DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) MÀRQUETING Codi 16204118
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER
CUADRADO MOYA, GUSTAVO
Adreça electrònica xavier.arnavat@urv.cat
gustavo.cuadrado@urv.cat
Professors/es
ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER
CUADRADO MOYA, GUSTAVO
Web
Descripció general L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer els fonaments de la disciplina del màrqueting a l'estudiant que entra en contacte amb ella per primera vegada.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Pot descriure i explicar els conceptes i termes bàsics del màrqueting.
Sap en què consisteix un pla de màrqueting.
Comprèn la funció estratègica del màrqueting i la seva importància per al rendiment general de l'empresa.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
1. Conceptes de màrqueting a. Concepte de màrqueting
b. Àmbits d’actuació del màrqueting
c. Orientacions i aproximacions al mercat
d. Evolució dels paradigmes de màrqueting
e. La funció del màrqueting a l’empresa
f. Relació entre el màrqueting i les vendes
g. Activitats de màrqueting a l’empresa
h. Organització funcional del màrqueting
i. Ètica i màrqueting
j. Els condicionants de l’entorn en el màrqueting
2. La planificació estratègica de màrqueting a. El procés de màrqueting
b. Necessitat de planificar en màrqueting
c. Conceptes de planificació de màrqueting
d. Els objectius i la seva naturalesa
e. Guia per a la preparació del pla de màrqueting
f. Funcions del pla de màrqueting
3. El mercat i les seves oportunitats a. Concepte de mercat
b. Classificació dels mercats
c. Conceptes de potencial de mercat
d. La participació del mercat
e. La penetració de mercat
f. L’estudi de la competència
4. El comportament del consumidor a. L’estudi del comportament del consumidor
b. Models de comportament
c. Els hàbits de compra
d. Comportaments de compra en les organitzacions
e. L’organització i els processos de compres a les empreses i organitzacions
5. La segmentació dels mercats i el posicionament dels productes i marques a. Conceptes i utilitats de la segmentació
b. Justificació de la segmentació dels mercats
c. Procés per a segmentar els mercats
d. Models de segmentació de mercats
e. Criteris de segmentació de mercats
f. Estratègies de segmentació i definició del públic objectiu
g. Conceptes d’imatge, identitat i posicionament
h. Procés per a determinar el posicionament dels productes i les marques
i. Interpretació dels posicionaments
6. La informació i les decisions de màrqueting a. La informació i el risc en les decisions
b. El sistema d’informació de màrqueting
c. L’estimació de la demanda
7. La gestió del producte i el servei a. Concepte i dimensions del producte i el servei
b. La línia de productes i serveis
c. Decisions sobre la marca
d. Altres atributs del producte
e. El cicle de vida del producte
f. La innovació i la renovació de productes
g. Estratègies de màrqueting per a empreses de serveis
8. La política de preus i marges a. Conceptes de preus i marges
b. Fixació de preus
c. Estratègies de preus en el llançament del producte
d. Estratègies de variació de preus
9. Els canals de distribució a. Operativitat en els canals de distribució
b. Elecció de canals de distribució
c. La direcció i el poder en el canal
d. El sistema comercial i la distribució
e. Tendències en la distribució del futur
10. La comunicació integrada de màrqueting a. El mix de comunicació
b. La promoció de vendes
c. El màrqueting directe i l’e-comerce
d. Les relacions públiques
e. Principis de la publicitat
f. Disseny i desenvolupament de campanyes publicitàries
g. Avantatges i inconvenients de la venda personal
h. Tipologies d’organització de vendes
i. Gestió i direcció de la força de vendes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 1 3
Sessió Magistral
A5
B3
C3
C4
45.5 45.5 91
Atenció personalitzada
10 10 20
 
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
1.5 22.5 24
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
1 11 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es farà la presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a
l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets.


Atenció personalitzada
Descripció
Preparació i discusió dels treballs de desenvolupament en grup, a realitzar al llarg del curs, en contacte amb el professor

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
La qualificació final en primera convocatòria com a mínim el resultat de 4 proves (prova integral i
pràctiques/treballs/etc.) i almenys dues d’elles seran de caràcter individual.
50%
Proves de desenvolupament
A5
B3
C3
C4
Prova integral que tindrà lloc en la data oficial de la primera convocatòria. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria es podrà obtenir la qualificació màxima a travès d'una prova integral, que serà el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Kotler, P., irección de Marketing. Edición del Milenio, 10ª Edición, 10ª Edición, Madrid, Prentice-Hall, 2000

Dossier(s) d’articles preparats pels professors. Disponibles Al Moodle.

Complementària
  • Santesmases, M. Marketing. Conceptos y estrategias. Madrid, Pirámide, 1999.
  • Martin Armario, E. Marketing. Ariel, Barcelona, 1998.
  • Lambin, J.J. Marketing estratégico, Madrid. McGraw Hill, 1995.
  • Rodríguez Ardura, I. El Marketing y el éxito en la empresa (2ª ed.). Madrid: Pirámide, 1998.
  • Kotler, P.; Armstrong, G.; Saunders, J.; Wong, V. Principles of marketing. The European Edition. Hertfordshire: Prentice Hall, 1999.
Recomanacions


 
Altres comentaris
Es recomena consultar l'espai Moodle de l'assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent