IDENTIFYING DATA 2010_11
Subject (*) STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT Code 16214115
Study programme
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Compulsory Second Second
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
SEGARRA ROCA, PEDRO
COLÀS RICART, FERNANDO
ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER
ARENAS GARCIA-CECA, ANGEL LUIS
E-mail xavier.arnavat@urv.cat
fernando.colas@urv.cat
0
Lecturers
ARNAVAT CARBALLIDO, FRANCESC XAVIER
COLÀS RICART, FERNANDO
ARENAS GARCIA-CECA, ANGEL LUIS
Web
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
Type B Code Competences Transversal
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
Type C Code Competences Nuclear
 C3 Be able to manage information and knowledge
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A5 Pot descriure i explicar les funcions d'un director de màrqueting.
Reconeix la importància del màrqueting per al rendiment general d'una empresa.
Comprèn el funcionament de les diferents àrees de màrqueting a l'empresa i és capaç de dissenyar un pla de comunicació eficaç.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
Type C Code Learning outcomes
 C3 Locate and access information effectively and efficiently.
Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and using information.
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.

Contents
Topic Sub-topic
1. La direcció de màrqueting a l’empresa a. La funció del màrqueting a l’empresa
b. Organització funcional del màrqueting
c. Relació entre el màrqueting i les vendes
d. Activitats de màrqueting a l’empresa
2. La informació i les decisions de màrqueting a. La informació i el risc en les decisions
b. El sistema d’informació de màrqueting
c. La estimació de la demanda
3. La gestió del producte i la marca a. Concepte i dimensions del producte
b. La línia de productes
c. Decisions sobre la marca
d. Altres atributs del producte
e. El cicle de vida del producte
f. La innovació i la renovació de productes
4. La gestió dels serveis a. Naturalesa i classificació dels serveis
b. Estratègies de màrqueting per a empreses de serveis
c. Els serveis afegits al producte
5. La política de preus i marges a. Conceptes de preus i marges
b. Fixació de preus
c. Estratègies de preus en el llançament del producte
d. Estratègies de variació de preus
6. Els canals de distribució a. Operativitat en els canals de distribució
b. Elecció de canals de distribució
c. La direcció i el poder en el canal
d. El sistema comercial i la distribució
e. Tendències en la distribució del futur
7. Retailing i logística a. Conceptes de retailing
b. Gestió del retailing
c. El marxandatge
d. La logística orientada al màrqueting
e. La logística i el servei al client
f. Estructura de distribució logística
8. La comunicació integrada de màrqueting a. El mix de comunicació
b. La promoció de vendes
c. El màrqueting directe i l’e-comerce
d. Les relacions públiques
e. Principis de la publicitat
f. Disseny i desenvolupament de campanyes publicitàries
9. La direcció de vendes a. Avantatges i inconvenients de la venda personal
b. Tipologies d’organització de vendes
c. Característiques de la força de vendes
d. Gestió de la força de vendes

Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
B3
2 1 3
Lecture
A5
B3
C3
C4
45.5 45.5 91
Personal tuition
10 10 20
 
Objective multiple-choice tests
A5
C3
1 11 12
Extended-answer tests
A5
B3
C3
C4
1.5 22.5 24
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es farà la presentació de l'assignatura
Lecture Exposició dels conceptes teòrics del màrqueting i es donaran pautes per a la realització del treball de desenvolupament.

Personalized attention
Description
Preparació i discusió dels treballs de desenvolupament en grup, a realitzar al llarg del curs, en contacte amb el professor

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Objective multiple-choice tests
A5
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques, amb quatre respostes alternatives. Les respostes incorrectes restaran una tercera part del valor de la resposta correcta i les preguntes no contestades no sumaran ni restaran. 70%
Extended-answer tests
A5
B3
C3
C4
Treball sobre un cas real de màrqueting que els alumnes desenvoluparan en grup i defensaran publicament a l'aula. 30%
Others  
 
Other comments and second call

La nota obtinguda en el treball de desenvolupament al llarg del curs, serà d'aplicació a les dues convocatòries d'avaluació de l'assignatura.


Sources of information

Basic Kotler, Philip, Direccions De Marketing, Edición Del Milenio, Madrid, 2000, Prentice Hall
Martín Armario, Enrique, Marketing, Barcelona, 1993, ARIEL
Munuera Aleman, José Luís, Rodriguez Escudero, Ana Isabel , Marketing Estrategico, Teoria y Casos, Madrid, 1998, Pirámide

Complementary

Abascal Rojas, Francisco, Como Se Hace un Plan Estratégico, Modelo de Desarrollo de una Empresa, Madrid,  ESIC, 1996.

 

Barroso Castro , Carmen , Martín Armario, Enrique, Marketing Relacional, Madrid,  ESIC, 1999.

 

Lambin, Jean-Jacques, Marketing Estrategico,  2ª Ed., Madrid, Mc Graw HilL

 

Nieto Churruca, Ana, Llamazares García-Lomas, Olegario, Marketing Internaconal, Madrid  Pirámide, 1995.


El material per a la resolució de treballs pràctics serà lliurat pel professor al llarg del curs.

Recommendations


 
Other comments
Es recomena consultar l'espai Moodle de l'assignatura.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.