DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES I Codi 16214008
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer 1Q
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
MASIP VIÑES, JOAN
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
francisco.llerena@urv.cat
joan.masip@urv.cat
cori.vilella@urv.cat
aurelio.fernandez@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
MASIP VIÑES, JOAN
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Desenvolupament de les eines algebraiques i d'anàlisi real necessàries per a l'ensenyament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Utilitza eines de càlcul integral per relacionar magnituds.
Representa i opera matricialment la informació quantitativa de caràcter econòmic, empresarial i financer.
Analitza matricialment la informació dels sistemes econòmics representats per sistemes d'equacions lineals.
Entén l'espai de decisions econòmiques multidimensional.
Relaciona dues magnituds econòmico-financeres mitjançant funcions.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
PART I: ANÀLISI REAL
TEMA 1. FUNCIÓ REAL DE VARIABLE REAL 1.1 Continuïtat i tipus de discontinuïtats
1.2 Derivada i elasticitat d'una funció
1.3 Extrems absoluts i relatius. Creixement i decreixement
1.4 Curvatura: concavitat i convexitat
1.5 Representació de funcions
TEMA 2. INTEGRACIÓ 2.1 Integral indefinida
2.2 Integral definida
PART II: ÀLGEBRA LINEAL
TEMA 3. MATRIUS I DETERMINANTS 3.1 Operacions de matrius
3.2 Determinant d'una matriu
3.3 Rang d'una matriu
TEMA 4. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS 4.1 Definició de sistema d'equacions lineals
4.2 Classificació de sistemes
4.3 Resolució de sistemes
TEMA 5. ESPAI RN 5.1 Definicions i exemples
5.2 Dependència i independència lineal
5.3 Producte escalar de vectors

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C1
C4
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B2
C1
C4
24 24 48
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B2
C1
C4
25 25 50
Resolució de problemes, exercicis
A2
B2
C4
0 25 25
Pràctiques a través de TIC
A2
B2
C1
C2
C4
0 10 10
Atenció personalitzada
B2
4 0 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
2 2 4
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Pràctiques a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC de manera autònoma.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
2 proves curtes sobre exercicis de l'aula, cadascuna amb un pes del 15%. 30%
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
Examen final sobre el total del contingut de l'assignatura. 70%
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
Proves d'autoavaluació 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El 100% de la segona convocatòria és un examen final sobre el total del contingut de l'assignatura.

NOTA: Durant les proves avaluatives només es podrà fer ús de calculadores científiques.


Fonts d'informació

Bàsica Mauri Masdeu, L., Matemàtiques I: Economia i empresa, Publicacions URV, 2012, Tarragona
Vilella Bach, Cori, Apunts de Matemàtiques I, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, 2011,
Sydsaeter, K., Hammond, P., Mathematics for economic analysis, Prentice Hall, 1995,
Sanz, P. et al, Problemas de álgebra lineal. Cuestiones ejercicios y tratamiento en Derive, Prentice Hall, 1998, Madrid
Hammond, P., Sydsaeter, K., Matemáticas para el análisis económico, Prentice Hall, 1996, Madrid
Alegre, P. et al, Ejercicios resueltos de matemáticas empresariales, Vol I, AC, 1991, Madrid
Hoffmann, L. D., Bradley, G. L., Applied calculus: for business, economics, and the social and life sciences, McGraw-Hill, 2007,

Complementària Hoffmann, L. D. et al., Cáculo aplicado a la administración, economía, contaduría y ciencias sociales, McGraw-Hill, 1994, Santafé de Bogotá
Alejandre, F. et al, Problemes de matemàtiques per econòmiques i empresarials, Media, 1995, Sant Cugat del Vallès

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
MATEMÀTIQUES II/16204009

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16204004

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent