IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) MONETARY MACROECONOMICS Code 16204119
Study programme
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second 2Q
Language
Castellà
Català
Department Economics
Coordinator
CURULL GASOL, JOSE
E-mail jose.curull@urv.cat
Lecturers
CURULL GASOL, JOSE
Web
Relevant information Estudi del funcionament del sistema econòmic a curt termini, especialment de les seves institucions financeres i dels mercats de diner, de bons, d'accions i de divises. Comprensió dels efectes de les polítiques monetària, fiscal i canviària així com de les expectatives dels agents privats.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A7 Understand basic micro- and macroeconomic principles and their influence on the financial sector.
Type B Code Competences Transversal
 B4 Autonomy, responsibility and initiative
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A7 Analyze: (i) the effects of demand policies on a closed economy and an open economy, (ii) the adjustment of an economy with an external imbalance, and (iii) the role of expectations in macroeconomic analysis .
Understand the macroeconomic effects of financial crises.
Type B Code Learning outcomes
 B4 Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
Decide how to manage and organize work and time.
Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

Contents
Topic Sub-topic
1. Les institucions financeres • El sistema financer en les economies modernes
• El diner i el crèdit
• El banc central
• El mercat interbancari
2. La política monetària a curt termini • Introducció
• El mercat de béns i la corba IS
• El mercat de diner i la corba LM
• L’equilibri
• La política fiscal
• La política monetària
3. Polítiques de demanda i tipus de canvi • Els intercanvis internacionals i el mercat de divises
• Equilibri en una economia oberta
• Ajustament de la balança de pagaments
• Política monetària, fiscal i canviària en una economia oberta
4. Les expectatives i la inflació • Les expectatives en la teoria econòmica
• El creixement del diner, la inflació i els tipus d’interès nominals i reals
• Els preus i el rendiment dels bons
• La borsa de valors i les variacions dels preus de les accions
• La política monetària, les expectatives i la producció
• La reducció del dèficit, les expectatives i la producció
5. Moviments de capital, tipus de canvi i crisis financeres
• Les crisis canviàries en un sistema de tipus de canvi fix
• Les fluctuacions del tipus de canvi en un sistema de tipus de canvi flexible
• Episodis de crisis financeres

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Lecture
A7
35 38 73
Previous studies
A7
B4
1 10 11
Problem solving, classroom exercises
A7
B4
10 0 10
Assignments
A7
B4
C4
1 25 26
Forums of discussion
A7
B4
C4
1 6 7
Personal tuition
A7
B4
4 5 9
 
Objective multiple-choice tests
A7
1 1 2
Extended-answer tests
A7
C4
1 1 2
Objective short-answer tests
A7
2 2 4
Practical tests
A7
2 2 4
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Explicació dels objectius i continguts de l'assignatura, les metodologies d'avaluació i les seves relacions amb les competències que l'alumne ha d'assolir. Informació sobre l'atenció personalitzada als alumnes.
Prova de coneixements previs de matemàtiques sense nota d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura
Previous studies Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent
Problem solving, classroom exercises Resolució dels exercicis de cada tema a l'aula ordinària per part dels alumnes amb la correcció del professor
Assignments Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els llibres proposats pel professor. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6.
Forums of discussion Debat virtual entre els alumnes a partir d'un text periodístic sobre problemes econòmics i financers proposat pel professor
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Personalized attention
Description
Hi haurà tres tipus d'atenció personalitzada. A l'aula ordinària: temps de classe abans de cada prova parcial en el qual cada alumne pot presentar els seus dubtes i el professor respondrà davant de la resta dels alumnes que vulguin assistir-hi. Al despatx del professor: tutoria personalitzada sobre el treball de recensió d'un llibre i possibilitat de plantejament de dubtes o problemes en qualsevol moment del curs. Per correu electrònic: comunicació virtual per resoldre dubtes o problemes administratius i/o d'informació. No es respondrà dubtes de continguts per aquesta via.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Previous studies
A7
B4
Estudi de la solució dels exercicis de cada tema per part de l'alumne abans de la classe pràctica corresponent.
Al programa de l'assignatura es detallarà els capítols del llibre "Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos" que cal estudiar per a cada classe.
L'avaluació es farà mitjançant proves orals a l'aula ordinària amb resolució a la pissarra dels exercicis per part del alumnes.
5%
Assignments
A7
B4
C4
Lectura i recensió d'un llibre a elecció de l'alumne entre els dos llibres proposats pel professor com a bibliografia complementària. La recensió escrita no haurà de tenir menys de 4 pàgines ni més de 6 amb lletra Times New Roman 12, paper DIN A4, escrit a 1 espai i mig. 20%
Forums of discussion
A7
B4
C4
Debat virtual a l'espai del Moodle a partir d'un text periodístic proposat pel professor sobre els actuals problemes econòmics i financers. Les condicions de participació al fòrum seran comunicades a l'inici del Debat. 5%
Objective multiple-choice tests
A7
Preguntes teòriques dins de les proves parcial i dins de l'examen final. Són preguntes tancades amb 4 opcions, amb només una correcta. La resposta errònia resta la part estadísticament proporcional 18%
Extended-answer tests
A7
C4
Preguntes obertes dins de les proves parcials durant el curs i dins de l'examen final 6%
Objective short-answer tests
A7
Preguntes directes dins de les proves parcials durant el curs i dins de l'examen final. Són de dos tipus: a) preguntes teòriques a les quals cal donar una definició; b) preguntes teòriques que cal respondre amb un gràfic d'un model geomètric o un mapa conceptual amb aclariments molt breus. 23%
Practical tests
A7
Exercicis dins de les proves parcials i dins de l'examen final. Poden ser de dos tipus: exercicis de resolució algebraica i exercicis de resolució gràfica. 23%
Others  
 
Other comments and second call

En primera convocatòria l'avaluació continuada consta de: a) 2 proves parcials durant el curs, cadascuna de les quals val un 10% de la nota final; b) 5 classes de proves orals sobre exercicis que compta un total de 5% de la nota final; c) un fòrum de discussió virtual que val un 5% de la nota final; d) un treball de lectura i recensió d'un llibre que val un 20% de la nota final; e) un examen final sobre tot el contingut de l'assignatura que val un 50% de la nota final.

En segona convocatòria, hi ha un examen sobre tot el contingut de l'assignatura que val un 100% de la nota final.


Sources of information

Basic J. Stiglitz, Macroeconomía, 2ª Ed. Ampliada y actualizada, Ariel Economía, Barcelona 2004
O. Blanchard, Macroeconomía, 2ª Ed; Reimpresión 2002, Prentice Hall, Madrid 2002
R. Dornbusch, S. Fischer; R. Startz, Macroeconomía, 8ª Ed, Mc Graw Hill, Madrid 2002
B. Belzunegui; J. Cabrerizo; R. Padilla; I. Valero, Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos, 1ª Ed, Prentice Hall, Madrid 2002

El llibre "Macroeconomía - Cuestiones y ejercicios resueltos" és d'ús obligatori per a les classes de Resolució d'exercicis a l'aula ordinària amb estudis previs per part dels alumnes.

Complementary J. Tugores, El lado oscuro de la economía - Lo que no quieren que sepas sobre la crisis, 1ª Ed, Gestión 2000, Barcelona 2009
P. Krugman, El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, 1ª Ed, Crítica, Barcelona 2009

Cada alumne ha d'escollir un d'aquests llibres per realitzar el seu treball de recensió.

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO MACROECONOMICS/16204005
PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS/16204006
MATHEMATICS II/16204009
MATHEMATICS I/16204008
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS/16204004
 
Other comments
Es recomana l'assistència regular a totes les classes, la participació activa a totes les activitats d'avaluació continuada i el seguiment diari de les novetats de l'assignatura mitjançant el CV Moodle.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.