IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) INTRODUCTION TO ACCOUNTING Code 16214001
Study programme
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Formació bàsica First First
Language
Anglès
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
BARROS PIRIS, MARIA ISABEL
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
ESPASA ARANA, JORDI
E-mail mariaisabel.barros@urv.cat
jordi.espasa@urv.cat
mangels.trave@urv.cat
mariahelena.suarez@urv.cat
mariadolors.pellice@urv.cat
ramon.casamitjana@urv.cat
mariajose.porras@urv.cat
Lecturers
BARROS PIRIS, MARIA ISABEL
ESPASA ARANA, JORDI
TRAVÉ BAUTISTA, M. ÀNGELS
SUÁREZ ELUSTONDO, MARIA HELENA
PELLICÉ SALVAT, MARIA DOLORS
CASAMITJANA OLIVE, RAMON
PORRAS GARCIA, MARIA JOSE
Web
General description Aquesta assignatura inicia a l’estudiant en els aspectes generals de la comptabilitat, així com en aquells aspectes més rellevats que permetin elaborar una informació que sigui útil per als estudiants.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Comprèn els objectius que es pretenen amb la informació comptable resultant de la pràctica comptable i coneix les bases del Marc Conceptual de la Comptabilitat incorporat al PGC 2007.
Coneix el concepte d'ingrés i despesa, la seva classificació i els criteris de registre i reconeixement comptable.
Aplica els procediments utilitzats per a la representació del cicle comptable que desemboca en l'elaboració dels estats financers.
Coneix i sap aplicar els criteris de valoració i reconeixement comptable dels diferents elements de l'actiu i passiu considerats.
Entén el mètode que segueix la comptabilitat per al tractament dels fets comptables susceptibles de ser reconeguts d'acord amb un procediment sistemàtic.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. COMPTABILITAT I SISTEMES D'INFORMACIÓ 1. La comptabilitat: Concepte i objectius
2. Divisió de la comptabilitat d’empresa
3. Usuaris de la informació comptable
4. La comptabilitat financera
5. Qüestions pràctiques
TEMA 2. EL PATRIMONI I EL MÈTODE COMPTABLE 1. El patrimoni de l’empresa
1.1. Concepte
1.2. Elements patrimonials
1.3. Masses patrimonials
1.4. El balanç de situació com expressió de l’equilibri patrimonial
1.5. Casos pràctics
2. Els instruments de representació comptable
2.1 El compte com instrument de representació comptable
2.1.1 Concepte i estructura del compte
2.1.2 Terminologia del compte
2.1.3 Convenis de càrrec i abonament
2.1.4 Casos pràctics
2.2 Els llibres de comptabilitat com instrument formal de representació comptable
3. El mètode comptable
3.1 Captació de dades
3.2 Mesura i valoració
3.3 Registre comptable
3.4 Agregació en estats comptables
TEMA 3. El CICLE COMPTABLE 1. Concepte i fases del cicle comptable
2. Fase inicial o d’obertura
3. Fase de desenvolupament
4. Fase de conclusió o tancament
4.1 Regularització
4.2 Determinació del resultat
4.3 Assentament de tancament
5. Cas pràctic del cicle comptable
TEMA 4. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT 1. La regulació de la comptabilitat a Espanya
2. El Pla General de Comptabilitat: Estructura i funcionament
3. El Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat
4. Casos pràctics
TEMA 5. EXISTÈNCIES 1. Concepte i classificació de les existències
2. Valoració de les existències
3. Procediment especulatiu amb desdoblament de compres i vendes: Regularització
4. Deteriorament de valor de les existències
5. Comptabilitat de l’IVA
6. Casos pràctics
TEMA 6. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS COMERCIALS: COMPTES A COBRAR I A PAGAR 1. Concepte i classificació de les comptes a cobrar
2. Valoració dels comptes a cobrar
3. Clients i bestretes de clients
4. Efectes comercials a cobrar
4.1. Efectes comercials en gestió de cobrament
4.2. Efectes comercials descomptats
4.3. Efectes comercials impagats
5. Clients de dubtós cobraments i correccions de valors
6. Deutors diversos
7. Concepte i classificació de les comptes a pagar
8. Proveïdors i bestretes de proveïdors
9. Creditors diversos
10. Comptes relacionats amb el personal de l’empresa
11. Comptes relacionats amb l’Administració
12. Casos pràctics
TEMA 7. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 1. Immobilitzat material
1.2 Concepte i classificació
1.3 Normes de registre i valoració
1.4 Operacions comptables del immobilitzat material:
1.4.1 Adquisicions a subministradors aliens
1.4.2 Adquisicions per producció pròpia
1.4.3 Adquisicions per permuta
1.4.4 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.4.5 Baixes en inventari
1.4.6 Ampliacions i millores
1.4.7 Vendes d'immobilitzat material
1.5 Casos pràctics
2. Inversions immobiliàries
2.1 Concepte i classes
2.2 Valoració i comptabilització
2.3 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
2.4 Casos pràctics
TEMA 8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 1. Immobilitzat intangible
1.1 Concepte i classes
1.2 Normes de registre i valoració
1.3 Despeses d'investigació i desenvolupament i propietat industrial
1.4 Fons de comerç
1.5 Drets de traspàs
1.6 Aplicacions informàtiques
1.7 Correccions valoratives: amortitzacions i deterioraments de valor
1.8 Casos pràctics
TEMA 9. INGRESSOS I DESPESES: DETERMINACIÓ DEL RESULTAT 1. Ingressos
1.1 Concepte i valoració
1.2 Comptes de vendes d'ingressos
2. Despeses
2.1 Concepte i valoració
2.2 Comptes de compres i despeses
3. Periodificació d’ingressos i despeses
4. Determinació del resultat
5. Casos pràctics

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
B1
26 33 59
Problem solving, classroom exercises
A2
B1
26 57 83
Personal tuition
A2
2 0 2
 
Objective short-answer tests
A2
B1
C4
3 0 3
Practical tests
A2
B1
C4
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Personalized attention
Description
A l'inici del curs el professor facilitarà a l'alumne l'horari d'atenció per consultes.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Lecture
A2
B1
Al llarg del curs, durant les sessions magistrals, el professor plantejarà diferents qüestions que hauran de respondre oralment els estudiants. 5%
Objective short-answer tests
A2
B1
C4
Es realitzaran dues proves al llarg del curs. La segona tindrà un major pes específic perquè al ser coneixements acumulatius engloba també els continguts anteriors. 10% Primera prova

20% Segona prova
Practical tests
A2
B1
C4
En data oficial es realitzarà l'última prova que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic complert. Englobarà els coneixements de tota l'assignatura. 65%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria únicament es mantindrà la qualificació obtinguda a la prova oral.
El 95% restant s'avaluarà en una prova global, donat que els coneixements en aquesta assignatura són coneixements acumulatius.


Sources of information

Basic

- Contabilidad financiera: Nuevo Plan General de Contabilidad y de PYMES. J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Contabilidad Financiera: Un enfoque actual. C. Mallo y A. Pulido. Editorial Paraninfo.

- Plan General de Contabilidad. A. Pedro Gómez, P. Rodríguez Sanz, F. Alcarz Quiles, J. Wande-Berghe Lozano, C. Bañón. Editorial Pirámide.

- Ejercicios resueltos y comentados con el Nuevo Plan General de Contabilidad. F. Gómez, O. Amat. ACCID.

- Guía práctica del Plan General de Contabilidad. E. Pascual. Editorial Lex Nova.

Complementary

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.