DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) DERECHO MERCANTIL Código 16204010
Titulación
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Segundo
Lengua de impartición
Anglès
Castellà
Català
Departamento Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Correo-e mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
josep.diez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Profesores/as
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Descripción general L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A6 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C1 Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

Contenidos
tema Subtema
Lliçó 1.- Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil
3. Les fonts del dret mercantil
3.1. La legislació mercantil
3.2. Els usos de comerç
3.3. El Dret comú
4. L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva incidència en el dret mercantil espanyol
Lliçó 2: L'empresari i l'empresa (I) 1. L'empresari
1.1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari
1.3. La responsabilitat de l'empresari
1.4. L'exercici del comerç per persona casada
1.5. Els col•laboradors de l'empresari
1.6. L'estatut jurídic de l'empresari
2. L'empresa
2.1. Concepte d'empresa i elements que la integren
2.2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El dret de la competència i la propietat industrial (I)
1. El dret de la competència
1.1. El principi de lliure competència
1.2. La defensa de la competència
1.3. La competència deslleial
1.4. La publicitat comercial
Lliçó 5: El dret de la competència i la propietat industrial (II)
2. La propietat industrial
2.1. Les invencions i el disseny industrial
2.2. Els signes distintius
Lliçó 6: Teoria general de les societats mercantils
1. El concepte de societat en el Dret espanyol
2. Classes de societats
3. Tipus de societats mercantils
4. Teoria general del contracte de societat
5. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 7: Les societats personalistes 1. La societat col•lectiva
1.1. Concepte i característiques
1.2. Requisits de constitució
1.3. Relacions jurídiques internes
1.4. Relacions jurídiques externes. En especial, la responsabilitat dels socis pels deutes socials
2. La societat comanditària simple
3. Els comptes en participació
Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. La societat anònima en el dret espanyol: concepte i caràcters
2. La constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el registre mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul•litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
4. L’emissió d’obligacions
5. El finançament extern
Lliçó 9: La societat anònima (II) 1. L'acció com a part del capital
1. L'acció com a expressió de la condició de soci
1.1. Els drets individuals de l'accionista
1.2. Els drets de la minoria
1.3. Accions ordinàries i accions privilegiades
1.4. Les accions sense vot
1.5. Les accions rescatables
2. L'acció com a valor mobiliari: documentació i transmissió de l'acció
3. L'adquisició d'accions pròpies
Lliçó 10: La societat anònima (III) 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials y la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. Responsabilitat dels administradors
2.7. El Consell d’Administració
Lliçó 11: La societat anònima (IV) 1. La modificació d'estatuts
1.1. Règim jurídic general de la modificació d'estatuts
1.2. En particular, l'augment i la reducció de capital
2. Els comptes anuals
2.1. La formulació dels comptes
2.2. La verificació dels comptes
2.3. L'aprovació dels comptes
2.4. Dipòsit i publicitat dels comptes
3. Dissolució i liquidació de la societat anònima
Lliçó 12: La societat de responsabilitat limitada (I)
1. Concepte i caràcters
2. Fundació de la societat limitada
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. Aportacions socials i prestacions accessòries
2.4. Nul•litat de la societat limitada
3. Les participacions socials
3.1. Consideracions generals
3.2. La transmissió de les participacions socials
Lliçó 13: La societat de responsabilitat limitada (II)
1. Estatut jurídic del soci
1.1. Els drets del soci
1.2. La separació i exclusió de socis
2. Els òrgans de la societat limitada
2.1. La Junta general de socis
2.2. L'òrgan d'administració
3. Modificació d'estatuts
4. Dissolució i liquidació
Lliçó 14: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
Lliçó 15: Societats mercantils especials i grups de societats 1. La societat unipersonal
2. La societat nova empresa
3. La societat comanditària per accions
4. Les societats laborals
5. La societat anònima esportiva
6. Les societats professionals
7. Les societats anònimes amb capital públic
8. Les societats mutualistes
8.1. Les cooperatives
8.2. La mútua d’assegurances
8.3. Les societats amb garantia recíproca
9. Grups de societats
Lliçó 16: La contractació mercantil 1. El empresari y la contractació en el mercat
1.1. Règim jurídic
1.2. Condicions generals de la contractació.
1.3. La contractació electrònica
1.4. La contractació internacional
2. Classificació dels contractes mercantils
2.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
2.2. Els contractes de col•laboració i distribució comercial
2.3. Contractes de custodia y de transport
2.4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil
2.5. Contractes bancaris
2.6. Contractes en el mercat de valors
2.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.3. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
A5
1 0 1
Sesión magistral
A5
B1
30 48 78
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A6
C1
C4
27 42 69
Atención personalizada
A5
1 0 1
 
Pruebas objetivas de tipo test
A5
B1
1 0 1
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atención personalizada
descripción
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A6
C1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Pruebas objetivas de tipo test
A5
B1
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació en segona convocatòria consistirà en un examen final. La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.


Fuentes de información

Básica Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, ,
Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,
Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,

Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, última edició.

Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Complementária

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.