DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET MERCANTIL Codi 16204010
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
MARRUGAT FERRANDIZ, ELISA
Adreça electrònica carlos.alegret@urv.cat
monica.assama@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
elisa.marrugat@urv.cat
Professors/es
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
ASSAMÀ RAFÍ, MÒNICA
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
GIRGADO PERANDONES, PABLO
MARRUGAT FERRANDIZ, ELISA
Web
Informació rellevant NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Identifica les principals figures jurídiques del dret mercantil.
Aplica solucions a qüestions plantejades en l'àmbit del dret de societats.
Valora el significat dels principals instruments jurídics del tràfic empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprèn els elements que composen una disciplina
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte

Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1: L'Ordenament jurídic i el Dret mercantil 1. L’ordenament jurídic. Nocions preliminars
1.1. Dret objectiu i Dret subjectiu. La norma jurídica
1.2. Persona física i persona jurídica
1.3. Drets reals i Dret d’obligacions. Els contractes.
2. El Dret mercantil
2.1. Concepte
2.2. Fonts jurídiques
2.2.1. Legislació. Codi de Comerç i legislació complementària
2.2.2. La Constitució i el Dret mercantil comunitari i internacional
2.2.3. Significat de la costum mercantil: concepte, classes i prova
2.3. L’aplicació del Dret mercantil: Els jutjats mercantils
Lliçó 2: L'empresari (I): Concepte, estatut jurídic i Registre Mercantil 1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. L’empresari individual.
1.2.1. Capacitat i prohibicions.
1.2.2. Adquisició i pèrdua de la condició d’empresari.
1.2.3. L'exercici del comerç per persona casada
1.3. L’empresari persona jurídica
2. L’estatut jurídic. La comptabilitat de l’empresari
2.1. El deure de comptabilitat
2.2. El secret comptable
2.3. La comptabilitat com prova
2.4. Els comptes anuals i els principis comptables
3. El Registre Mercantil
3.1. La publicitat de l’empresari i el Registre Mercantil
3.2. Actes i subjectes susceptibles d’inscripció
3.3. El funcionament del RM i la seva organització
3.4. Els assentaments registrals
3.5. L’acte inscrit
3.6. El Registre Mercantil Central i el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME)
Lliçó 3: L’empresari (II): Col·laboradors i responsabilitat empresarial 1. La representació de l’empresari
1.1. La representació voluntària, orgànica i legal
1.2. Apoderat general o factor
1.3. Apoderats singulars
2. El principi de responsabilitat
2.1. La responsabilitat contractual
2.3. La responsabilitat extracontractual
3. L ‘insolvència de l’empresari
3.1. El concurs de creditors. La seva regulació jurídica
3.1.1. Sol·licitud, declaració i efectes
3.1.2. Operacions i solucions del concurs
3.2. Mecanismes preventius del concurs: acords de refinançament, acords extrajudicials de pagament.

Lliçó 4: L'empresari (III): L'establiment de l'empresari 1. Concepte i classes de l’establiment
2. Elements
3. Transmissió
3.1. Aspectes generals
3.2. La compravenda de l’establiment mercantil
3.3. L’arrendament i l’usdefruit de l'establiment mercantil
Lliçó 5: La competència en el mercat 1. La defensa de la competència
1.1. Les pràctiques prohibides
1.2. El control de les concentracions empresarial
1.3. Les ajudes públiques
1.4. Els òrgans d’aplicació
2. La competència deslleial
2.1. Concepte i àmbit d’aplicació
2.2. Els actes de competència deslleial
2.3. Accions derivades de la competència deslleial i altres aspectes processals
2.4. La competència deslleial i la publicitat comercial
Lliçó 6: La propietat industrial 1. Les invencions i el disseny industrial
1.1. La patent
1.2. El model d’utilitat
1.3. El disseny industrial
2. Els signes distintius
2.1. La marca
2.2. El nom comercial
2.3. Els noms de domini a internet
Lliçó 7: Les societats mercantils 1. Caracterització i estructura del contracte de societat.
2. Els tipus de societats.
2.1. Societats civils i mercantils
2.2. Les societats personalistes
2.2.1. La societat col·lectiva
2.2.2. La societat comanditària simple
2.2.3. Els comptes en participació
2.3. Les societats de capital
2.3.1. Societats anònima i de responsabilitat limitada
2.3.2. Societats de capitals amb règim especial
2.3.3. Societat comanditària per accions
2.4. Les societats de base mutualista. Les cooperatives
3. Societats professionals
4. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 8: Les societats de capital (I): Fundació 1. Principis fonamentals
2. Tipus de societats de capital
3. Denominació, nacionalitat i domicili
4. Constitució
4.1. Escriptura i estatuts
4.2. Procediments de fundació
4.3. Inscripció en el Registre mercantil
4.4. La societat en formació i la societat irregular
4.5. La nul·litat de la societat
5. Finançament propi
5.1. Capital i patrimoni social
5.2. Aportacions dels socis: dineràries i no dineràries
5.2.1. Valoració de les aportacions no dineràries en la societat anònima
5.2.2. Responsabilitat por las aportacions no dineràries
5.2.3. Els desembossos pendents
6. Finançament aliè. Les obligacions.
7. Les prestacions accessòries
Lliçó 9: Societats de capital (II): Drets dels socis. Participacions i accions. Les obligacions 1. Els drets dels socis
1.1. La condició de soci
1.2. La separació i exclusió del soci
1.2.1. El dret de separació. Causes legals i estatutàries
1.2.2. L’exclusió del soci. Causes legals i estatutàries
2. Participacions socials
2.1. Llibre registre de socis
2.2. El règim de transmissió
3. Les accions
3.1. Representació
3.2. Transmissió de les accions
4. Copropietat i drets reals sobre les accions i les participacions socials
5. Negocis sobre les accions i les participacions socials pròpies
Lliçó 10: Societats de capital (III): Òrgans socials 1. La junta general
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria. Junta Universal
1.3. Constitució
1.4. Assistència, representació i vot
1.5. Els acords socials i la seva impugnació
1.6. En especial, l’aprovació dels comptes anuals
1.6.1. La formulació i verificació dels comptes
1.6.2. El dipòsit i publicitat dels comptes
1.6.3. L'aplicació del resultat de l'exercici
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. El Consell d’Administració
2.7. Responsabilitat dels administradors
Lliçó 11: Societats de capital (IV): Modificacions estatutàries i estructurals. Dissolució i liquidació. 1. La modificació d'estatuts.
1.1. Concepte i requisits
1.2. Supòsits especials
2. L'augment de capital
2.1. Concepte, requisits i modalitats
2.2. Delegació i execució de l'augment
2.3. El dret de subscripció preferent i la seva exclusió
3. La reducció del capital social
3.1. Concepte i requisits
3.2. Modalitats de reducció
4. La transformació de la societat
5. Fusió de societats
6. Escissió de societats
7. Trasllat internacional del domicili social
8. La dissolució
8.1. Modalitats de dissolució
8.2. Efectes de la dissolució
8.3. La reactivació de la societat dissolta
9. La liquidació
9.1. Concepte
9.2. Els liquidadors. Nomenament i cessament. Funcions
9.3. Operacions de liquidació
10. Extinció de la societat
Lliçó 12: La contractació mercantil (I): Aspectes generals 1. L'empresari i la contractació en el mercat.
2. El consumidor. Noció i protecció jurídica
3. Característiques de la contractació mercantil
3.1. Règim general dels contractes i les obligacions mercantils
3.2. Especialitats de la contractació mercantil
3.2.1. Condicions generals de la contractació.
3.2.2. La contractació electrònica
3.2.3. La contractació internacional
Lliçó 13: La contractació mercantil (II): Tipus contractuals bàsics 1. El contracte de compravenda i altres contractes afins. Concepte i característiques
2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial. Concepte i característiques
3. Contractes de custodia i de transport. Concepte i característiques
4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil. Concepte i característiques
5. Contractes bancaris. Concepte i característiques
6. Contractes en el mercat de valors. Concepte i característiques
7. Contractes d’assegurances. Concepte i característiques
Lliçó 14: La contractació mercantil (III): Els instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes
1.2. Pagaré i lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica. El pagaré d’empresa
1.2.2. Emissió, acceptació, endós, aval de la lletra.
1.2.3. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.4. El venciment, el pagament i el protest.
1.2.5. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec.
1.3.1. Concepte, funció econòmica
1.3.2. Xecs especials
2. Mitjans de pagament electrònics
2.1. Targetes de crèdit i dèbit
2.2. Transferències bancàries

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
36 70 106
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5
B1
C4
15 20 35
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
A5
1 0 1
Proves pràctiques
A5
B1
C4
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
Cada resposta errònia resta un 25%.
50%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadasquna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut 30 punts (una nota de 6 sobre 10) en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10


Fonts d'informació

Bàsica J. Barba de Vega, M. A. Calzada Conde y Carmen Muñoz Delgado, Introducción al Derecho Mercantil (ADE), última edición, Thomson Reuters Aranzadi
G. J. Jiménez Sánchez; A. Díaz Moreno (Coords.), Lecciones de Derecho mercantil, última edición, Marcial Pons
., Código de Comercio y legislación complementaria, última edición, cualquiera

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent