DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES Codi 16204111
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LIFANTE JORDA, JESUS
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
Adreça electrònica sergio.furquet@urv.cat
jesus.lifante@urv.cat
Professors/es
FURQUET MONASTERIO, SERGIO
LIFANTE JORDA, JESUS
Web
Descripció general Aquesta assignatura proporciona una visió profunda del que és la missió fonamental de l’Administració (Management), així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Disposa dels coneixements bàsics de l’administració d’empreses.
Resol casos que simulen la realitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: El subsistema administratiu: introducció 1.1. Naturalesa, propòsit i contingut de l’administració
1.2. Concepte d'administrador
1.3. L'anàlisi del treball directiu
1.4. L'evolució del pensament administratiu
Tema 2: La planificació empresarial 2.1. La planificació: Tipus de plans. El procés de planificació
2.2. Els objectius empresarials: Definició. Característiques. Introducció a la Direcció per objectius
2.3. El procés de planificació estratègica
2.4. Les decisions a l’empresa
2.5. El procés de control
Tema 3: L’organització 3.1. La naturalesa de l’organització
3.2. L’estructura organitzativa: concepte. Els organigrames. Tipus d’estructures
3.3. Coordinació i autoritat:el poder en l’organització. El concepte d’autoritat. Tipus d’autoritat: línia i staff. Descentralització (empowerment). Delegació d’autoritat. Centralització i descentralització
3.4. La cultura organitzativa
3.5. El treball en equip: comitès, equips i presa de decisions en grup
Tema 4: La gestió dels recursos humans 4.1. El procés de gestió dels recursos humans
4.2. La planificació dels recursos humans
4.3. La selecció de personal
4.4. La formació
4.5. L’avaluació del rendiment
4.6. El desenvolupament professional
4.7. La retribució
Tema 5: La direcció 5.1. La motivació: definició del concepte. Teories sobre motivació
5.2. El lideratge: definició del concepte. Teories sobre el lideratge
5.3. La comunicació interna: el procés de comunicació. El pla de comunicació interna. Barreres a la comunicació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A2
B5
B6
C4
2 0 2
Sessió Magistral
A2
28 42 70
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
10 15 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A2
B5
B6
C4
13 19.5 32.5
Atenció personalitzada
A2
B5
B6
C4
5 7.5 12.5
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 6 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l’assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen amb els objectius de l’assignatura, metodologia docent, bibliografia recomanada i sistema d’avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició oral per part d’un equip d’un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial (prèvia presentació escrita).
Supòsits pràctics/ estudi de casos El professor i els alumnes, conjuntament, formularan, analitzaran, resoldran i debatran casos pràctics, problemes o exercicis relacionats amb la temàtica de l’assignatura.
Atenció personalitzada Durant les hores de consulta i amb el moodle el professor atendrà i resoldrà els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que el professor té reservat per atendre i resoldre dubtes referents a les classes magistrals, a les classes pràctiques, a les presentacions i exposicions orals així com a les qualificacions de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B5
B6
C4
Resolució i exposició a classe d'un tema concret, treball o un cas pràctic que simula la realitat empresarial. 40%
Proves objectives de tipus test
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta.
Cal treure un 4 per a poder ser avaluat/da a l’assignatura.
60%
Altres  

Addicionalment, el professor pot recomenar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (40%), i una prova objectiva de tipus test, que inclourà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (60%) .


Fonts d'informació

Bàsica Díez de Castro, José; Redondo López, Carmen, Barreiro Fernández, Begoña y López Barcos, M. Ángeles, Administración de Empresas: Dirigir en la sociedad del conocimiento, 2002,
Castillo Clavero, A.M. (Dir. y Coord.), Introducción a la economía y administración de empresas, 2003,

Complementària Daft, R.L., Administración, 2004. 6ª ed.,
Koontz, H. y Weihrich, H, Administración. Una perspectiva global, 2003,
Gómez-Mejía, L.R. y Balkin, D.B., Adminsitración, 2003,
Robbins, S. y Coulter, M., Administración, 2000,
Chiavenato, I. , Introducción a la Teoría General de la Administración, 1992,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/16204003
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent