DATOS IDENTIFICATIVOS 2010_11
Asignatura (*) INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD Código 16214001
Titulación
Grado de Administración y Dirección de Empresas
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo
6 Formación básica Primer Primero
Lengua de impartición
Anglès
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
BARROS PIRIS, MARIA ISABEL
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
ESPASA ARANA, JORDI
Correo-e mariaisabel.barros@urv.cat
jordi.espasa@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariadolors.pellice@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Profesores/as
BARROS PIRIS, MARIA ISABEL
ESPASA ARANA, JORDI
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
Información relevante Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per als estudiants.

Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender.
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A2 Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i reconeixement comptable.
Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en l'elaboració dels estats financers.
Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de l'actiu i passiu considerats.
Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B1 Adapta los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.
Tiene una visión de conjunto de las diferentes teorias o metodologías de una asignatura.
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C4 Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.

Contenidos
tema Subtema
TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1. La comptabilitat: Concepte i objectius
2. Divisió de la comptabilitat d’empresa
3. Usuaris de la informació comptable
4. La comptabilitat financera
5. Qüestions pràctiques
TEMA 2. EL PATRIMONI I EL MÈTODE COMPTABLE 1. El patrimoni de l’empresa
1.1. Concepte
1.2. Elements patrimonials
1.3. Masses patrimonials
1.4. El balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial
1.5. Casos pràctics
2. Els instruments de representació comptable
2.1 El compte com instrument de representació comptable
2.1.1 Concepte i estructura del compte
2.1.2 Terminologia del compte
2.1.3 Convenis de càrrec i abonament
2.1.4 Casos pràctics
2.2 Els llibres de comptabilitat com instrument formal de representació comptable
3. El mètode comptable
3.1 Captació de dades
3.2 Mesura i valoració
3.3 Registre comptable
3.4 Agregació en estats comptables
TEMA 3. El CICLE COMPTABLE 1. Concepte i fases del cicle comptable
2. Fase inicial o d’obertura
3. Fase de desenvolupament
4. Fase de conclusió o tancament
4.1 Regularització
4.2 Determinació del resultat
4.3 Assentament de tancament
5. Cas pràctic del cicle comptable
TEMA 4. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT 1. La regulació de la comptabilitat a Espanya
2. El Pla General de Comptabilitat: Estructura i funcionament
3. El Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat
4. Casos pràctics
TEMA 5. EXISTÈNCIES 1. Concepte i classificació de les existències
2. Valoració de les existències
3. Procediment especulatiu amb desdoblament de compres i vendes: Regularització
4. Deteriorament de valor de les existències
5. Comptabilitat de l’IVA
6. Casos pràctics
TEMA 6. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS: COMPTES A COBRAR I A PAGAR 1. Concepte i classificació de les comptes a cobrar
2. Valoració dels comptes a cobrar
3. Clients i bestretes de clients
4. Efectes comercials a cobrar
4.1. Efectes comercials en gestió de cobrament
4.2. Efectes comercials descomptats
4.3. Efectes comercials impagats
5. Clients de dubtós cobraments i correccions de valors
6. Deutors diversos
7. Concepte i classificació de les comptes a pagar
8. Proveïdors i bestretes de proveïdors
9. Creditors diversos
10. Comptes relacionats amb el personal de l’empresa
11. Comptes relacionats amb l’Administració
12. Casos pràctics
TEMA 7. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Immobilitzat material
1.2 Concepte i classificació
1.3 Normes de registre i valoració
1.4 Operacions comptables del immobilitzat material:
1.4.1 Adquisicions a subministradors aliens
1.4.2 Adquisicions per producció pròpia
1.4.3 Adquisicions per permuta
1.4.4 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.4.5 Baixes en inventari
1.4.6 Ampliacions i millores
1.4.7 Vendes d'immobilitzat material
1.5 Casos pràctics
2. Inversions immobiliàries
2.1 Concepte i classes
2.2 Valoració i comptabilització
2.3 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
2.4 Casos pràctics
TEMA 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1 Concepte i classes
1.2 Normes de registre i valoració
1.3 Despeses d'investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4 Fons de comerç
1.5 Drets de traspàs
1.6 Aplicacions informàtiques
1.7 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.8 Casos pràctics
TEMA 9. INGRESSOS I DESPESES: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 1. Ingressos
1.1 Concepte i valoració
1.2 Comptes de vendes d'ingressos
2. Despeses
2.1 Concepte i valoració
2.2 Comptes de compres i despeses
3. Periodificació d’ingressos i despeses
4. Determinació del resultat
5. Casos pràctics

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase
Horas fuera de clase
(**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
Sesión magistral
A2
B1
26 33 59
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A2
B1
26 57 83
Atención personalizada
A2
2 0 2
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
B1
C4
3 0 3
Pruebas prácticas
A2
B1
C4
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atención personalizada
descripción
A l'inici del curs el professor facilitarà a l'alumne l'horari d'atenció per consultes.

Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A2
B1
Al llarg del curs, durant les sessions magistrals, el professor plantejarà diferents qüestions que hauran de respondre oralment els estudiants. 5%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A2
B1
C4
Es realitzaran dues proves al llarg del curs. La segona tindrà un major pes específic perquè al ser coneixements acumulatius engloba també els continguts anteriors. 10% Primera prova

20% Segona prova
Pruebas prácticas
A2
B1
C4
En data oficial es realitzarà l'última prova que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic complert. Englobarà els coneixements de tota l'assignatura. 65%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

A la segona convocatòria únicament es mantindrà la qualificació obtinguda a la prova oral.
El 95% restant s'avaluarà en una prova global, donat que els coneixements en aquesta assignatura són coneixements acumulatius.


Fuentes de información

Básica

- Contabilidad financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Contabilidad Financiera: Un enfoque actual. C. Mallo y A. Pulido. Editorial Paraninfo.

- Plan General de Contabilidad. A. Pedro Gómez, P. Rodríguez Sanz, F. Alcarz Quiles, J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Ejercicios resueltos y comentados con el Nuevo Plan General de Contabilidad. F. Gómez, O. Amat. ACCID.

- Guía práctica del Plan General de Contabilidad. E. Pascual. Editorial Lex Nova.

Complementária

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.