DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) DRET MERCANTIL Codi 16204010
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Web
Descripció general NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1: Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil i la seva evolució històrica
3. Les fonts del Dret mercantil
3.1. La legislació mercantil.
3.1.1. La incidència de l'ordenament jurídic de la Unió Europea.
3.1.2. Constitució econòmica i Dret mercantil
3.2. Els usos de comerç: concepte, classes i prova
3.3. L’aplicació del Dret mercantil: Els jutjats mercantils
Lliçó 2: L'empresari 1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. L’empresari individual.
1.2.1. Capacitat i prohibicions.
1.2.2. Adquisició i pèrdua de la condició d’empresari.
1.2.3. L'exercici del comerç per persona casada
1.3. L’empresari persona jurídica
2. La representació de l’empresari
2.1. La representació voluntària, orgànica i legal
2.2. Apoderat general o factor
2.3. Apoderats singulars
3. La responsabilitat de l'empresari
3.1. El principi de responsabilitat
3.2. La responsabilitat contractual
3.3. La responsabilitat extracontractual
4. L ‘insolvència de l’empresari
4.1. La regulació jurídica
4.2. Acords de refinançament, concurs de creditors i les seves solucions (conveni i liquidació)
5. La comptabilitat de l’empresari
5.1. El deure de comptabilitat
5.2. El secret comptable
5.3. La comptabilitat com prova
5.4. Els comptes anuals i els principis comptables
5.5. L'auditoria de comptes
5.6. El dipòsit i la verificació dels comptes anuals
Lliçó 3: L’establiment de l’empresari 1. Concepte i classes.
2. Els elements de l'establiment mercantil
3. La transmissió de l'establiment
3.1. Aspectes generals
3.2. La compravenda de l’establiment mercantil
3.3. L’arrendament i l’usdefruit del establiment mercantil
Lliçó 4: El Registre Mercantil 1. La publicitat de l’empresari i el Registre Mercantil
2. Actes i subjectes inscrivibles
2. El funcionament del RM i la seva organització
3. Els assentaments registrals
4. L’acte inscrit
5. El Registre Mercantil Central y el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME)
Lliçó 5: La competència en el mercat 1. La defensa de la competència
1.1. Les pràctiques prohibides
1.2. El control de les concentracions empresarial
1.3. Les ajudes públiques
1.4. Els òrgans d’aplicació
2. La competència deslleial
2.1. Concepte i àmbit d’aplicació
2.2. Els actes de competència deslleial
2.3. Accions derivades de la competència deslleial i altres aspectes processals
2.4. La competència deslleial i la publicitat comercial
Lliçó 6: La propietat industrial 1. Les invencions i el disseny industrial
1.1. La patent
1.2. El model d’utilitat
1.3. El disseny industrial
2. Els signes distintius
2.1. La marca
2.2. El nom comercial
2.3. Els noms de domini a internet
Lliçó 7: La contractació mercantil i els instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament 1. L'empresari i la contractació en el mercat. El consumidor.
2. Característiques de la contractació mercantil
2.1. Règim general dels contractes i les obligacions mercantils
2.2. Especialitats de la contractació mercantil
2.2.1. Condicions generals de la contractació.
2.2.2. La contractació electrònica
2.2.3. La contractació internacional
3. Classificació dels contractes mercantils
3.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins. Concepte i característiques
3.2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial. Concepte i característiques
3.3. Contractes de custodia i de transport. Concepte i característiques
3.4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil. Concepte i característiques
3.5. Contractes bancaris. Concepte i característiques
3.6. Contractes en el mercat de valors. Concepte i característiques
3.7. Contractes d’assegurances. Concepte i característiques
4. El instruments del tràfic jurídic empresarial: títols-valors i altres mitjans de pagament
4.1. Títols-valors:
4.1.1. Concepte, notes característiques i classes
4.1.2. Pagaré i lletra de canvi
4.1.2.1. Concepte, funció econòmica. El pagaré d’empresa
4.1.2.2. Emissió, acceptació, endós, aval de la lletra.
4.1.2.3. L'endós. Concepte, classes i efectes.
4.1.2.4. El venciment, el pagament i el protest.
4.1.2.5. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
4.1.3. El xec.
4.1.3.1. Concepte, funció econòmica
4.1.3.2. Xecs especials
4.2. Mitjans de pagament electrònics
4.2.1. Targetes de crèdit i dèbit
4.2.2. Transferències bancàries
Lliçó 8: Les societats mercantils 1. Caracterització i estructura del contracte de societat.
2. Els tipus de societats.
2.1. Societats civils i mercantils
2.2. Les societats personalistes
2.2.1. La societat col·lectiva
2.2.2. La societat comanditària simple
2.2.3. Els comptes en participació
2.3. Les societats de capital
2.3.1. Societats anònima i de responsabilitat limitada
2.3.2. Societats de capitals amb règim especial
2.3.3. Societat comanditària per accions
2.4. Les societats de base mutualista. Les cooperatives
3. Societats professionals
3. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 9: Constitució i aportacions socials 1. Principis fonamentals
2. Tipus de societats de capital
3. Denominació, nacionalitat i domicili
4. Constitució
4.1. Escriptura i estatuts
4.2. Procediments de fundació
4.3. Inscripció en el Registre mercantil
4.4. La societat en formació i la societat irregular
4.5. La nul·litat de la societat
5. Capital i patrimoni social
6. Aportacions dels socis: dineràries i no dineràries
6.1. Valoració de les aportacions no dineràries en la societat anònima
6.2. Responsabilitat por las aportacions no dineràries
6.3. Els desemborsos pendents
7. Les prestacions accessòries
Lliçó 10: Drets dels socis. Participacions i accions. Les obligacions 1. Disposicions generals. Els drets dels socis
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
6. Les obligacions
Lliçó 11: Òrgans socials 1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i voto
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
1.2. En especial, l’aprovació dels comptes anuals
1.2.1. La formulació i verificació dels comptes
1.2.2. El dipòsit i publicitat dels comptes
1.2.3. L'aplicació del resultat de l'exercici
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 12: Modificació d'estatuts. Separació i exclusió de socis 1. La modificació d'estatuts.
1.1. Concepte i requisits
1.2. Supòsits especials
2. L'augment de capital
2.1. Concepte, requisits i modalitats
2.2. Delegació i execució de l'augment
2.3. El dret de subscripció preferent i la seva exclusió
3. La reducció del capital social
3.1. Concepte i requisits
3.2. Modalitats de reducció
4. Separació i exclusió de socis
4.1. Separació. Causes legals i estatutàries
4.2. Exclusió de socis
Lliçó 13: Dissolució i liquidació 1. Dissolució
1.1. Modalitats de dissolució
1.2. Efectes de la dissolució
1.3. La reactivació de la societat dissolta
2. La liquidació
2.1. Concepte
2.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
2.3. Operacions de liquidació
3. Extinció de la societat
Lliçó 14: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
4. Trasllat internacional del domicili social

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
36 40 76
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B1
C4
16 20 36
Seminaris
A5
B1
C4
8 10 18
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A5
1 0 1
Proves pràctiques
A5
B1
C4
8 8 16
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema del programa amb els material recomenat pel professor
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura (menys el tema set).
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,50 per cada resposta errònia a la suma de dos punts per cada resposta encertada.
Puntuació mínima per poder fer mitjana amb les notes de pràctiques: 20 punts.
50%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
El primer valdrà un 10% i el tercer un 20% de la nota final. Consistirà en un cas pràctic.
El segon valdrà un 20%. Consistirà en una prova pràctica en relació amb el seminari que s'imparteix d'un tema del programa
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

Puntuació mínima del tipus test per poder fer mitjana amb la nota de la pràctica: 20 punts.

Per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

Per aquells que hagin obtingut 30 punts en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova práctica (50%).

Puntuació en totes les convocatòries sobre 100 punts: 100 punts = nota 10


Fonts d'informació

Bàsica Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, I, última edición,
Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, última edición,
, Código de Comercio y legislación complementaria, ,

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DRET DELS MERCATS FINANCERS/16204217
DRET DEL MERCAT INTERNACIONAL/16204205


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent