DATOS IDENTIFICATIVOS 2012_13
Asignatura (*) DERECHO MERCANTIL Código 16204010
Titulación
Grado de Finanzas y Contabilidad
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formació bàsica Primero Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
Correo-e mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
carlos.alegret@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
Profesores/as
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Web
Información relevante NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
 A6 Analitza els problemes jurídics de l'empresa i de l'empresari.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Comprende los elementos que componen una disciplina.
Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.

Contenidos
tema Subtema
Lliçó 1: Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil i la seva evolució històrica
3. Les fonts del Dret mercantil
3.1. La legislació mercantil.
3.1.1. La incidència de l'ordenament jurídic de la Unió Europea.
3.1.2. Constitució econòmica i Dret mercantil
3.2. Els usos de comerç: concepte, classes i prova
3.3. L’aplicació del Dret mercantil: Els jutjats mercantils
Lliçó 2: L'empresari 1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. L’empresari individual.
1.2.1. Capacitat i prohibicions.
1.2.2. Adquisició i pèrdua de la condició d’empresari.
1.2.3. L'exercici del comerç per persona casada
1.3. L’empresari persona jurídica
2. La responsabilitat civil de l'empresari
3. La insolvència de l’empresari
4. La comptabilitat de l’empresari
4.1. El deure de comptabilitat
4.2. El secret comptable
4.3. La comptabilitat com prova
4.4. Els comptes anuals i els principis comptables
4.5. L'auditoria de comptes
4.6. El dipòsit i la verificació dels comptes anuals
5. La representació de l’empresari
5.1. La representació voluntària, orgànica i legal
5.2. Apoderat general o factor
5.3. Apoderats singulars
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. El secret comptable
1.3. La comptabilitat com a prova
1.4. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El Registre Mercantil 1. La publicitat de l’empresari i el Registre Mercantil
2. Actes i subjectes inscrivibles
2. El funcionament del RM i la seva organització
3. Els assentaments registrals
4. L’acte inscrit
5. El Registre Mercantil Central y el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME)
Lliçó 5: La competència en el mercat 1. La defensa de la competència
1.1. Les pràctiques prohibides
1.2. El control de les concentracions empresarial
1.3. Les ajudes públiques
1.4. Els òrgans d’aplicació
2. La competència deslleial
2.1. Concepte i àmbit d’aplicació
2.2. Els actes de competència deslleial
2.3. Accions derivades de la competència deslleial i altres aspectes processals
2.3. La competència deslleial i la publicitat comercial
Lliçó 6: La propietat industrial 1. Les invencions i el disseny industrial
1.1. La patent
1.2. El model d’utilitat
1.3. El disseny industrial
2. Els signes distintius
2.1. La marca
2.2. El nom comercial
2.3. Els noms de domini a internet
Lliçó 7: Les societats mercantils. Les societats personalistes 1. Caracterització i estructura del contracte de societat. Els tipus de societats
2. La mercantilitat de les societats
3. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
4. Les societats personalistes
4.1. La societat col•lectiva
4.1.1. Concepte i característiques
4.1.2. Relacions jurídiques internes. L'administració de la societat i la posició del soci en la societat
4.1.3. Relacions jurídiques externes. La raó social, la representació en la societat i la responsabilitat dels socis
4.2. La societat comanditària simple
5. Els comptes en participació

Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. Principis fonamentals
2. Constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul·litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
Lliçó 9: Les societats de capital (II): Finançament propi i aliè 1. Capital i patrimoni social
2. Aportacions dels socis:
2.1. Aportacions dineràries i no dineràries
2.2. Valoració de les aportacions no dineràries en la societat anònima
2.3. Responsabilitat per les aportacions no dineràries
2.4. Els desemborsos pendents
3. Les prestacions accessòries
4. Les obligacions
Lliçó 10: Les societats de capital (III). Participacions i accions.
1. Disposicions generals.
2. Els drets dels socis
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
Lliçó 11: Les societats de capital (IV). Els òrgans socials. Els comptes anuals
1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i voto
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
3. Els comptes anuals
3.1. Concepte, significat i documentació
3.2. La formulació i verificació dels comptes
3.3. L'aprovació, dipòsit i publicitat dels comptes
4. L'aplicació del resultat de l'exercici
Lliçó 12: Els organs socials de les societats de capital 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 13: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
4. Trasllat internacional del domicili social
Lliçó 14: La dissolució i liquidació de les societats mercantils 1. Dissolució
1.1. Modalitats de dissolució
1.2. Efectes de la dissolució
1.3. La reactivació de la societat dissolta
2. La liquidació
2.1. Concepte
2.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
2.3. Operacions de liquidació
3. Extinció de la societat
Lliçó 15: Societats de capitals amb règim especial i les societats cooperatives
1. La societat anònima cotitzada
2. La societat anònima europea
2. La societat nova empresa
3. Les societats professionals
4. Les cooperatives
Lliçó 18: La contractació mercantil 1. L'empresari i la contractació en el mercat
2. Característiques del règim general de la contractació mercantil
3. Règim general de les obligacions mercantils
4. Especialitats de la contractació mercantil
4.1. Condicions generals de la contractació.
4.2. La contractació electrònica
5. La contractació internacional
6. Classificació dels contractes mercantils
6.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
6.2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial
6.3. Contractes de custòdia y de transport
6.4. Contractes de préstec, finançament i compte corrent mercantil
6.5. Contractes bancaris
6.6. Contractes en el mercat de valors
6.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.5. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.


Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A5
44 50 94
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A5
B1
C4
16 20 36
Atención personalizada
1 1 2
 
Pruebas objetivas de tipo test
A5
1 0 1
Pruebas prácticas
A5
B1
C4
8 8 16
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atención personalizada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atención personalizada
descripción
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Pruebas prácticas
A5
B1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La 2ª convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).

Per aquells que hagin obtingut més d'un 6 a l'avaluació continuada tenen l'opció de fer només la prova tipus test (60%).


Fuentes de información

Básica Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, ,
Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,
, Código de Comercio y legislación complementaria, ,

Complementária

Jiménez Sánchez, G. J. (coord.), Lecciones de Derecho Mercantil, última edició.

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.