DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) FINANCES INTERNACIONALS Codi 16204202
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
LI ., XIAONI
Adreça electrònica xiaoni.li@urv.cat
Professors/es
LI ., XIAONI
Web
Informació rellevant Finances Internacionals està dissenyat per proporcionar coneixements i habilitats necessàries en la gestió financera. En acabar el curs, els participants comprendran i apreciaran els problemes financers internacionals que s'enfronten les empreses quan operen en el context internacional. El curs es desenvoluparà tant en els fonaments teòrics i pràctics dels que operen en un entorn empresarial cada vegada més globalitzat. Se centra en un coneixement pràctic dels mercats de divises, els mercats internacionals monetaris i mercats de capitals internacionals i també cobreix diversos temes de la gestió financera internacional, que són essencials per a aquells que estan compromesos i actius en administració de negocis internacionals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Comprendre el sistema financer: conèixer les institucions, els productes i els mercats que el formen, així com les relacions entre elles i amb el seu entorn econòmic.
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Entén i explica les formes de finançament i inversió internacional per part de les empreses.
 A7 Sap explicar els factors que determinen el nivell dels tipus de canvi.
Descriu el funcionament operatiu dels mercats de divises.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1. L'entorn financer internacional 1.1 Introducció a les finances internacionals
1.2 Mercats monetaris internacionals
1.3 Els mercats de divises (FOREX)
1.4 Els mercats d’eurodivises
1.5 Arbitratge i règim de paritat internacionals


TEMA 2. Gestió del risc de canvi
2.1 Gestió de l'exposició al risc de canvi
2.2 Exposició de transaccions
2.3 Exposició operativa
2.4 Exposició de traducció
2.5 Cobertura del risc de divises
2.5 Projecte de simulació: FOREX


TEMA 3. Inversió Internacional i Finançament Global 3.1 Direcció Financera Internacional
3.2 Entrada estratègica en els mercats internacionals
3.3 Gestió del risc país


TEMA 4. Altres temes rellevants 4.1 Les crisis financeres en economies obertes. Influència en la Balança de Pagaments
4.2 Anàlisi d'inversions a l'exterior
4.3 Normes internacionals d'informació financera


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
Sessió Magistral
A6
B4
C1
38 42 80
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A6
B4
C1
10 22 32
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
B4
C1
8 22 30
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves orals
A1
A7
B4
C1
1 0 1
Proves pràctiques
A1
A7
B4
C1
1 0 1
Proves mixtes
A1
A7
B4
C1
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introduir l'esquema del curs, forma d'avaluació i hores d'oficina.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura acompanyat d'alguns materials de lectura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada es durà a terme durant hores d'oficina o a través del correu electrònic, etc.

Atenció personalitzada
Descripció
Les hores d'oficina s'establirà per resoldre qualsevol problema o dubte que els estudiants puguin tenir, també es poden habilitar les comunicacions per correu electrònic o moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
A7
B4
C1
Treball (o projecte) sobre algún dels temes del curs. 20%
Proves mixtes
A1
A7
B4
C1
Prove final que combinen preguntes de desenvolupament, preguntes objectives de preguntes curtes (numerico) i/o proves objectives tipus test. 60%
Proves orals
A1
A7
B4
C1
Presentació d'un tema relacionat amb els continguts del curs. 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria
Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja segons la ponderació de més amunt.


En segona convocatòria
Per aprovar l'assignatura cal obtenir més d'un 5 de mitja i compte 100% de l'avaluació final del curs.


Fonts d'informació

Bàsica Levi, M. D. , International Finance, 5th ed. , Routledge
Butler, K. C., Multinational Finance, 4th ed. , Wiley
Shapiro, A. C., Multinational Financial Management, 8th ed. , Wiley

Complementària Heather D. Gibson, International finance : exchange rates and financial flows in the international financial system , 1996, Longman
Akkizidis, D. & Khandelwal, S. K., Financial Risk Management for Islamic Banking and Finance, , Palgrave Macmillan

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS/16204113

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16204101
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent