2. Indicadors del sector agrari
5.3. Indicadors del sector industrial
5.4. Indicadors del sector serveis.
5.5. Fonts estadístiques
5.6. Cas aplicat: anàlisi dels sectors productius.
TEMA 6. LA INTERDEPENDÈNCIA DELS SECTORS: LA TAULA INPUT-OUTPUT 6.1. Les taules Input-Output: definició, estructura i continguts.
6.2. Efectes arrossegament: els coeficients tècnics
6.3. Instruments de simulació: el model de demanda
6.4. Fonts estadístiques
6.5. Cas aplicat: Anàlisi de l'activitat econòmica a partir de la TIO d'una economia.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
A7
0.5 1 1.5
Sessió Magistral
A7
C3
22 40 62
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
C3
18 33 51
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A7
B6
10 6 16
Treballs
A5
A7
B6
C3
C4
4 6 10
Atenció personalitzada
B6
1.5 0 1.5
 
Proves de desenvolupament
A5
A7
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologies docents i avaluació
Sessió Magistral Exposició sintètica del contingut principal de cadascun dels temes en què es divideix l'assignatura
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Realització d'exercicis relatius a cadascun dels temes de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Activitats de realització de problemes a l'aula (avaluables)
Treballs Realització de treballs en grup d'acord amb les indicacions i tutorització del professor (avaluables)
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per a resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es planteja en base a les consultes dels alumnes a les hores de tutories, l'assessorament en l'aula d'informàtica i la tutorització del treball.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
A7
B6
Exercicis a realitzar a l'aula d'informàtica 10%
Treballs
A5
A7
B6
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Proves de desenvolupament
A5
A7
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (60%)
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria.

La qualificació final en segona convocatòria serà:

a) Pels alumnes que han fet el treball de l'assignatura: 20% treball i 80% examen final.

b) Pels alumnes que no han fet el treball de l'assignatura: 100% examen final.


Fonts d'informació

Bàsica DELGADO, M.J. et al. , Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos, 2002, Ariel Practicum, Barcelona.
GARCIA DELGADO, J.L. i R. MYRO (coord.) , Lecciones de economía española, 10a ed., 2011, Civitas, Madrid.
MARTIN, M. et al. , Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, 2000, Servei Lingüístic URV (EINA 17).
MARTINEZ CHACÓN, E. , Economía española, 2a ed., 2009, Ed. Ariel, Barcelona
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación I. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
MUÑOZ CIDAD, C. et al. , Las cuentas de la nación II. Introducción a la economía aplicada, 3a ed., 2008, Civitas, Madrid.
SERRANO, J. et al., Entorno económico: Instrumentos para su análisis, 2009, Ed. Pirámide

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent