DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) ESTADÍSTICA I Código 16204007
Titulación
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Primero
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
Correo-e juanmanuel.lopezrey@urv.cat
joan.masip@urv.cat
teresa.corbella@urv.cat
josepmaria.allepus@urv.cat
Profesores/as
LÓPEZ-REY LAURENS, JUAN MANUEL
MASIP VIÑES, JOAN
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
Web http://moodle.urv.cat/
Descripción general Aprendre a ordenar la informació econòmica per a aprofitar-la millor i per seleccionar les mesures més representatives per descriure-la. Contingut: Estadística descriptiva, anàlisi de la regressió, números índexs i taxes de variació.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A8 Utilitzar les eines matemàtiques i estadístiques adequades per a l'anàlisi de les principals variables del sistema econòmic-financer.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la información y el conocimiento.
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Interpreta correctament i comprèn la informació estadística obtinguda.
 A8 Interpreta i organitza correctament la informació quantitativa i qualitativa inicial.
Resol sense errors els problemes estadístics que se li plantegen.
Aplica les tècniques estadístiques adequades al problema que es planteja.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Introducció 1. Concepte i contingut de l'Estadística
2. Estadística econòmica
3. Estadística descriptiva. Inferència estadística
4. Concepte estadístic de població, mostra i individu
5. Variables estadístiques. Classificació
6. Fases del procés estadístic
Tema 2. Anàlisi descriptiva de les dades 1. Distribució de freqüències d'una variable
2. Reducció de dades, agrupació en intervals
3. Representacions gràfiques
4. Paràmetres poblacionals. Mesures i estadístics mostrals
5. Mesures i estadístics de posició: mesures de tendència central
6. Mesures de posició no centrals: quartils, decils, percentils
7. Mesures de variabilitat o dispersió
8. Forma d'una distribució: asimetria i curtosi
9. Mesures de concentració: Índex de Gini i corba de Lorenz
Tema 3. Tractament descriptiu bidimensional 1. Introducció al tractament bidimensional
2. Distribucions marginals i condicionades
3. Covariància, coeficient de correlació lineal de Pearson. Propietats
4. Independència, dependència estadística, dependència funcional

Tema 4. Anàlisi de la regressió 1. Concepte de regressió lineal simple. Criteri de mínims quadrats
2. Obtenció dels coeficients de la recta. Interpretació
3. Bondat de l'ajust: variància residual, coeficient de determinació
4. Predicció
Tema 5. Números índexs i taxes de variació 1. Definició d'un índex i les seves aplicacions
2. Índexs simples i complexes (o compostos)
3. Índexs complexes (o compostos) de preus ponderats i no ponderats
4. Propietats dels índexs. Enllaços i canvis de base
5. Índexs de valor. Com deflactar sèries econòmiques
6. Altres indicadors econòmics
7. Taxes de variació

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 3 4
Sesión magistral
A5
A8
B1
28 42 70
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A5
A8
B1
22 33 55
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A5
A8
B1
C3
6 9 15
Atención personalizada
A5
A8
B1
1 0 1
 
Pruebas mixtas
A5
A8
B1
C4
2 3 5
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Classe de presentació de l'assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i interpretació de problemes o exercicis.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Tractament de dades mitjançant full de càlcul.

Atención personalizada
descripción
Consultes: Resoldre dubtes de forma personalitzada. El primer dia de classe s'informarà de l'horari d'atenció als estudiants de cada professor/a.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A5
A8
B1
C3
Es realitzaran 3 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 5% de la nota final. 15%
Pruebas mixtas
A5
A8
B1
C4
Dues proves:
1. A meitats de curs (15% nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
2. A la primera convocatòria oficial (70% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
85%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs.

Segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: primera part amb preguntes curtes o tipus test (valoració del 30-40% de la nota final) i una segona part de problemes similars als de les pràctiques de classe (60-70% de la nota final). No es tindran en compte les puntuacions obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada.


Fuentes de información

Básica

DOMINGO, C. /Coord.) (2006): "Exercicis d'estadística empresarial". Universitat Rovira i Virgili, 2006 col. EINA, 36.

MARTINPLIEGO, F.J. (2004): "Introducción a la estadística económica yempresarial (Teoría y práctica)". Thomson.

PEREZ, C. (2002): "Estadística a través deExcel". PrenticeHall.

Complementária

ARNALDOS,F. et al. (2003): "Estadística descriptiva para economía y administraciónde empresas". AC.

Altres recursos

Pàgina web de l' Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) i de l’Institut Català d’Estadística (www.idescat.net)

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.