DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ECONOMIA MUNDIAL Codi 16204105
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
IRANZO SANCHO, SUSANA
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
SICART BARCELO, NURIA
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Adreça electrònica agusti.segarra@urv.cat
josepmaria.arauzo@urv.cat
josemanuel.vila@urv.cat
mercedes.teruel@urv.cat
nuria.sicart@urv.cat
susana.iranzo@urv.cat
veronica.fernandez@urv.cat
giuseppe.damico@urv.cat
Professors/es
SEGARRA BLASCO, AGUSTÍ
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
TERUEL CARRIZOSA, MERCEDES
SICART BARCELO, NURIA
IRANZO SANCHO, SUSANA
FERNÁNDEZ GUAL, VERÓNICA
D'AMICO , GIUSEPPE
Web
Descripció general Aquest curs ofereix una anàlisi de les teories de comerç internacional, el moviment de treballadors (migració), el moviment d'empreses (inversió estrangera directa) i el comerç en béns intermedis (externalització). A més, analitza la política comercial i el funcionament dels principals instruments d'aquesta política. La primera part del curs presenta models de comerç que expliquen per què comercien els països i quins guanys es deriven del comerç. Alguns dels models estudiats inclouen el model ricardià i el model de Heckscher-Ohlin, així com les noves teories de comerç basades en economies d'escala i competència imperfecta i la externalització de béns i serveis. La segona part del curs s'ocupa de la política comercial. En concret, s'analitza el funcionament d'aranzels i quotes d'importació, així com subsidis a l'exportació, tant en competència perfecta com en una estructura de mercat amb competència imperfecta. S'estudia l'efecte d'aquests instruments sobre el benestar dels països implicats. Finalment, el curs acaba amb la discussió sobre els acords comercials internacionals i les seves implicacions en aspectes com ara el volum comercial, els drets laborals i el medi ambient.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix i entén els models teòrics sobre el comerç internacional i les polítiques comercials.
Sap aplicar instruments analítics per a interpretar els patrons de comerç exterior i les polítiques comercials del món real.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Troba nous mètodes per fer les coses
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. Introducció. 1.1. Raons per comerciar.
1.2. La importància dels fluxos comercials, de persones (migració) i de capitals (inversió estrangera directa) avui en dia.

TEMA 2. Comerç i tecnologia: el model ricardià.
2.1. Avantatge absoluta i comparativa.
2.2. Comerç i salaris.
2.3. Aplicació: Relació empírica entre salaris i productivitat.
2.4. Altres aplicacions.

TEMA 3. Guanys i pèrdues del comerç: el model de factors específics.
3.1. Factors mòbils i factors específics.
3.2. Determinació dels salaris.
3.3. Rendes del capital i de la terra.
3.4. Efectes redistributius del comerç.
3.5. Aplicacions.

TEMA 4. Comerç i recursos: el model de Heckscher-Ohlin.
4.1. Supòsits i prediccions del model.
4.2. Aplicació: La paradoxa de Leontief.
4.3. Efectes del comerç sobre el preu dels factors.
4.4. Ampliacions del model: molts béns, factors i països.
4.5. Més contrastos empírics del model.

TEMA 5. Moviment de treball i capital entre països.
5.1. Migració.
5.2. Inversió estrangera directa (IED).
5.3. Aplicacions.
5.4. Guanys de la migració i de la IED: teoria i evidència empírica.

TEMA 6. Comerç intra-industrial: economies d'escala i competència imperfecta.
6.1. Model de competència monopolística.
6.2. Comerç i competència monopolística.
6.3. Aplicacions: l'equació de gravetat del comerç i els costos d'ajust deguts a l'obertura comercial.

TEMA 7. Externalització de béns i serveis.
7.1. La cadena de valor i l'externalització d'activitats.
7.2. Aplicació: l'externalització i el premium dels salaris qualificats.
7.3. Un model senzill d'externalització.
7.4. Guanys de l'externalització.
7.5. Externalització de serveis.

TEMA 8. Política comercial I: aranzels i quotes amb competència perfecta.
8.1. Breu història de l'OMC i les provisions comercials internacionals.
8.2. Aranzels per a un país petit i per a un país gran.
8.3. Quotes per a un país petit i per a un país gran.
8.4. Aplicacions: l'acord Multifibres i altres.

TEMA 9. Política comercial II: aranzels i quotes amb competència imperfecta.
9.1. Aranzels i quotes amb un monopoli nacional.
9.2. Protecció de la indústria naixent.
9.3. Aplicacions.
9.4. Aranzels amb un monopoli estranger.
9.5. Dumping i polítiques de resposta al dúmping.

TEMA 10. Política comercial III: subsidis a l'exportació en l'agricultura i en indústries d'alta tecnologia.
10.1. Subsidis agrícoles a l'exportació per a un país petit i per a un país gran.
10.2. Subsidis agrícoles a la producció.
10.3. Subsidis a l'exportació en indústries d'alta tecnologia.
10.4. Aplicacions.

TEMA 11. Acords comercials internacionals: comerç, treball i medi ambient.
11.1. Acords comercials multilaterals i regionals.
11.2. Creació de comerç i desviació de comerç.
11.3. Acords internacionals i temes laborals.
11.4. Acords internacionals i el medi ambient.
11.5. Aplicacions.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A7
B3
34 34 68
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
C1
C4
20 40 60
Seminaris
A7
4 4 8
Atenció personalitzada
C4
4 4 8
 
Proves mixtes
A7
B3
C1
C3
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció al curs i explicació dels objectius i coneixements a assolir
Sessió Magistral Sessions magistrals on s'exposarà el material de cada tema amb presentacions de Power Point.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Classe pràctica de resolució de exercicis, qüestions i discussió dels temes tractats a cada capítol.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Atenció personalitzada
Descripció
Per tal de resoldre dubtes sobre el material de l'assignatura, els exercicis i qüestions de les pràctiques, és convenient que l'estudiant faci ús de les hores de consulta que cada professor portarà a terme al seu despatx i que es faran públiques a principi del curs.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B3
C1
C4
Al llarg del curs, el estudiants hauran de realitzar problemes i exercicis en grup i hauran d'entregar un total de 3 d'aquestes pràctiques. 15%
Seminaris
A7


Vinculat al Simposi d’Economia organitzat per la Facultat. Els alumnes hauran de completar la prova avaluativa dissenyada en el context del Simposi.
5%
Proves mixtes
A7
B3
C1
C3
Al mes d'octubre es farà un examenn parcial sobre el material dels capítols 1 al 5. El parcial consistirà en preguntes tipus test, 2 preguntes curtes i 1 problema o qüestió a desenvolupar.

Durant la setmana d'exàmens de 1ª convocatòria es farà un examen final de tot el curs, el format del qual s'anunciarà a classe o al moodle.
30%






50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2ª convocatòria consistirà en un examen de tota l'assignatura durant la setmana d'exàmens de 2ª convocatòria i comptarà un 100% de la nota final.

---
IMPORTANT:
No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.


Fonts d'informació

Bàsica Robert Feenstra and Alan Taylor, International Trade, Worth Publishers, 2008
Robert Feenstra y Alan Taylor , Comercio Internacional, Ed. Reverte, 2011

--

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS/16204204
ECONOMIA INTERNACIONAL/16204203


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA/16204006
MICROECONOMIA/16204103
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent