DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Codi 16214113
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon 1Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.garbajosa@urv.cat
valeria.ferreira@urv.cat
Professors/es
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
FERREIRA GREGORIO, VALERIA SOLEDAD
Web http://moodle.urv.net/
Descripció general Estudi i aplicació dels instruments de valoració necessaris per a l’anàlisi de les operacions financeres de finançament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els fonaments de la valoració financera.
Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Entorn i antecedent econòmic 1.1. Activitat financera
1.2. Institucions financeres
1.3. Actius financers
1.4. Mercats financers
1.5. Operació financera
Tema 2. Conceptes fonamentals de la matemàtica financera 2.1. Capital financer
2.2. Equivalència financera
2.3. Operació financera
2.4. Factor financer
2.5. Reducció financera
2.6. Preus financers
Tema 3. Règims financers pràctics 3.1. Concepte
3.2. Règim financer d'interès simple vençut
3.3. Règim financer d'interès simple anticipat
3.4. Règim financer de descompte simple o comercial
3.5. Règim financer de descompte matemàtic o racional
3.6. Relacions entre els règims financers pràctics
3.7. Aplicacions pràctiques
Tema 4. Règims financers racionals 4.1. Règim financer d'interès compost
4.2. Règim financer de descompte compost
4.3. Equivalències entre règims financers racionals
4.4. Valoració d’un conjunt de capitals financers en règim financer d’interès compost
4.5. Rendibilitat/cost d’una operació financera
4.6. Taxa anual equivalent (TAE)
Tema 5. Rendes financeres 5.1. Concepte i classificació
5.2. Valoració de rendes financeres: valor actual i valor final
5.3. Rendes constants
5.4. Rendes variables en progressió geomètrica
5.5. Rendes variables en progressió aritmètica
5.6. Rendes fraccionades
5.7. Aplicacions pràctiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
B1
C4
24 36 60
Resolució de problemes, exercicis
A2
B1
B2
C4
28 50 78
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B1
B2
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Atenció personalitzada Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment qüestions relacionades amb els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A2
B1
B2
C4
Totes les proves són teòrico-pràctiques.

Prova 1: Temes 1, 2 i 3
Prova 2: Temes 1, 2, 3, 4 i 5 (fins 5.3)
Prova Final: Temes 1, 2, 3, 4 i 5


10%
20%
70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1a CONVOCATÒRIA:

- Avaluació continuada: 30%

- Prova 1 (Temes 1, 2, 3 ): 10%

- Prova 2 (Temes 1, 2, 3, 4, 5 (fins 5.3)): 20%

- Prova Final (Temes 1, 2, 3, 4, 5): 70%.


2a CONVOCATÒRIA:

- Prova final (Temes 1, 2, 3, 4, 5): 100%


OBSERVACIONS:

No es permet l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves avaluatives.


Fonts d'informació

Bàsica TERCEÑO, A.; SÁEZ, J.; BARBERÀ, M.G.; ORTÍ, F.; DE ANDRÉS, J.; BELVIS, C. , Matemática financiera, Madrid, Pirámide., 1997
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. , Matemática de la financiación, Ediciones S., 1994
MENEU, V.; JORDÀ, M.P.; BARREIRA, M.T. , Operaciones financieras en el mercado español, Barcelona, Ariel., 1994
ALEGRE, P.; BORRELL, M.; BADÍA, C.; SANCHO, T. , Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras, Madrid, AC., 1995

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS/16214216


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent