DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ESTADÍSTICA II Codi 16214104
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
PASTOR MATEO, ADRIAN
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
ASLANIDIS , NEKTARIOS
Adreça electrònica teresa.corbella@urv.cat
josep.allepus@urv.cat
nektarios.aslanidis@urv.cat
adrian.pastor@urv.cat
Professors/es
CORBELLA DOMÈNECH, TERESA
ALLEPÚS QUEROL, JOSE MARIA
ASLANIDIS , NEKTARIOS
PASTOR MATEO, ADRIAN
Web
Descripció general Distribucions de probabilitat i inferència estadística

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Utilitza i defineix correctament els conceptes i les eines de la probabilitat (variables aleatòries, distinció població-mostra...)
Aplica les eines derivades de la probabilitat adequades al problema que es planteja.
Resol sense errors els problemes que se li plantegen.
Interpreta correctament i comprèn els resultats propis de la probabilitat i la inferència estadística.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. VARIABLES ALEATÒRIES UNIDIMENSIONALS 1.1. Variables aleatòries discretes
1.1.1. Funció de probabilitat (de quantia). Propietats
1.1.2. Funció de distribució. Propietats
1.2. Variables aleatòries contínues
1.2.1. Funció de distribució. Propietats
1.2.2. Funció de densitat. Propietats
CARACTERÍSTIQUES DE LES VARIABLES ALEATÒRIES
1.3. Esperança d’una variable aleatòria. Propietats
1.4. Variància d’una variable aleatòria. Propietats
1.5. Desigualtat de Txebitxev
2. MODELS DE DISTRIBUCIÓ DE PROBABILITAT 2.1. DISTRIBUCIONS DISCRETES
2.1.1. Distribució uniforme discreta
2.1.2. Distribució de Bernoulli
2.1.3. Distribució binomial
2.1.4. Distribució de Poisson
2.2. DISTRIBUCIONS CONTÍNUES
2.2.1. Distribució uniforme
2.2.2. Distribució exponencial
3. DISTRIBUCIÓ NORMAL I DISTRIBUCIONS RELACIONADES 3.1. Definició. Normal tipificada
3.2. Propietats. Ús de taules
3.3. Aproximació de la binomial per la normal
3.4. Importància de la distribució normal: teorema central del límit
3.5. Distribucions relacionades amb la normal
3.5.1. Distribució t de Student
4. MOSTREIG. DISTRIBUCIONS MOSTRALS 4.1. Mostreig. Tipus de mostreig
4.2. Paràmetres poblacionals i estadístics mostrals
4.3. Error mostral
4.4. Distribució mostral de l’estadístic mitjana mostral
4.5. Distribució de la variància i de la quasivariància mostral
4.6. Distribució d’altres estadístics mostrals
5. TEORIA DE L’ESTIMACIÓ 5.1. Concepció clàssica de l’estimació
ESTIMACIÓ PUNTUAL
5.2. Concepte d’estimador
5.3. Propietats desitjables dels estimadors
5.3.1. Estimadors no esbiaixats
5.3.2. Estimadors eficients
5.3.3. Propietats asimptòtiques
ESTIMACIÓ PER INTERVALS
5.4. Concepte d’interval de confiança
5.5. Determinació d’alguns intervals de confiança
6. CONTRAST D’HIPÒTESI PARAMÈTRICA 6.1. Plantejament general. Conceptes bàsics
6.2. Tipus d’hipòtesis estadístiques
6.3. Estadístic de prova. Regió crítica
6.4. Tipus d’error
6.5. Nivell de significació. p-valor
6.6. Contrastos sobre la mitjana i sobre la diferència de mitjanes
6.7. Contrastos sobre proporcions i sobre diferència de proporcions
7. INTRODUCCIÓ A L’ECONOMETRIA 7.1 Model de regressió lineal simple. Ajust per mínims quadrats ordinaris
7.2 Contractes d’hipòtesi sobre els paràmetres

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
B1
C3
C4
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
B1
C3
C4
25 45 70
Atenció personalitzada
0 0 0
 
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
1 0 1
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació assignatura
Sessió Magistral Classe expositiva
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització explicativa de problemes
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets

Atenció personalitzada
Descripció
Resoldre dubtes concrets de l'assignatura al despatx

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
Prova objectiva que pot ser tipus preguntes curtes o tipus test (en aquest cas les respostes errònees resten punts).
20% nota final de la asignatura
Proves mixtes
A2
B1
C3
C4
L'examen en convocatòria oficial constarà de preguntes objectives (preguntes curtes o tipus test, en aquest cas les respostes errònies resten punts) i resolució de problemes en aquest cas amb formulari de màxim 2 fulls. 70% nota final de la asignatura
Altres  

Prova pràctica o examen. A l'inici de curs el professor responsable del grup explicarà en que consistirà en aquell grup aquesta prova pràctica o examen.

10% nota final de l'assignatura
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria però la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura.

En els exàmens caldrà portar les taules de Gauss i t-Student i es podran emprar calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades.

Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que puguin connectar-se a l'exterior. L'ús d'aquests dispositius suposaran per l'estudiant l'expulsió de l'aula.


Fonts d'informació

Bàsica
TEORIA

ALEA, M.V. et al. Estadística aplicada a les ciències econòmiques i socials. Ed. McGraw-Hill, 1999.

RUIZ-MAYA, L.; MARTÍN, F.J. Estadística II: Inferencia. Ed. Thomson, 2001.

MARTíN PLIEGO, F. J.; RUIZ-MAYA, L. Estadística I: . Ed. Thomson, 2004.

PROBLEMES

ALLEPÚS et al. Exercicis d’inferència estadística. Cossetània Edicions, 2002.

SARABIA, J. Curso práctico de Estadística. Ed. Civitas, 1993

Complementària
TEORIA

ARANDA, J.; GOMEZ, J. Fundamentos de Estadística para Economía y Administración de empresas. Ed. PPU, 1992.

CANAVOS, G.C. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. Ed. Mc Graw, 1988.

LÓPEZ CACHERO, M. Fundamentos y métodos de Estadística. Ed. Pirámide, 1990.

MARTÍN, F.J.; RUIZ-MAYA, L. Estadística I: Probabilidad. Ed. Thomson, 2004.

NOVALES, A. Estadística y econometría. Ed. Mc Graw-Hill, 1997.

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MATEMÀTIQUES II/16214009

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/16214008
ESTADÍSTICA I/16214007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent