IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) ORGANIZATIONAL DESIGN Code 16214210
Study programme
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period
6 Optional 2Q
Language
Català
Department Gestió d'Empreses
Coordinator
ABELLÓ PELLICER, CARLES
E-mail carlos.abello@urv.cat
Lecturers
ABELLÓ PELLICER, CARLES
Web http://moodle.urv.net/
General description

Competences
Type A Code Competences Specific
 A6 Draw up projects about overall management or the functional areas of a company that reflect their ability to identify and carry out business initiatives.
 A7 Scientifically analyze case studies of businesses and business problems and can draw up consultancy reports that respond to these problems.
Type B Code Competences Transversal
 B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV

Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A6 Understand and apply the concepts and tools for analyzing and Designing the organizational structure of companies and institutions.
Understand the operating procedures of real organizations and are to Indentify and reSolve the internal Management problems.
Propose actions for the internal Management of a company's organizational structure from a global and senior Management perspective.
 A7 Analyze business cases and the problems of organizational Design and internal Management of current companies, and Design solutions to these problems.
Analyze and interpret information for taking decisions regarding organizational Design.
Type B Code Learning outcomes
 B3 Analyze the risks and benefits of innovation.
Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
Type C Code Learning outcomes
 C4 Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce well-structured, clear and rich written texts

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Elements bàsics de disseny de l’organització 1.1. L’empresa com a coalició de participants
1.2 Concepte, definicions, classificació i elements de les organitzacions
1.3. L’organització com a sistema obert
1.4. Organitzacions mecàniques i orgàniques

TEMA 2. Paràmetres de disseny organitzatiu
2.1. Concepte i components de l’estructura organitzativa
2.2. Els paràmetres de disseny segons Mintzberg
2.3. La diferenciació de tasques
2.4. Disseny dels llocs de treball
2.5. Interdependència de tasques
2.6. Integració de tasques: departamentalització i organigrames
2.7. Concepte de procés. El mapa de processos
2.8. Mecanismes de coordinació
2.9. Autoritat, jerarquia, àmbit de control i òrgans staff
2.10. Centralització i descentralització

TEMA 3. Factors de contingència
3.1. Fins i objectius
3.2. L’adaptació a l’entorn
3.3. Relacions entre estratègia i estructura
3.4. El imperatiu de la tecnologia
3.5. La repercussió de la grandària de l’organització
3.6. L’evolució de les organitzacions: el cicle de vida
3.7. Cultura, poder i lideratge a l’organització

TEMA 4. Tipus de dissenys organitzatius 4.1. Les configuracions estructurals de Mintzberg
4.2. L’organització per processos i de tipus horitzontal
4.3. L’organització en xarxa: trèvol i federal
4.4. L’organització virtual: hipertext i hipertrèvol

TEMA 5. El canvi a l’organització
5.1. Concepte de canvi o de desenvolupament organitzacional: Tipus, models i resistències
5.2. Grups i equips de treball
5.3. La reenginyeria de processos
5.4. La teoria de recursos i capacitats: el factor humà a l’organització
5.5. Responsabilitat corporativa i intel•ligència social
5.6. La gestió del coneixement: la teoria de l’organització que aprèn


Planning
Methodologies  ::  Tests
  Competences (*) Class hours
Hours outside the classroom
(**) Total hours
Introductory activities
2 0 2
Personal tuition
1 2 3
Lecture
B3
30 10 40
Practicums/Case studies
B3
C4
13 16 29
ICT practicals
B3
C4
5 40 45
Presentations / expositions
A7
C4
8 2 10
Personal tuition
1 0 1
 
Objective short-answer tests
B3
2 18 20
 
(*) On e-learning, hours of virtual attendance of the teacher.
(**) The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura, de l'encaix de l'assignatura en el Pla d'Estudis i presentació del professor.
Personal tuition Repàs a conceptes generals i visió general dels temes que es van tractar en assignatures anteriors relacionades amb aquesta.
Lecture Explicació de conceptes teòrics. Presentacions en format "power point". Material publicat prèviament a l'aula virtual (MOODLE).

Explicacions teòriques i exposició d'exemples i casos reals. Comentari d'articles i lectures.
Practicums/Case studies Els alumnes preparen en grup un article o cas durant 30 minuts i després els grups exposen al conjunt de la classe i es propicia un debat i una comparativa de la realitat amb la teoria.
ICT practicals Requereixen consultes i recerca per internet. De casos reals.
Presentations / expositions Els alumnes prepararan en grup lectures i/o articles i/o casos pràctics i després el presentaran a l'aula. Es propiciarà un debat sobre els temes que es comentin, tot relacionant-ho amb la teoria.
Personal tuition Resolució dels dubtes sobre la teoria i els casos reals que s'exposin a classe.

Personalized attention
Description
El professor atendrà personalment als alumnes que així ho sol.licitin. També es respondrà als correus electrònics que s'enviin a la bústia del professor, en un màxim de 48 hores.

Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
ICT practicals
B3
C4
Es proposaran 5 activitats d’avaluació continuada. Cadascuna de les activitats inclourà un exercici pràctic, la resolució d’algun supòsit o cas, el debat teòric d’un concepte, l’ús actiu d’Internet per tal de cercar informació relacionada amb la matèria treballada, l’anàlisi o debat d’algun aspecte de la nova economia que guardi relació amb el contingut de l’assignatura, etc.

Es fixarà un termini màxim de lliurament per a cada exercici i se n’hauran de presentar mínim 4 per tal d’obtenir puntuació.
50%
Objective short-answer tests
B3
Examen de contingut teòric. 50%
Others  
 
Other comments and second call

La qualificació final de l'assignatura en primera convocatòria s'obtindrà realitzant el lliurament de 5 activitats pràctiques al llarg del curs (50% de la nota). A més, es farà un exàmen teòric (l'altre 50% de la nota).

A la segona convocatòria, la qualificació final s'obtindrà de la nota que resulti ser la més alta entre les dues situacions següents:

a) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (100% de la nota).

b) La nota de l'examen de 2a convocatòria de tipus teòrico-pràctic (amb una ponderació del 50%) i la nota de les activitats d'avaluació continua realitzades en 1a convocatòria (amb una ponderació del 50%).


Sources of information

Basic MINTZBERG, H. (1984), La estructuración de las organizaciones, Barcelona: Ariel. ,
BRUNET, I.; VIDAL, A. (2004), Empresa y recursos organizativos., Madrid: Pirámide.,

Complementary

Recommendations


Subjects that it is recommended to have taken before
COMPANY ORGANIZATION/16214003
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.