DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DRET MERCANTIL Codi 16204010
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
josep.diez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Informació rellevant L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A6 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1.- Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil
3. Les fonts del dret mercantil
3.1. La legislació mercantil
3.2. Els usos de comerç
3.3. El Dret comú
4. L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva incidència en el dret mercantil espanyol
Lliçó 2: L'empresari i l'empresa (I) 1. L'empresari
1.1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari
1.3. La responsabilitat de l'empresari
1.4. L'exercici del comerç per persona casada
1.5. Els col•laboradors de l'empresari
1.6. L'estatut jurídic de l'empresari
2. L'empresa
2.1. Concepte d'empresa i elements que la integren
2.2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El dret de la competència i la propietat industrial (I)
1. El dret de la competència
1.1. El principi de lliure competència
1.2. La defensa de la competència
1.3. La competència deslleial
1.4. La publicitat comercial
Lliçó 5: El dret de la competència i la propietat industrial (II)
2. La propietat industrial
2.1. Les invencions i el disseny industrial
2.2. Els signes distintius
Lliçó 6: Teoria general de les societats mercantils
1. El concepte de societat en el Dret espanyol
2. Classes de societats
3. Tipus de societats mercantils
4. Teoria general del contracte de societat
5. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 7: Les societats personalistes 1. La societat col•lectiva
1.1. Concepte i característiques
1.2. Requisits de constitució
1.3. Relacions jurídiques internes
1.4. Relacions jurídiques externes. En especial, la responsabilitat dels socis pels deutes socials
2. La societat comanditària simple
3. Els comptes en participació
Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. La societat anònima en el dret espanyol: concepte i caràcters
2. La constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el registre mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul•litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
4. L’emissió d’obligacions
5. El finançament extern
Lliçó 9: La societat anònima (II) 1. L'acció com a part del capital
1. L'acció com a expressió de la condició de soci
1.1. Els drets individuals de l'accionista
1.2. Els drets de la minoria
1.3. Accions ordinàries i accions privilegiades
1.4. Les accions sense vot
1.5. Les accions rescatables
2. L'acció com a valor mobiliari: documentació i transmissió de l'acció
3. L'adquisició d'accions pròpies
Lliçó 10: La societat anònima (III) 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials y la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. Responsabilitat dels administradors
2.7. El Consell d’Administració
Lliçó 11: La societat anònima (IV) 1. La modificació d'estatuts
1.1. Règim jurídic general de la modificació d'estatuts
1.2. En particular, l'augment i la reducció de capital
2. Els comptes anuals
2.1. La formulació dels comptes
2.2. La verificació dels comptes
2.3. L'aprovació dels comptes
2.4. Dipòsit i publicitat dels comptes
3. Dissolució i liquidació de la societat anònima
Lliçó 12: La societat de responsabilitat limitada (I)
1. Concepte i caràcters
2. Fundació de la societat limitada
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. Aportacions socials i prestacions accessòries
2.4. Nul•litat de la societat limitada
3. Les participacions socials
3.1. Consideracions generals
3.2. La transmissió de les participacions socials
Lliçó 13: La societat de responsabilitat limitada (II)
1. Estatut jurídic del soci
1.1. Els drets del soci
1.2. La separació i exclusió de socis
2. Els òrgans de la societat limitada
2.1. La Junta general de socis
2.2. L'òrgan d'administració
3. Modificació d'estatuts
4. Dissolució i liquidació
Lliçó 14: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
Lliçó 15: Societats mercantils especials i grups de societats 1. La societat unipersonal
2. La societat nova empresa
3. La societat comanditària per accions
4. Les societats laborals
5. La societat anònima esportiva
6. Les societats professionals
7. Les societats anònimes amb capital públic
8. Les societats mutualistes
8.1. Les cooperatives
8.2. La mútua d’assegurances
8.3. Les societats amb garantia recíproca
9. Grups de societats
Lliçó 16: La contractació mercantil 1. El empresari y la contractació en el mercat
1.1. Règim jurídic
1.2. Condicions generals de la contractació.
1.3. La contractació electrònica
1.4. La contractació internacional
2. Classificació dels contractes mercantils
2.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
2.2. Els contractes de col•laboració i distribució comercial
2.3. Contractes de custodia y de transport
2.4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil
2.5. Contractes bancaris
2.6. Contractes en el mercat de valors
2.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.3. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
1 0 1
Sessió Magistral
A5
B1
30 48 78
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
C1
C4
27 42 69
Atenció personalitzada
A5
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A5
B1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
C1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Proves objectives de tipus test
A5
B1
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria consistirà en un examen final. La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.


Fonts d'informació

Bàsica Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, ,
Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,
Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,

Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, última edició.

Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent