DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS Codi 16204204
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Economia
Coordinador/a
LOVCHA ., YULIYA
Adreça electrònica yuliya.lovcha@urv.cat
Professors/es
LOVCHA ., YULIYA
Web
Informació rellevant Aquest curs analitzarà tres àmbits diferents: a) el Sistema Monetari Internacional, b) els mercats de capitals globals i c) les estratègies d'internacionalització de les empreses. Els objectius del curs són donar una base teòrica i uns instruments pràctics per a que l'estudiant conegui millor les relacions econòmiques internacionals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A7 Entendre els principis bàsics de l'economia (tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic) i la seva influència sobre el sector financer.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Explica els mecanismes de relacions internacionals.
Explica les estratègies d’internacionalització empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

Continguts
Tema Subtema
Tema 0. Globalització, mercats emergents i relacions econòmiques internacionals 0.1. El procés de globalització
0.2. Els mercats emergents
0.3. Les relacions econòmiques internacionals
PART I. LA DIMENSIÓ INTERNACIONAL DE L’EMPRESA
TEMA 1. Inversió Estrangera Directa
1.1Introducció
1.2. El significat de la IED
1.3. Relació entre comerç i mobilitat de factors
1.4. Avantatges de la IED

TEMA 2. Multinacionals: l’estratègia de les empreses multinacionals
2.1 Introducció
2.2. Indústria, estratègia, i comportament empresarial
2.3. L’empresa com a cadena de valor
2.4. Integració global versus responsabilitat local
2.5. Tipus d’estratègia

TEMA 3. Estratègies Col·laboratives
3.1. Introducció
3.2. Situacions a on l’exportació és inviable
3.3. Motius d’acord de col•laboració
3.4. Tipus d’acords de col•laboració
3.5. Problemes en els acords de col•laboració
3.6. Estratègies i direcció d’acords de col•laboració
TEMA 4. Estratègies d’Exportació i Importació
4.1. Introducció
4.2. Estratègies d’exportació
4.3. Intermediaris d’exportació
4.4. Finançament de l’exportació
4.5. Estratègies d’importació
PART II. EL SISTEMA MONETARI INTERNACIONAL I LA INFLUÈNCIA EN AL POLÍTICA MACROECONÒMICA
TEMA 5. Introducció i el patró-or
5.1. Introducció
5.2. Objectius de les polítiques macroeconòmiques
5.3. El patró-or

TEMA 6. El Sistema Monetari Internacional
6.1 Introducció
6.2 Sistema de Bretton Woods i el FMI
6.3 El col•lapse del Sistema de Bretton Woods
6.4 Les opcions de política econòmica en el Sistema de Bretton Woods

PART III. EL MERCAT GLOBAL DE CAPITAL I ELS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT

TEMA 7. El mercat internacional de capital i els beneficis del comerç
7.1. Introducció
7.2. Guanys del comerç internacional
7.3. La diversificació de la cartera
7.4. Classificació dels actius

TEMA 8. Banca internacional i regulació d’operacions bancàries internacionals
8.1. Participants
8.2. Offshore de la banca
8.3. Offshore del comerç de divises
8.4. La regulación de la banca internacional
8.5. Dificultades para regular las operacions bancàries internacionals

TEMA 9. Mercat de capitals i Països en Vies de desenvolupament
9.1. Introducció
9.2. Països rics i pobres: la bretxa
9.3. Característiques dels països pobres
9.4. El deute en països en vies de desenvolupament

TEMA 10. L’endeutament I el deute dels països en vies de desenvolupament
10.1. Introducció
10.2. El problema del “pecat original”
10.3. Tipus de capital financer
10.4. Les crisis d’Amèrica Llatina, Est d’Àsia i Rússia
10.5. Lliçons de les crisis i potencials reformes
10.6. El rol de la geografia i el capital humà en la pobresa.Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C1
2 0 2
Sessió Magistral
C1
40 60 100
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B6
12 16 28
Atenció personalitzada
B6
2 0 2
 
Proves de desenvolupament
A7
B6
C1
6 12 18
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de la matèria durant la primera sessió
Sessió Magistral Sessions magistrals pressencials.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi de cas
Atenció personalitzada Atenció personalitzada a l'aula per part del professorat

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció a l'estudiant per ajudar al seu aprenantge. Aquesta es realitzarà a l'aula així com el despatx durant l'horari d'atenció.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B6
Realització d'estudi de cas 25%
Proves de desenvolupament
A7
B6
C1
Preguntes a desenvolupar de tipus teòric-pràctic dividides en 2 parcials (amb un pes del 12,5% de la nota cadascun d'ells) i en un examen integral en la data de convocatòria oficial (amb un pes del 50% de la nota final). 75%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'estudiant obtindrà elmàxim entre:

a) la nota de l'examen en 2a convocatòria

b) la nota de l'examen final amb un pes del 75% i les pràctiques TICs i elsseminaris realitzats a classe durant el curs (25%)

---

IMPORTANT:

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.


Fonts d'informació

Bàsica

Krugman, P.R.; Obstfeld, M. (2006): Economía Internacional. Teoría y política, Ed. Pearson, Madrid, 7a edición.

Daniels, J. D.; Radebaugh, L.H. (2000): Negocios internacionales, Ed. Pearson, México, 8a. edición.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA MUNDIAL/16204105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent