IDENTIFYING DATA 2014_15
Subject (*) BUSINESS ADMINISTRATION Code 16204111
Study programme
Graduate in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second 1Q
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
E-mail sergio.furquet@urv.cat
ferran.figueras@urv.cat
Lecturers
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
FIGUERAS GALLISA, FERRAN
Web
General description Aquesta assignatura proporciona una visió profunda del que és la missió fonamental de l’Administració (Management), així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Manage the financial and / or accounting area of any organization, public or private, and provide an interrelated overview of both areas.
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Students have a basic knowledge of business administration.
Solve cases that simulate real business.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
 B6 Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information, make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1: El subsistema administratiu: introducció 1.1. Naturalesa, propòsit i contingut de l’administració
1.2. Concepte d'administrador
1.3. L'anàlisi del treball directiu
1.4. L'evolució del pensament administratiu
Tema 2: La planificació empresarial 2.1. La planificació: Tipus de plans. El procés de planificació
2.2. Els objectius empresarials: Definició. Característiques. Introducció a la Direcció per objectius
2.3. El procés de planificació estratègica
2.4. Les decisions a l’empresa
2.5. El procés de control
Tema 3: L’organització 3.1. La naturalesa de l’organització
3.2. L’estructura organitzativa: concepte. Els organigrames. Tipus d’estructures
3.3. Coordinació i autoritat:el poder en l’organització. El concepte d’autoritat. Tipus d’autoritat: línia i staff. Descentralització (empowerment). Delegació d’autoritat. Centralització i descentralització
3.4. La cultura organitzativa
3.5. El treball en equip: comitès, equips i presa de decisions en grup
Tema 4: La gestió dels recursos humans 4.1. El procés de gestió dels recursos humans
4.2. La planificació dels recursos humans
4.3. La selecció de personal
4.4. La formació
4.5. L’avaluació del rendiment
4.6. El desenvolupament professional
4.7. La retribució
Tema 5: La direcció 5.1. La motivació: definició del concepte. Teories sobre motivació
5.2. El lideratge: definició del concepte. Teories sobre el lideratge
5.3. La comunicació interna: el procés de comunicació. El pla de comunicació interna. Barreres a la comunicació

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A2
B5
B6
C4
2 0 2
Lecture
A2
28 42 70
Presentations / expositions
A2
B5
B6
C4
10 15 25
Case study
A2
B5
B6
C4
13 19.5 32.5
Personal tuition
A2
B5
B6
C4
5 7.5 12.5
 
Objective multiple-choice tests
A2
2 6 8
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentations / expositions Exposició oral per part d’un equip d’un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial (prèvia presentació escrita).
Case study El professor i els alumnes, conjuntament, formularan, analitzaran, resoldran i debatran casos pràctics, problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l’assignatura.
Personal tuition Durant les hores de consulta i amb el moodle el professor atendrà i resoldrà els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.

Personalized attention
Description
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes referents a les classes magistrals, a les classes pràctiques, a les presentacions i exposicions orals així com a les qualificacions de l'alumne.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
A2
B5
B6
C4
Resolució i exposició a classe d'un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial. 40%
Objective multiple-choice tests
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. 60%
Others  

Addicionalment, el professor pot recomenar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.

 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (40%), i una prova objectiva de tipus test, que inclourà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (60%) .


Sources of information

Basic Díez de Castro, José; Redondo López, Carmen, Barreiro Fernández, Begoña y López Barcos, M. Ángeles, Administración de Empresas: Dirigir en la sociedad del conocimiento, 2002,
Castillo Clavero, A.M. (Dir. y Coord.), Introducción a la economía y administración de empresas, 2003,

Complementary Daft, R.L., Administración, 2004. 6ª ed.,
Koontz, H. y Weihrich, H, Administración. Una perspectiva global, 2003,
Gómez-Mejía, L.R. y Balkin, D.B., Adminsitración, 2003,
Robbins, S. y Coulter, M., Administración, 2000,
Chiavenato, I. , Introducción a la Teoría General de la Administración, 1992,

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
COMPANY ORGANIZATION/16204003
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.