DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Codi 16214215
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
Adreça electrònica araceli.rodriguez@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
Web
Informació rellevant El objetivo general de esta asignatura es el de comprender e interpretar la información financiera de las empresas, así como las normas en las que se basa su elaboración. El objetivo del programa docente es que el alumno sea capaz de comprender la situación financiera, actividad y flujos de fondos de una empresa de tal forma que le permita elaborar un diagnóstico, a partir de la información contenida en los informes contables públicos de las empresas, que sirva de base para la toma de decisiones. Este análisis se hará desde el punto de vista patrimonial, económico y financiero.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Identifica els contextos on la informació econòmica-financera elaborada per les empreses, és part fonamental dels processos de presa de decisions empresarials.
Descriu els processos de normalització de la informació econòmica-financera d’àmbit nacional e internacional, i l’efecte d’aquestos sobre la qualitat de la informació empresarial.
Fa servir els instruments i procediments d’anàlisi dels estats comptables.
Recopila i discrimina informació rellevant per tal de descriure la garantía, la solvència i la rendibilitat d’una societat mercantil.
Utilitza els estats comptables d’una societat mercantil per descriure la seva situació financera i els seus fluxos d’efectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 En les seves presentacions utilitza medis de suport
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Parte I. ANÁLISIS CONTABLE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
Tema 1. Objetivos del análisis de estados financieros 1. Los objetivos de las unidades económicas: especial referencia a la empresa privada.
2. La información contable en el ámbito empresarial
3. Los usuarios de la información contable
4. La importancia de la publicidad de la información contable en los mercados de capitales
5. Los objetivos de la información contable
6. Naturaleza del análisis contable: Concepto y fines del análisis de estados financieros
7. Principales vertientes del análisis contable. Análisis patrimonial. Análisis financiero. Análisis económico.
Tema 2. Las normas contables: Consecuencias para el análisis 1. La armonización contable
2. Las Normas Internacionales de información financiera
3. La normalización en España
4. Reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional
5. El marco conceptual para la información financiera
Tema 3. Interpretación de las cuentas anuales 1. La circulación económica en la empresa
2. Consideraciones para la interpretación del Balance de Situación
3. Consideraciones para la interpretación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
4. Consideraciones para la interpretación del Estado de Flujos de Efectivo
5. Consideraciones para la interpretación del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
6. La memoria: Información metodológica; Información específica; Información adicional.
7. Otros documentos contables: El informe de gestión; el informe de auditoría.
Parte II. TÉCNICAS DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Tema 4. Herramientas y técnicas de análisis de estados financieros: aspectos generales 1. Planteamientos básicos del análisis de estados financieros
2. Fuentes de información
3. Principales herramientas de análisis: La comparación. Los números índice. Estados financieros proporcionales. Análisis de ratios.
4. Herramientas informáticas empleadas en el análisis contable
5. El análisis contable y los sectores económicos: La Central de Balances del Banco de España.
Tema 5. Análisis económico: análisis del resultado y de la rentabilidad
1. La composición del resultado y su variación
2. Estudio de la estructura de costes
3. Los ratios de rentabilidad y su significado
a. Rentabilidad de la inversión total o rentabilidad económica (ROI. – ROA).
b. Rentabilidad de los capitales propios o rentabilidad financiera (ROE).
c. Relación entre la rentabilidad económica y financiera: el apalancamiento financiero.
4. El Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA).
5. La rentabilidad del accionista
a. La ganancia por acción
b. La política de distribución de dividendos o 'pay-out'
c. El indicador 'earnings per share' (EPS).
d. El 'price earning ratio' o 'PER'
Tema 6. Análisis patrimonial 1. Análisis de la estructura económica: Capacidad y actividad de la empresa.
2. Análisis de la estructura financiera. Análisis de los recursos propios. Análisis de la financiación ajena.
3. Equilibrio de la inversión y de la financiación: Las correlaciones patrimoniales y el concepto de fondo de maniobra.
Tema 7. Análisis financiero: el equilibrio financiero 1. El equilibrio financiero a largo plazo: La garantía o solvencia a largo plazo.
a. La autonomía financiera. Situación de endeudamiento. Ratios de endeudamiento
b. El coeficiente básico de financiación
c. Condiciones de equilibrio financiero
d. La función financiera de los fondos de amortización
2. El equilibrio financiero a corto plazo: La liquidez o solvencia a corto plazo
a. La importancia de la solvencia a corto plazo
b. El Capital Circulante como medida de liquidez a corto plazo: el ratio de solvencia
c. Medidas complementarias al ratio de solvencia: las rotaciones de los cobros y los pagos
d. Índices de liquidez
e. La generación de efectivo: análisis del EFE

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
Sessió Magistral
A4
B5
C2
C4
26 0 26
Debats
A4
B5
C2
C4
1 2 3
Estudis previs
A4
B5
C2
C4
0 34 34
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
25 39 64
Treballs
A4
B5
C2
C4
1 8 9
Atenció personalitzada
A4
B5
C2
C4
1 0 1
 
Proves pràctiques
A2
B6
C4
2 5 7
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es la sessió destinada a determinar el nivell inicial dels alumnes i a explicar els continguts i objectius del programa, així com el sistema d'avaluació a emprar
Sessió Magistral Es l'exposició teòrica i pràctica dels continguts de l'assignatura
Debats debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Estudis previs Dedicació per part de l'alumne a llegir, tot estructurant i asimilant conceptes provinents de la bibliografía, les lectures, i d'altres materials proposats durant el curs.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, análisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura
Treballs Relacionats amb els continguts de l’assignatura en cada moment: harmonització comptable; Elaboració de comptes anuals; i anàlisi e interpretació d’informació financera
Atenció personalitzada Utilització de les hores d'atenció a l'estudiant per resoldre qüestions i dubtes concrets

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució individualitzada de qüestions relatives a la matèria objecte d'estudi per part del professor a instàncies de l'estudiant

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A4
B5
C2
C4
Proves de respostes curtes i exercicis sobre els continguts del temes 1, 2 i 3 del programa 20
Treballs
A4
B5
C2
C4
Elabora un informe de diagnòstic sobre la situació patrimonial, financera i de rendibilitat d’una societat mercantil, i presenta’l 20
Proves pràctiques
A2
B6
C4
Resolució d'exercicis pràctics d'analitzar la informació financera d'empreses mercantils (10% en proves parcials, 50% en la prova final). 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la 2a convocatòria, l'examen per tots els alumnes constarà de dues proves: Una de preguntes curtes de teoria amb el 20% de la nota total i una prova pràctica amb una qualificació del 80% de la nota final.


Fonts d'informació

Bàsica ARCHEL P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S., Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación , Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J., Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, Pirámide, Madrid
GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: fundamentos teóricos y aplicaciones, Pirámide, Madrid
MUÑOZ MERCHANTE, A., Análisis de estados financieros. Teoría y práctica , Ediciones académicas, Madrid
Ministerio de economia y Hacienda, REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, BOE, Madrid
, Base de datos Sabi, ,
 • ARCHEL P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S. , Estados contables. Elaboración, análisis e interpretación (2a edición), 2008, Pirámide, Madrid
 • GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, 2008, Pirámide, Madrid
 • GONZÁLEZ PASCUAL, J. , Análisi de la empresa a través de su información económico-financiera: fundamentos teóricos y aplicaciones, 2008, Pirámide, Madrid
 • CHAPADO, J.M. , Análisis de balances. , 2008, Oleiros, Netbiblo
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Ejercicios y test (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • MUÑOZ MERCHANTE, A. , Análisis de estados financieros. Teoría y práctica (2a edición), 2009, Ediciones académicas, Madrid
 • REAL DECRETO 1514/2007 de 16 de noviembre, PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD, 2007, Ministerio de economia y Hacienda. Madrid: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=34
 • Versión consolidada de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea: http://www.icac.meh.es/seccion.aspx?hid=3456
Complementària
 • BERNAL, J.J.; SÁNCHEZ, J.F.; MARTÍNEZ, S. , 20 herramientaspara la toma de decisiones, 2009, CISS, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F.,análisis de estados finacieros, planificación y control:comentarios y casosprácticos, 2003, Centro de estudios financieros,Madrid
 • ESTEO SÁNCHEZ, F,Análsisi contable de la realidad empresarial, 1998, Centro de estudiosfinancieros, Madrid
 • TUA PEREDA(coordinador) , El marco conceptual para la información financiera: Análisis ycomentarios, 2000, AECA, Madrid
 • ESTEOSÁNCHEZ, F, Elaboraciónde estados de fondos. El cuadro de financiacióny el estados de flujos de tesorería, 2002, AECA, Madrid
 • KPMG,Las NIIFcomentadas: guía práctica de KPMG para comprender las normasinternacionales deinfromación financiera, 2007, Cizur Menor : ThomsonAranzadi, cop.
 • MORENO-LUQUEADVOCATS, i altres , Presente y futuro de la información financiera, 2003,Gestión 2000, Madrid
 • WILD, J.; SUBRAMANYAM, K.; y HALSEY, R. (2007): Análisis de Estados financieros (9a edición), McGraw-Hill, Méjico.
Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ/16214209
VALORACIÓ D'ACTIUS FINANCERS/16214216


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16214001
COMPTABILITAT FINANCERA/16214002
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent