DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MICROECONOMIA Codi 16214103
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
GREGORI GOMIS, ALEIX
ZUDENKOVA ., GALINA
MANZANO TOVAR, CAROLINA
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
OLIVA FURES, MARTIN
Adreça electrònica martin.oliva@urv.cat
carolina.manzano@urv.cat
marioeduardo.firmenich@urv.cat
aleix.gregori@urv.cat
galina.zudenkova@urv.cat
Professors/es
OLIVA FURES, MARTIN
MANZANO TOVAR, CAROLINA
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
GREGORI GOMIS, ALEIX
ZUDENKOVA ., GALINA
Web
Descripció general Desenvolupar l'anàlisi del comportament individual dels agents econòmics, en concret consumidors i empreses. Presentar la teoria bàsica de jocs no cooperatius. Analitzar l'elecció d'un agent econòmic en un entorn d'incertesa i d'informació asimètrica.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
Sap analitzar la conducta dels productors.
Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Part I: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS DE CERTESA
Tema 1: Teoria del consumidor 1.1 Preferències i corbes d’indiferència
1.2 Funcions d’utilitat
1.3 La restricció pressupostària
1.4 L’elecció òptima
1.5 Funcions de demanda
Tema 2: Teoria de l’empresa 2.1 Tecnologia i funcions de producció
2.2 Costos
2.3 Maximització de beneficis d’una empresa competitiva
2.4 Monopoli
2.5 Discriminació de preus
Part II: TEORIA DE JOCS
Tema 3. Jocs estàtics 3.1 Representació en forma normal d’un joc
3.2 Racionalitat i informació
3.3 Solucions als jocs estàtics
3.4 Aplicació: Model de duopoli de Cournot
Tema 4. Jocs dinàmics 4.1 Representació en forma extensiva d’un joc
4.2 Solucions als jocs dinàmics
4.3 Aplicació: Model de duopoli de Stackelberg
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASSIMÈTRICA
Tema 5. Elecció en condicions d'incertesa 5.1 Teoria de la utilitat esperada
5.2 L’aversió al risc
5.3 Aplicacions: 1) El mercat d’assegurances
2) Selecció de carteres
Tema 6. Informació asimètrica
6.1 Risc moral
6.2 Selecció adversa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
1 1 2
Sessió Magistral
A1
42 63 105
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
11 22 33
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
A1
B2
6 1.5 7.5
Proves pràctiques
A1
B2
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. S'explica els objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Temps destinat a resoldre dubtes dels estudiants. Les tutories es realitzaran al despatx del professor. L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o questions relacionades amb cada bloc.
El percentage de la qualificació es 30%, 15% i 15%, respectivament.
60%
Proves pràctiques
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica Gadner, R. , Juegos para empresarios y economistas, , Antoni Bosch
Gibbons, R. , Un primer curso en teoría de juegos, , Antoni Bosch
Nicholson, W. , Teoría Microeconomica: Principios básicos y aplicaciones, 7ª edició, McGraw-Hill
Pindyck, R. S. i D. L. Rubinfeld , Microeconomía, 5ª edició, Prentice Hall
Varian, Hal R. , Microeconomía intermedia: un enfoque actual, 7ª edició, Antoni Bosch

Complementària Gravelle, H. i R. Ress, Microeconomía, 3ª edició, Pearson Prentice Hall

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16214004
MATEMÀTIQUES I/16214008
MATEMÀTIQUES II/16214009
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent