DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11
Asignatura (*) DERECHO MERCANTIL Código 16204010
Titulación
Grado de Finanzas y Contabilidad
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Primero
Lengua de impartición
Anglès
Català
Departamento Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Correo-e mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
josep.diez@urv.cat
paola.rodas@urv.cat
Profesores/as
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
DIEZ BESORA, JOSEP LLUÍS
RODAS PAREDES, PAOLA NICOLHE
Web
Descripción general NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A6 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Comprende los elementos que componen una disciplina.
Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

Contenidos
tema Subtema
Lliçó 1: Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil i la seva evolució històrica
3. Les fonts del dret mercantil
3.1. La legislació mercantil. La incidència de l'ordenament jurídic de la Unió Europea
3.2. Els usos de comerç: concepte, classes i prova
Lliçó 2: L'empresari i l'empresa (I) 1. L'empresari
1.1. Concepte i classes d'empresaris. Empresari individual i empresari social
1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari
1.3. La responsabilitat de l'empresari
1.4. L'exercici del comerç per persona casada
1.5. Els col·laboradors de l'empresari: Dependents i independents
1.5.1. La representació de l'empresari (voluntària, orgànica i legal)
1.5.2. Apoderat general o factor
1.5.3. Apoderats singulars
1.6. L'estatut jurídic de l'empresari
2. L'establiment mercantil.
2.1. Concepte i classes.
2.2. Elements de l'establiment.
2.3. Transmissió de l'establiment. Compravenda. Arrendament i usdefruit
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. El secret comptable
1.3. La comptabilitat com a prova
1.4. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El dret de la competència i la propietat industrial (I)
1. El dret de la competència
1.1. El principi de lliure competència
1.2. La defensa de la competència
1.3. La competència deslleial
1.4. La publicitat comercial
Lliçó 5: El dret de la competència i la propietat industrial (II)
2. La propietat industrial
2.1. Les invencions i el disseny industrial
2.2. Els signes distintius
Lliçó 6: Dret de societats. Les societats mercantils
1. Caracterització i estructura del contracte de societat. Els tipus de societats
2. La mercantilitat de les societats
3. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 7: Les societats personalistes 1. La societat col·lectiva
1.1. Concepte i característiques
1.2. Relacions jurídiques internes. L'administració de la societat i la posició del soci en la societat
1.3. Relacions jurídiques externes. La raó social, la representació en la societat i la responsabilitat dels socis
2. La societat comanditària simple
3. Els comptes en participació
Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. Principis fonamentals
2. Constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul·litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
Lliçó 9: Les societats de capital (II). Participacions i accions. Les obligacions
1. Disposicions generals
2. Els drets dels socis
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
6. Les obligacions
Lliçó 10: Les societats de capital (III). Els òrgans socials 1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i vot
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 11: Les societats de capital (IV). Els comptes anuals
1. Consideracions generals
2. Els comptes anuals
2.1. Concepte, significat i documentació
2.2. La formulació i verificació dels comptes
2.3. L'aprovació, dipòsit i publicitat dels comptes
3. L'aplicació del resultat de l'exercici
Lliçó 12: Els organs socials de les societats de capital 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 13: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
4. Trasllat internacional del domicili social
Lliçó 14: La dissolució i liquidació de les societats mercantils 1. Dissolució
1.1. Modalitats de dissolució
1.2. Efectes de la dissolució
1.3. La reactivació de la societat dissolta
2. La liquidació
2.1. Concepte
2.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
2.3. Operacions de liquidació
3. Extinció de la societat
Lliçó 15: Societats mercantils especials i grups de societats 1. La societat unipersonal
2. La societat nova empresa
3. La societat comanditària per accions
4. La societat anònima europea
5. Les societats professionals
6. Les societats anònimes cotitzada
7. Les societats laborals
8. Les societats mutualistes
8.1. Les cooperatives
8.2. La mútua d’assegurances
8.3. Les societats amb garantia recíproca
9. Grups de societats
Lliçó 18: La contractació mercantil 1. L'empresari i la contractació en el mercat
2. Característiques del règim general de la contractació mercantil
3. Règim general de les obligacions mercantils
4. Especialitats de la contractació mercantil
4.1. Condicions generals de la contractació.
4.2. La contractació electrònica
5. La contractació internacional
6. Classificació dels contractes mercantils
6.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
6.2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial
6.3. Contractes de custòdia y de transport
6.4. Contractes de préstec, finançament i compte corrent mercantil
6.5. Contractes bancaris
6.6. Contractes en el mercat de valors
6.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.5. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A5
30 50 80
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A5
C4
30 20 50
Atención personalizada
1 1 2
 
Pruebas objetivas de tipo test
A5
1 0 1
Pruebas prácticas
A5
C4
8 8 16
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atención personalizada
descripción
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A5
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Pruebas prácticas
A5
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).


Fuentes de información

Básica Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, ,
Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,
, Código de Comercio y legislación complementaria, ,

Complementária

Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.