DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) COMPORTAMENT ORGANITZATIU Codi 16214107
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
CASAS AGUT, MARIA ROSER
Adreça electrònica dolors.seto@urv.cat
rosalia.cascon@urv.cat
0
mariaroser.casas@urv.cat
Professors/es
SETÓ PAMIES, MARIA DOLORES
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA MONTSERRAT
GOTTARDELLO , DEBORA
CASAS AGUT, MARIA ROSER
Web
Descripció general L’assignatura Comportament Organitzatiu està pensada per aquells alumnes que han cursat, prèviament, l’assignatura Organització d'Empreses del grau d'ADE. Donades les bases imprescindibles en la primera assignatura, es tracta de proporcionar una visió més detallada dels coneixements de l’Administració (Management) i del Comportament Organitzatiu, així com l’aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus d’organitzacions. En aquest sentit del que es tracta és de proporcionar als alumnes un coneixement de la teoria i la pràctica, per a que aprenguin i s’exercitin en analitzar els problemes de l’empresa des del punt de vista del directiu, desenvolupin la seva capacitat de comprensió i millorin la seva disposició cap el treball en equip.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Disposa dels coneixements bàsics de l'administració d'empreses i el comportament organitzatiu.
 A5 Resol casos que simulen la realitat empresarial.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B6 Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC I. INTRODUCCIÓ
TEMA 1. L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU 1.1. La naturalesa de les organitzacions
1.2. L’administració d’empreses
1.3. El comportament organitzatiu
1.4. Els directius: concepte, nivells i habilitats
1.5. L'anàlisi del treball directiu
1.6. La cultura organitzativa
BLOC II: LA PLANIFICACIÓ, CONTROL I DISSENY ORGANITZATIU
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓ, ELS OBJECTIUS I L’ESTRATÈGIA 2.1. La planificació: concepte i tipologia
2.2. El procés de planificació
2.2. Els objectius de l’organització: conceptualització, multiplicitat i integració
2.3. L’estratègia de l’organització
2.4. El procés de control
TEMA 3. ESTRUCTURA I DISSENY ORGANITZATIU 3.1. L’estructura organitzativa: concepte i elements
3.2. Tipus d’estructures organitzatives.
3.3 . Departamentalització
3.4. Poder i autoritat
3.5. Delegació i descentralització
BLOC III: LA DIRECCIÓ I EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU
TEMA 4. ELS EQUIPS I GRUPS DE TREBALL 4.1. La direcció i els equips de treball
4.2. Naturalesa dels grups
4.3. Formació i desenvolupament de grups
4.4. Tipus de grups
TEMA 5. LA MOTIVACIÓ 5.1. La direcció i la motivació
5.2. El procés de motivació
5.3. Teories motivacionals de contingut
5.4. Teories motivacionals de procés
5.5. La motivació a la pràctica
TEMA 6. EL LIDERATGE 6.1. La direcció i el lideratge
6.2. Elements bàsics del lideratge
6.3. Teories dels trets o característiques dels líders (dels trets)
6.4. Teories conductuals
6.5.Teories de contingència
TEMA 7. LA COMUNICACIÓ 7.1. La direcció i la comunicació
7.2. El procés de comunicació
7.3. Tipus de comunicació
7.4. Barreres a la comunicació
7.5. Millora de la comunicació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A5
2 0 2
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
A5
B5
B6
C4
15 36 51
Sessió Magistral
A5
45 45 90
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A3
A5
2.5 2.5 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura. El primer dia de classe, el professor donarà informació sobre el desenvolupament de l'assignatura: objectius, programa, competències de la titulació que es treballen, metodologia docent, bibliografia recomenada i sistema d'avaluació
Supòsits pràctics/ estudi de casos Els alumnes analitzaran, resoldran i exposaran casos que simulen la realitat empressarial o activitats similars relacionades amb la temàtica de l'assignatura, que guiaran el desenvolupament de les classes pràctiques. El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especifiacrà durant les primeres setmanes del curs
Sessió Magistral Els continguts de l'assigmatura s'exposaran mitjançant classes magistrals participatives
Atenció personalitzada Atenció personalitzada en les hore de tutoria

Atenció personalitzada
Descripció
Durant les hores de consulta el professor atendrà i resoldra els dubtes de l'alumne tant pel que fa a les classes teòriques com a les classes pràctiques.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A3
A5
B5
B6
C4
Les classes pràctiques es desenvoluparan mitjançant la resolució i exposició de casos pràctics que simulen la realitat empresarial o activitats similars. Es treballarà en equips i la seva valoració al llarg del curs representarà el 40 % de la nota final.
El sistema de participació i la metodologia de les classes pràctiques s'especificarà durant les primeres setmanes del curs.
40%
Proves objectives de tipus test
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Bateman, T. y Snell, S. (2009), Administración: liderazgo y colaboración en un mundo competitivo, McGrawHill, México.

Daft, R., (2004), Administración, Thomson, México

Díez de Castro, J., Redondo López, C., Barreiro Fernández, B. López Cabarcos, M.A. (2002), Administración de Empresas: Dirigir en la sociedad del conocimiento, Pirámide, Madrid.

Luthans, F. (2008), Comportamiento organizacional, McGrawHill, México.

Robbins, S. (2004), Comportamiento Organizacional, Pearson Prentice Hall, México


Complementària

Castillo Clavero, A.M  y Abad Guerrero, I.M. ( 2000), La dirección en la práctica: casos de gestión de empresas, Pirámide, Madrid.

Hernámdez Ortiz, MJ ( 2000), Casos prácticos de administración y organización de empresas, Pirámides, Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (2007), Comportamiento Organizativo, Editorial universitaria Ramón Areces

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent