IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS Code 16204108
Study programme
Grau de Finances i Comptabilitat
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second Second
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PIÑOL MONTCUSI, LIDIA
E-mail ramon.casamitjana@urv.cat
0
Lecturers
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PIÑOL MONTCUSI, LIDIA
Web
Relevant information El objetivo general de esta asignatura es el de comprender e interpretar la información financiera de las empresas, así como las normas en las que se basa su elaboración. El objetivo del programa docente es que el alumno sea capaz de comprender la situación financiera, actividad y flujos de fondos de una empresa de tal forma que le permita elaborar un diagnóstico, a partir de la información contenida en los informes contables públicos de las empresas, que sirva de base para la toma de decisiones. Este análisis se hará desde el punto de vista patrimonial, económico y financiero.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A4 Interpretar els estats comptables i valorar la situació financera d'una empresa, amb la finalitat de dur a terme les accions correctives oportunes o potenciar oportunitats futures.
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
Type C Code Competences Nuclear
 C2 Be advanced users of the information and communication technologies
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A4 Descriu les característiques de l'harmonització comptable internacional i la normalització a la Unió Europea i a Espanya.
Identifica i analitza la situació financera i dels fluxos efectius de l'empresa a partir dels estats comptables.
Aplica i interpreta els instruments i procediments d'anàlisi comptable.
Recopila i discrimina informació rellevant per a l'anàlisi dels estats financers.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
Type C Code Learning outcomes
 C2 Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail, forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
Parte I. ANÁLISIS CONTABLE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
Tema 1. Objetivos del análisis de estados financieros 1. Los objetivos de las unidades económicas: especial referencia a la empresa privada.
2. La información contable en el ámbito empresarial
3. Los usuarios de la información contable
4. La importancia de la publicidad de la información contable en los mercados de capitales
5. Los objetivos de la información contable
6. Naturaleza del análisis contable: Concepto y fines del análisis de estados financieros
7. Principales vertientes del análisis contable. Análisis patrimonial. Análisis financiero. Análisis económico.
Tema 2. Las normas contables: Consecuencias para el análisis 1. La armonización contable
2. Las Normas Internacionales de información financiera
3. La normalización en España
4. Reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional
5. El marco conceptual para la información financiera
Tema 3. Interpretación de las cuentas anuales 1. La circulación económica en la empresa
2. Consideraciones para la interpretación del Balance de Situación
3. Consideraciones para la interpretación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
4. Consideraciones para la interpretación del Estado de Flujos de Efectivo
5. Consideraciones para la interpretación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
6. La memoria: Información metodológica; Información específica; Información adicional.
7. Otros documentos contables: El informe de gestión; el informe de auditoría.
Parte II. TÉCNICAS DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Tema 4. Herramientas y técnicas de análisis de estados financieros: aspectos generales 1. Planteamientos básicos del análisis de estados financieros
2. Fuentes de información
3. Principales herramientas de análisis: La comparación. Los números índice. Estados financieros proporcionales. Análisis de ratios.
4. Herramientas informáticas empleadas en el análisis contable
5. El análisis contable y los sectores económicos: La Central de Balances del Banco de España.
Tema 5. Análisis patrimonial 1. Análisis de la estructura económica: Capacidad y actividad de la empresa.
2. Análisis de la estructura financiera. Análisis de los recursos propios. Análisis de la financiación ajena.
3. Equilibrio de la inversión y de la financiación: Las correlaciones patrimoniales y el concepto de fondo de maniobra.
Tema 6. Análisis financiero: el equilibrio financiero 1. El equilibrio financiero a largo plazo: La garantía o solvencia a largo plazo.
a. La autonomía financiera. Situación de endeudamiento. Ratios de endeudamiento
b. El coeficiente básico de financiación
c. Condiciones de equilibrio financiero
d. La función financiera de los fondos de amortización
2. El equilibrio financiero a corto plazo: La liquidez o solvencia a corto plazo
a. La importancia de la solvencia a corto plazo
b. El Capital Circulante como medida de liquidez a corto plazo: el ratio de solvencia
c. Medidas complementarias al ratio de solvencia: las rotaciones de los cobros y los pagos
d. Índices de liquidez
Tema 7. Análisis económico: análisis del resultado y de la rentabilidad
1. La composición del resultado y su variación
2. Estudio de la estructura de costes
3. Los ratios de rentabilidad y su significado
a. Rentabilidad de la inversión total o rentabilidad económica (ROI. – ROA).
b. Rentabilidad de los capitales propios o rentabilidad financiera (ROE).
c. Relación entre la rentabilidad económica y financiera: el apalancamiento financiero.
4. El Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA).
5. La rentabilidad del accionista
a. La ganancia por acción
b. La política de distribución de dividendos o 'pay-out'
c. El indicador 'earnings per share' (EPS).
d. El 'price earning ratio' o 'PER'

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A4
B5
C2
C4
18 0 18
Lecture
A4
B5
C2
C4
29 0 29
Debates
A4
B5
C2
C4
1 0 1
Previous studies
A4
B5
C2
C4
0 34 34
Problem solving, exercises
A4
B5
C2
C4
0 50 50
Assignments
A4
B5
C2
C4
0 6 6
Personal tuition
A4
B5
C2
C4
1 0 1
 
Objective short-answer tests
A4
2 0 2
Practical tests
A4
B5
C2
C4
8 0 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Lecture Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Lecture Resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Debates debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Previous studies Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Problem solving, exercises Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Assignments Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera

Personalized attention
Description
Resolució individualitzada de qüestions relatives a la matèria objecte d'estudi per part del professor a instàncies de l'estudiant

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective short-answer tests
A4
Proves de respostes curtes, o tipus test, corresponents als temes 1, 2 i 3 del programa 20
Practical tests
A4
B5
C2
C4
Resolució d'exercicis pràctics corresponents als temes 3, 4, 5, 6, i 7 80
Others  
 
Other comments and second call

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.


Sources of information

Basic
 • ARCHEL P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S. , Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación (2a edición), 2008, Pirámide, Madrid
 • GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, 2008, Pirámide, Madrid
 • GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: fundamentos teóricos y aplicaciones, 2008, Pirámide, Madrid
 • CHAPADO, J.M. , Análisis de balances. , 2008, Oleiros, Netbiblo
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Ejercicios y test (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Teoría y práctica (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • GARCÍA, R.; VELAR, L.A; CAÑADAS, A.F. , Análisis de los estados contables en el nuevo PGC 2008, 2009, Ediciones ESIC, Madrid
 • AMAT, O., Análisis Económico-financiero, 2008, Gestión 2000. Barcelona
 • AMAT, O., Análisis integral de empresas. Claves para un chequeo completo., 2007, Bresca cop. Barcelona
 • REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, Ministerio de economia y Hacienda. Madrid: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
 • Versión consolidada de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3456
Complementary
 • BERNAL, J.J.; SÁNCHEZ, J.F.; MARTÍNEZ, S. , 20 herramientaspara la toma de decisiones, 2009, CISS, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F.,análisis de estados finacieros, planificación y control:comentarios y casosprácticos, 2003, Centro de estudios financieros,Madrid
 • ESTEO SÁNCHEZ, F,Análsisi contable de la realidad empresarial, 1998, Centro de estudiosfinancieros, Madrid
 • TUA PEREDA(coordinador) , El marco conceptual para la información financiera: Análisis ycomentarios, 2000, AECA, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F, Elaboraciónde estados de fondos. El cuadro de financiacióny el estados de flujos de tesorería, 2002, AECA, Madrid
 • KPMG,Las NIIFcomentadas: guía práctica de KPMG para comprender las normasinternacionales deinfromación financiera, 2007, Cizur Menor : ThomsonAranzadi, cop.
 • MORENO-LUQUEADVOCATS, i altres , Presente y futuro de la información financiera, 2003,Gestión 2000, Madrid
 • WILD, J.; SUBRAMANYAM, K.; y HALSEY, R. (2007): Análisis de Estados financieros (9a edición), McGraw-Hill, Méjico.
Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO ACCOUNTING/16204001
FINANCIAL ACCOUNTING/16204002
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.