IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) MICROECONOMY Code 16214103
Study programme
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second First
Language
Anglès
Castellà
Català
Department Economia
Coordinator
GREGORI GOMIS, ALEIX
ZUDENKOVA ., GALINA
MANZANO TOVAR, CAROLINA
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
OLIVA FURES, MARTIN
E-mail martin.oliva@urv.cat
carolina.manzano@urv.cat
marioeduardo.firmenich@urv.cat
aleix.gregori@urv.cat
galina.zudenkova@urv.cat
Lecturers
OLIVA FURES, MARTIN
MANZANO TOVAR, CAROLINA
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
GREGORI GOMIS, ALEIX
ZUDENKOVA ., GALINA
Web
General description Desenvolupar l'anàlisi del comportament individual dels agents econòmics, en concret consumidors i empreses. Presentar la teoria bàsica de jocs no cooperatius. Analitzar l'elecció d'un agent econòmic en un entorn d'incertesa i d'informació asimètrica.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l'economia a nivell microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d'empreses.
Type B Code Competences Transversal
 B2 Effective solutions to complex problems
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1 Sap analitzar la conducta dels agents consumidors.
Sap analitzar la conducta dels productors.
Sap analitzar la decisió individual en situacions d'incertesa.
Sap analitzar les situacions on hi ha interacció estratègica.
Sap analitzar les situacions on hi ha informació asimètrica.
Type B Code Learning outcomes
 B2 Draw up strategies to solve problems.
Find appropriate solutions.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
Part I: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS DE CERTESA
Tema 1: Teoria del consumidor 1.1 Preferències i corbes d’indiferència
1.2 Funcions d’utilitat
1.3 La restricció pressupostària
1.4 L’elecció òptima
1.5 Funcions de demanda
Tema 2: Teoria de l’empresa 2.1 Tecnologia i funcions de producció
2.2 Costos
2.3 Maximització de beneficis d’una empresa competitiva
2.4 Monopoli
2.5 Discriminació de preus
Part II: TEORIA DE JOCS
Tema 3. Jocs estàtics 3.1 Representació en forma normal d’un joc
3.2 Racionalitat i informació
3.3 Solucions als jocs estàtics
3.4 Aplicació: Model de duopoli de Cournot
Tema 4. Jocs dinàmics 4.1 Representació en forma extensiva d’un joc
4.2 Solucions als jocs dinàmics
4.3 Aplicació: Model de duopoli de Stackelberg
Part III: TEORIA DE LA DECISIÓ EN CONDICIONS D’INCERTESA I INFORMACIÓ ASSIMÈTRICA
Tema 5. Elecció en condicions d'incertesa 5.1 Teoria de la utilitat esperada
5.2 L’aversió al risc
5.3 Aplicacions: 1) El mercat d’assegurances
2) Selecció de carteres
Tema 6. Informació asimètrica
6.1 Risc moral
6.2 Selecció adversa

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A1
1 1 2
Lecture
A1
42 63 105
Problem solving, classroom exercises
B2
11 22 33
Personal tuition
0.5 0 0.5
 
Practical tests
A1
B2
6 1.5 7.5
Practical tests
A1
B2
C4
2 0 2
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. S'explica els objectius, continguts, metodologies i criteris d'avaluació.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Problem solving, classroom exercises Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Personalized attention
Description
Temps destinat a resoldre dubtes dels estudiants. Les tutories es realitzaran al despatx del professor. L'horari d'atenció es comunicarà el primer dia de classe.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A1
B2
El temari de l'assignatura es divideix en tres blocs. L'alumne haurà de realitzar un conjunt d'exercicis i/o questions relacionades amb cada bloc.
El percentage de la qualificació es 30%, 15% i 15%, respectivament.
60%
Practical tests
A1
B2
C4
L'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. 40%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'alumne haurà de realitzar un examen final del contingut global de l'assignatura. La seva qualificació representarà el 100% de la nota.


Sources of information

Basic Gadner, R. , Juegos para empresarios y economistas, , Antoni Bosch
Gibbons, R. , Un primer curso en teoría de juegos, , Antoni Bosch
Nicholson, W. , Teoría Microeconomica: Principios básicos y aplicaciones, 7ª edició, McGraw-Hill
Pindyck, R. S. i D. L. Rubinfeld , Microeconomía, 5ª edició, Prentice Hall
Varian, Hal R. , Microeconomía intermedia: un enfoque actual, 7ª edició, Antoni Bosch

Complementary Gravelle, H. i R. Ress, Microeconomía, 3ª edició, Pearson Prentice Hall

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
INTRODUCTION TO MICROECONOMICS/16214004
MATHEMATICS I/16214008
MATHEMATICS II/16214009
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.