DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA Codi 16214004
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
OSÓRIO DA COSTA ., ANTÓNIO MIGUEL
CARLES LAVILA, MISERICÒRDIA
PASCUAL LORENTE, ALBERT
MIRAVET ARNAU, DANIEL
Adreça electrònica misericordia.carles@urv.cat
mariajose.perez@urv.cat
albert.pascual@urv.cat
xavier.ponce@urv.cat
daniel.miravet@urv.cat
antonio.osoriodacosta@urv.cat
Professors/es
CARLES LAVILA, MISERICÒRDIA
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
PASCUAL LORENTE, ALBERT
PONCE ALIFONSO, FRANCISCO JAVIER
MIRAVET ARNAU, DANIEL
OSÓRIO DA COSTA ., ANTÓNIO MIGUEL
Web
Informació rellevant L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria econòmica, en particular l'anàlisi microeconòmica dels mercats.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap explicar i analitzar el mercat de competència perfecta.
Analitza els efectes de les fallades de mercat en els mercats competitius.
Entén la integració dels mercats locals i nacionals dintre del mercat internacional.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenible
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
CONCEPTES BÀSICS
1. Introducció
2. La demanda Components
Elasticitat
Demanda de mercat
3. L'oferta Components
Elasticitat
Oferta de mercat
4. L'equilibri de mercat Equilibri i forces de mercat
Estàtica comparativa
COMPORTAMENT DE CONSUMIDORS I PRODUCTORS
5. Fonaments de la demanda Restricció pressupostària
Preferències dels consumidors
Elecció del consumidor
6. Fonaments de l'oferta en un entorn competitiu Funció de producció i costos de produir
Maximització de benefici
Funció d'oferta d'una empresa competitiva
EFICIÈNCIA I BENESTAR
7. L'eficiència dels mercats Excedent del consumidor i del productor
L'eficiència del mercat
Eficiència i comerç internacional
8. La intervenció de l'Estat Preus màxims i mínims
Impost i subsidis sobre la quantitat
Incidència sobre els consumidors i els productors
9. Desigualtats de renda Mesures de la desigualtat
Polítiques per reduir la pobresa
ERRADES DE MERCAT
10. Externalitats Externalitats i ineficiències del mercat
Polítiques públiques dirigides a les externalitats
Solucions privades
11. Béns públics Diferents tipus de béns
La importància dels drets de propietat
12. El problema de la informació incompleta Diferents tipus de manca d'informació
Informació asimètrica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 1 3
Sessió Magistral
A1
37 37 74
Resolució de problemes, exercicis
A1
B1
C1
C4
13 34 47
Atenció personalitzada
B1
2 0 2
 
Proves mixtes
A1
B1
B7
1 10 11
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
1 4 5
Proves objectives de tipus test
A1
B1
B7
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne (fora de l'aula) i del professor (a l'aula).
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Al principi del curs cada professor indicarà les seves hores d'atenció.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes. Al principi del curs cada professor indicarà les seves hores d'atenció.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
B1
B7
Resolució de preguntes tipus test al llarg del quadrimestre 40%
Proves mixtes
A1
B1
B7
Examen final: resolució de preguntes tipus tests, de preguntes curtes i/o exercicis. 50%
Proves pràctiques
A1
B1
B7
C1
C4
Resolució de casos, experiments,... al llarg del quadrimestre 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Comentari sobre la 1a convocatòria (avaluació continuada): al final del quadrimestre es realitzarà un examen final, que representarà el 50% de l'avaluació continuada. Amb independència de quina és la qualificació obtinguda en la resta de proves de l'avaluació continuada, aprovar aquest examen final és una condició necessària per poder aprovar l'assignatura.

Comentari sobre la 2 ª convocatòria: consistirà en la realització d'un examen, que valdrà el 100% de la nota final. Aquest examen es basarà en la resolució de preguntes tipus test, de preguntes curtes i / o exercicis.

Durant la realització dels exàmens NO es permetrà l'ús o la tinença de calculadores o de dispositius de comunicació i transmissió de dades.

Cometre errors ortogràfics i gramaticals en les proves d'avaluació serà penalitzat amb una reducció de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica

· Bernanke, B. i Frank, R. (2007): Principiosde economía. Ed.McGrawHill,Madrid

. Krugman, P.; Wells, R. i Graddy, K. (2014): Fundamentos de Economía. 3ª edició. Ed. Reverté, Barcelona

· Mankiw, NG i Taylor MP (2017): Economía. Ed. Paraninfo, Madrid.

· Samuelson, P. i Nordhaus, W. D. (2010): Economía. Ed.McGrawHill, Madrid

· Schiller, B. R. (2008): Principiosde economía. Ed.McGrawHill,Madrid

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent