IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Code 16214107
Study programme
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second First
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
E-mail juanandres.pons@urv.cat
dolors.seto@urv.cat
Lecturers
PONS GREGORI, JUAN ANDRÉS
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
Web
General description L’assignatura Comportament Organitzatiu està pensada per aquells alumnes que han cursat, prèviament, l’assignatura Organització d'Empreses del grau d'ADE. Donades les bases imprescindibles en la primera assignatura, es tracta de proporcionar una visió més detallada dels coneixements de l’Administració (Management) i del Comportament Organitzatiu, així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions. En aquest sentit del que es tracta és de proporcionar als alumnes un coneixement de la teoria i la pràctica, per a que aprenguin i s’exercitin en analitzar els problemes de l’empresa des del punt de vista del directiu, desenvolupin la seva capacitat de comprensió i millorin la seva disposició cap el treball en equip.

Competences
Type A Code Competences Specific
 A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Type B Code Competences Transversal
 B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
 B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A3 Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
 A5 Resol casos que simulen la realitat empresarial.
Type B Code Learning outcomes
 B5 Participate actively and share information, knowledge and experience.
 B6 Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye contact, voice, gesture, time, etc.).
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
BLOC I. INTRODUCCIÓ
TEMA 1. L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1.1. La naturalesa de les organitzacions
1.2. L’administració d’empreses
1.3. El comportament organitzatiu
1.4. Els directius: concepte, nivells i habilitats
1.5. L'anàlisi del treball directiu
1.6. La cultura organitzativa
BLOC II: LA PLANIFICACIÓ, CONTROL I DISSENY ORGANITZATIU
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓ, ELS OBJECTIUS I L’ESTRATÈGIA 2.1. La planificació: concepte i tipologia
2.2. El procés de planificació
2.2. Els objectius de l’organització: conceptualització, multiplicitat i integració
2.3. L’estratègia de l’organització
2.4. El procés de control
TEMA 3. ESTRUCTURA I DISSENY ORGANITZATIU 3.1. L’estructura organitzativa: concepte i elements
3.2. Tipus d’estructures organitzatives.
3.3 . Departamentalització
3.4. Poder i autoritat
3.5. Delegació i descentralització
BLOC III: LA DIRECCIÓ I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU
TEMA 4. ELS EQUIPS I GRUPS DE TREBALL 4.1. La direcció i els equips de treball
4.2. Naturalesa dels grups
4.3. Formació i desenvolupament de grups
4.4. Tipus de grups
TEMA 5. LA MOTIVACIÓ 5.1. La direcció i la motivació
5.2. El procés de motivació
5.3. Teories motivacionals de contingut
5.4. Teories motivacionals de procés
5.5. La motivació a la pràctica
TEMA 6. EL LIDERATGE 6.1. La direcció i el lideratge
6.2. Elements bàsics del lideratge
6.3. Teories dels trets o característiques dels líders (dels trets)
6.4. Teories conductuals
6.5.Teories de contingència
TEMA 7. LA COMUNICACIÓ 7.1. La direcció i la comunicació
7.2. El procés de comunicació
7.3. Tipus de comunicació
7.4. Barreres a la comunicació
7.5. Millora de la comunicació

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
A5
2 0 2
Case study
A3
A5
B5
B6
C4
15 38 53
Lecture
A5
45 45 90
Personal tuition
1 1 2
 
Objective multiple-choice tests
A3
A5
2.5 2.5 5
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura. El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l'assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen, metodologia docent, bibliografia recomenada i sistema d'avaluació
Case study Els alumnes analitzaran, resoldran i exposaran casos que simulen la realitat empressarial,relacionats amb la temàtica de l'assignatura, que guiaran el desenvolupament de les classes pràctiques. El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs
Lecture Els continguts de l'assigmatura s'exposaran mitjançant classes magistrals participatives

Personalized attention
Description
Durant les hores de consulta el professor atendrà i resoldra els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Case study
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs.
40 %
Objective multiple-choice tests
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Others  
 
Other comments and second call

Per a poder fer una valoració global de l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima de cadascuna de la dues grans parts de l'avaluació del curs: resolució i exposició de casos i prova objectiva.

La segona convocatòria s'especificarà en la primera setmana de classe.


Sources of information

Basic

Bateman, T. y Snell, S. (2009), Administración: liderazgo y colaboración en un mundo competitivo, McGrawHill, México.

Daft, R., (2004), Administración, Thomson, México

Díez de Castro, J., Redondo López, C., Barreiro Fernández, B. López Cabarcos, M.A. (2002), Administración de Empresas: Dirigir en la sociedad del conocimiento, Pirámide, Madrid.

Luthans, F. (2008), Comportamiento organizacional, McGrawHill, México.

Robbins, S. (2004), Comportamiento Organizacional, Pearson Prentice Hall, México


Complementary

Castillo Clavero, A.M  y Abad Guerrero, I.M. ( 2000), La dirección en la práctica: casos de gestión de empresas, Pirámide, Madrid.

Hernámdez Ortiz, MJ ( 2000), Casos prácticos de administración y organización de empresas, Pirámides, Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (2007), Comportamiento Organizativo, Editorial universitaria Ramón Areces

Recommendations


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.