IDENTIFYING DATA 2013_14
Subject (*) COMMERCIAL LAW Code 16214010
Study programme
Degree of Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Basic Course First First
Language
Català
Department Private, Procedural and Financial Law
Coordinator
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
GIRGADO PERANDONES, PABLO
E-mail mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
carlos.alegret@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
Lecturers
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
ALEGRET BARTOLÍN, CARLOS
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
Web
General description NOTA: Els recents canvis legislatius han suposat la derogació de les lleis de societats anònimes i de responsabilitat limitada, refonent-les en una única norma: la Llei de Societats de Capital, de 2 de juliol de 2010. Per això, i amb la finalitat d'una major claredat pedagògica, hem considerat oportú revisar i actualitzar els temes corresponents a les esmentades figures societàries. L’objectiu de l’assignatura és proporcionar a l’alumne els conceptes bàsics que el permeten conèixer el contingut fonamental de les normes i institucions més habituals dins del tràfic jurídic empresarial i de l’empresa.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A2 Find, analyze and interpret quantitative and qualitative information of a financial, accounting, economic, social and legal nature that is relevant to the taking of business decisions.
 A7 Scientifically analyze case studies of businesses and business problems and can draw up consultancy reports that respond to these problems.
Type B Code Competences Transversal
 B1 Learning to learn
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Identify the key legal concepts of commercial law.
Evaluate the significance of the main legal instruments used in trading.
 A7 Analyze the legal problems of companies and employers.
Apply solutions to issues raised in the area of company law.
Type B Code Learning outcomes
 B1 Be familiar with the features of their discipline.
Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce grammatically correct written texts

Contents
Topic Sub-topic
Unit 1.- Legal system and commercial law 1. Legal system and commercial law
2. The concept of commercial law
3. The sources of commercial law
3.1. The commercial legislation
3.2. Commercial practice or usage
3.3. Civil law
4. European Community Law and his influence in the spanish commercial law
5. The new Lex mercatoria
Unit 2.- The Entrepeneur and the enterprise (I) 1. Entrepeneur
1.1. The concept and classes of entrepeneur
1.2. Legal status of the entrepreneur
1.3. The entrepeneur's liability
1.4. Managers and assistants
2. Enterprise
Unit 3.- The Entrepeneur and the enterprise (I) 1. Accounting
2. Trade Registry
Unit 4: Competition and Intellectual Property Law (I)
1. Competition Law
1.1. Competition Rules
1.2. Antitrust Law
1.3. Unfair Competition Law
1.4. Regulation of commercial advertising
Unit 5: Competition and Industrial Property Law (II)
1. Legal protection of industrial inventions
2. Legal protection of industrial design
3. Distinctive signs law
4. Copyright Law
Unit 6.- Social entrepreneurs. General theory

1. General principles
2. Types of Companies
3. Separate Legal Personality. Lifting the corporate veil
Unit 7.- Partnerships
1. Partnership Company
2. Limited Partnership Company
Unit 8: The Public Limited Company (I) 1. General principles
2. Foundation of public limited companies.
3. Company finance. Collective investment and the issue of bonds.
Unit 12: The Private Limited Company (I)
1. General principles
2. Foundation of public limited companies.
Unit 9: The Public Limited Company (II) 1. Shares
Unit 13: The Private Limited Company (II)
1. Bodies making up a private limited company.
1.1 Partners' General Meeting
1.2 Governing Board
2. Amending the articles of association.
3. Winding up and dissolution
Unit 10: The Public Limited Company (III) 1. Bodies making up a public limited company.
1.1 Shareholders' General Meeting
1.2 Governing Board
Unit 14: Transformation, merger and division of commercial companies 1. Transformation
2. Merger
3. Division
Lliçó 14: La contractació mercantil 1. L'empresari i la contractació en el mercat. El consumidor.
2. Característiques del règim general de la contractació mercantil
3. Règim general de les obligacions mercantils
4. Especialitats de la contractació mercantil
4.1. Condicions generals de la contractació.
4.2. La contractació electrònica
5. La contractació internacional
6. Classificació dels contractes mercantils
6.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins. Concepte i característiques
6.2. Els contractes de col·laboració i distribució comercial. Concepte i característiques
6.3. Contractes de custodia i de transport. Concepte i característiques
6.4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil. Concepte i característiques
6.5. Contractes bancaris. Concepte i característiques
6.6. Contractes en el mercat de valors. Concepte i característiques
6.7. Contractes d’assegurances. Concepte i característiques
Unit 15: Others Commercial Companies and Groups of Companies 1.Special public limited companies
2. Mutually based companies
3. Concentration and financial co-operation by companies

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
1 0 1
Lecture
A2
44 50 94
Problem solving, classroom exercises
A2
A7
B1
C4
16 20 36
Personal tuition
1 1 2
 
Objective multiple-choice tests
A2
A7
1 0 1
Practical tests
A2
A7
B1
C4
8 8 16
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Personal tuition Utilització de les hores d'atenció a l'alumne per resoldre qüestions i dubtes concrets.

Personalized attention
Description
El primer dia de classe s' informarà a l'estudiant de l'atenció personalitzada i individual referent a dubtes i problemes de la matèria.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A2
A7
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Practical tests
A2
A7
B1
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Others  
 
Other comments and second call

La 2ª convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).

Per aquells que hagin obtingut més d'un 6 a l'avaluació continuada tenen l'opció de fer només la prova tipus test (60%).


Sources of information

Basic Menéndez, A. (dir.), Lecciones de Derecho Mercantil, last edition,
Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, ,
, Código de Comercio y legislación complementaria, ,

Complementary

Recommendations

Subjects that continue the syllabus
INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW/16214205


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.