DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA: GESTIÓ DE RISCOS CORPORATIUS Codi 16204215
Ensenyament
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ANDREU CORBATON, JORDI
Adreça electrònica jordi.andreuc@urv.cat
0
Professors/es
ANDREU CORBATON, JORDI
CARDONA TOMAS, JOSE MARIA
Web
Descripció general L'objectiu final de l'assignatura és donar a l'alumne una visió global de la gestió de riscs dins d'una empresa. Els objectius particulars són definir, detectar i analitzar els riscs als que està exposada una empresa, intentant establir processos i tècniques de gestió dels mateixos, amb la finalitat d'equilibrar recompensa i risc en tots i cadascun dels processos d'un negoci, intentant entendre a més la dinàmica canviant d'aquesta realitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de dirigir l'àrea financera i/o comptable de qualsevol organització, pública o privada, aportant una visió interrelacionada d'ambdues àrees.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els riscos empresarials més importants.
Coneix els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
 A6 Sap utilitzar els mètodes de valoració i gestió de riscos empresarials.
Dissenya mecanismes i eines pròpies per a la gestió de riscos empresarials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.ERM (Enterprise Risk Management) 1. Introducció: risc i recompensa.
2. Classificació de riscs corporatius.
3. Introducció a la cobertura i transmissió de riscs.El ERM.
Tema 2. Introducció del Risc en la valoració de projectes d'inversió. 1. Introducció
2. La sensibilitat com mesura de risc
3. Les decisions d'inversió en l'entorn aleatori
4. Esperança y variància del VAN
5. Equivalent cert d'un projecte d'inversió
Tema 3. Risc de Mercat 1. Definició i identificació del risc de mercat.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de mercat.
3. Cobertura del risc de mercat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 4. Risc de Crèdit 1. Definició i identificació del risc de crèdit.
2. Mètodes de valoració del risc de crèdit
3. Cobertura del risc de credit a través de productes derivats
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 5. Risc de Canvi 1. Definició i identificació del risc de canvi.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de canvi.
3. Cobertura del risc de canvi a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 6. Risc de Liquiditat 1. Definició i identificació del risc de liquiditat
2. Mètodes de valoració i gestió del risc de liquiditat.
3. Cobertura del risc de liquiditat a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 7. Risc operatiu, tecnològic i risc ètic: gestió, ètica i responsabilitat social corporativa (RSC) 1. Definició i identificació del risc operatiu, tecnològic i ètic.
2. Les preferències de l'inversor i l'aversió al risc.
3. Psicologia de la decisió: Biaixos psicològics en la presa de decisions.
4. Estratègia i Lideratge (Strategy and Leadership).
5. Responsabilitat Social Corporativa (Corporate Social Responsibility)
6. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 8. Risc Legal 1. Definició i identificació del risc legal.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc legal.
3. Cobertura del risc legal a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 9. Risc d'Imatge 1. Definició i identificació del risc d'imatge.
2. Mètodes de valoració i gestió del risc d'imatge.
3. Cobertura del risc d'imatge a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.
Tema 10. Altres Riscs 1. Definició i identificació d'altres riscs.
2. Mètodes de valoració i gestió d'altres riscs.
3. Cobertura a través de productes derivats.
4. Seguiment i control de la política de risc.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B4
1 3 4
Sessió Magistral
A2
A6
C3
29 43 72
Presentacions / exposicions
A6
B5
B6
C4
6 12 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2
A6
B5
20 30 50
Atenció personalitzada
B4
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C3
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries S'introdueixen els objectius globals de l'assignatura i l'estructura de les classes.
Sessió Magistral Es defineixen i aporten continguts teòrics i pràctics que permeten a l'alumne realitzar un correcte anàlisi i tractament de riscs
Presentacions / exposicions Es realitza la defensa del treball realitzat en les sessions pràctiques, així com la defensa dels continguts teòric-pràctic adquirits
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques S'utilitzen eines informàtiques per automatitzar la recerca d'informació, el càlcul, l'anàlisi i la gestió dels riscs empresarials
Atenció personalitzada En l'atenció personalitzada es presta atenció als dubtes, preguntes i orientació de cara a les diferents proves d'avaluació.

Atenció personalitzada
Descripció
En l'atenció personalitzada es presta atenció als dubtes, preguntes i orientació de cara a les diferents proves d'avaluació. Aquesta activitat es farà dins l'horari establert com a atenció personalitzada.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A6
B5
B6
C4
Presentació de l'informe realitzat al llarg del curs 50%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C3
Prova d'avaluació final 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura serà avaluable tant en primera com en segona convocatòria a través d'Avaluació Contínua (AC), que consistirà en:

Presentació de treballs: s'haurà de realitzar un informe complert que s'anirà presentan en les diferents fases d'elaboració del mateix. Les diferents presentacions i defenses puntuaran en global un 50%.

Examen final: el 50% restant procedirà d'un examen final tipus test. La nota mínima exigida en el mateix és un 3.5

Els alumnes que no s'acullin a l'AC poden superar l'assignatura realitzant l'examen final tipus test.


Fonts d'informació

Bàsica Brown, G. W.; Chew, D. H, Corporate Risk, Risk Books, 1999,
Hull, J.C, Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones, Pearson Educación, 2009,
Merna, T.; Al-Thani, F.F, Corporate Risk Management, Wiley, 2008,
Ruiz, G.; Jiménez, J. I.; Torres, J. J. , La gestión del riesgo financiero, Ediciones Pirámide, 2000,
Suarez, Suarez, A, Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Ediciones Pirámide, 2005,

Complementària Doldán, F.; Rodríguez, M. , La gestión del Riesgo de Crédito. Métodos y Modelos de Predicción de la Insolvencia Empresarial, AECA Monografías, 2002,
Knop, R.; Vidal, J.; Cachán, J. , Derivados de crédito. Aspectos Financieros y legales, Pirámide, 2003,
Knop, R. , Manual de Instrumentos Derivados. Tres décadas de Blach-Scholes, Escuela de Finanzas Aplicadas, Grupo Analistas, 2005,
Peña, J. I. , La gestión de riesgos financieros de mercado y crédito, Educación. 2002,
Andreu, J., Pullback, Octaedro, 2010,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16204007
ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS/16204108
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS/16204113
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16204101
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16204112
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent